7 Ffordd ar Sut i Oroesi Ysgariad Cas a Chydweithrediad â Seicosis Ysgariad

Mae ysgariad yn cario teimladau o ddigalondid

Yn yr Erthygl honDaw’r gair ‘ysgariad’ gyda theimlad o ddigalondid ac anobaith.Mae ysgariad yn drist oherwydd pan mae'n digwydd, mae'n dod â breuddwydion a gobeithion chwalu. Os daw'r ysgariad ag ymddygiad ymosodol ymosodol oddi wrth eich cyn, mae'r sefyllfa'n mynd yn fwy lletchwith fyth.

Gall fod o sawl math gwahanol. Gallai gynnwys ymddygiad creulon pwrpasol, cynddaredd a chyhuddiadau.Felly, sut ydych chi'n goroesi ysgariad cas? Dyma sut y gallwch chi fuddsoddi'ch amser i oroesi cyfnod cas cas ysgariad -

1. Peidiwch â gadael i'w hymddygiad effeithio arnoch chi

Wrth iddynt geisio gorfodi eu hunain a'u gwenwyndra arnoch chi, peidiwch â gwneud yr un peth.

Bydd yn swnio'n demtasiwn eu trin sut maen nhw'n eich trin chi. Defnyddiwch eich ymennydd trwy'r broblem hon a deall eu hachos o wneud hynny. Os ydych chi'n dangos cydraddoldeb mewn anghwrteisi neu gynddaredd, byddwch chi'n gwaethygu'r problemau.Tra byddwch yn parhau i fod yn amyneddgar ac yn ymddwyn, fe welwch eich hun yn falch ohono dros y blynyddoedd.

2. Disgwyl yr annisgwyl

Efallai eich bod wedi cael perthynas hyfryd iawn, a gall hynny eich gwneud yn drist ar adegau yn benodol pan fydd ymddygiad eich cyn-ymddygiad yn annioddefol.

I oresgyn sefyllfa o'r fath, disgwyliwch eu natur wrthun. Hefyd, disgwyliwch y byddan nhw'n eich rhoi chi i lawr yn bwrpasol. Fel hyn, ni fydd yn effeithio arnoch chi wedi hynny. Gallwch eu hwynebu'n hawdd pan fydd unrhyw sefyllfa wael yn digwydd. Ni fyddwch yn colli'ch trac pan fydd rhywbeth trist fel hyn yn cwympo ar eich pen.

3. Blaenoriaethu maddeuant

Dysgu maddau

Gall cadw'ch hun yn rhan o ymddygiad a gweithredoedd eich cyn-aelod effeithio arno.

Efallai y byddwch chi'n gwylltio iawn ac yn dewis peidio â maddau iddyn nhw, ond fel hyn dim ond eich hun y byddwch chi'n brifo. Dangos maddeuant â'ch holl galon a'ch meddwl.

Arhoswch yn bresennol a rhowch gyda'ch synhwyrau i oresgyn eu creithiau ymddygiadol yn fuan.

4. Dewch o hyd i'r hapusrwydd rydych chi'n ei haeddu

Dywedwch wrth eich hun fod ysgariad yn gam ac y bydd yn marw.

Dim ond cymhlethu eich pwyll meddwl y bydd dweud wrth eich hun y bydd yn eich poeni neu'n aflonyddu am byth. Efallai na fydd y golau ar ddiwedd y twnnel yn ymddangos yn weladwy ar hyn o bryd. Byddwch chi'n teimlo'n gaeth, ar eich pen eich hun a bydd yr holl feddyliau trist yn eich amgylchynu dim ond pan fyddwch chi'n gadael iddyn nhw.

Ewch yn brysur i'w dderbyn yn ddyddiol bod y cyfnod trist wedi mynd heibio a bod bywyd yn aros amdanoch o'ch blaen. Dyma sut rydych chi'n goroesi ysgariad cas.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Hunanddibyniaeth

Pan wyddoch ichi roi popeth i chi'ch hun yn y berthynas, bydd yn anodd gwahaniaethu eich hun oddi wrtho. Efallai eich bod wedi dechrau anghofio'ch unigoliaeth wrth redeg byw gyda'ch cyn-uned fel uned sengl.

I ddod yn berson gwell, mae angen i chi archwilio'ch pwyntiau gwan. Gweld lle mae angen i chi feithrin a maldodi'ch hun unwaith eto a gwneud hynny. Oedwch yr holl bethau sy'n gwneud ichi deimlo fel y byddwch chi'n colli'ch annibyniaeth. Gwnewch yr holl werthusiadau sy'n angenrheidiol i adeiladu'ch hun eto.

6. Canolbwyntiwch ar yr ochr ddisglair

Tra'ch bod chi'n teimlo'n drist am ymddygiad sydyn eich cyn, gwyddoch sut rydych chi'n gadael iddo effeithio arnoch chi. Yn lle ceisio eu tynnu o'ch bywydau, gwnewch hi'n hawdd i chi'ch hun.

Cofiwch yr amseroedd da y gwnaethoch chi eu rhannu gyda'ch gilydd a dywedwch wrth eich hun y bydd hyn yn rhan ohonoch chi am byth. Tra bod bywyd yn rhoi tunnell o siawns i chi eu casáu, canolbwyntiwch ar y da i gefnogi eich heddwch meddwl.

7. Newid eich ffordd o fyw

Newidiwch eich ffordd o fyw


dod o hyd i gariad go iawn

Er mwyn helpu'ch hun i ddianc rhag casineb ysgariad, newidiwch eich trefn. Dim ond cymhlethu y bydd parhau â'r un drefn a chrio ar y newidiadau trist. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau setlo am ymddygiad gwenwynig oherwydd eich bod yn credu ar gam ei fod yn rhan ohonoch chi.

Os ydych chi'n rhannu plant, buddsoddwch eich amser i'w helpu i ymdopi â'r trawma o weld eu rhieni ar wahân. Gweithiwch ar wella eu bywydau, a byddwch yn gweld eich hun yn araf yn gwyro oddi wrth dristwch ysgariad.

Mae'n anodd delio â gwahanu priodasol

Gall delio ag ymddygiad ymosodol rhywun sydd wedi bod yn braf iawn i chi yn ddiweddar, fod yn anodd. Ceisiwch ymddieithrio oddi wrth bopeth sy'n gwneud ichi eu cofio neu eich tristáu am amser hir.

Dechreuwch garu'ch hun er mwyn eich boddhad meddyliol a'ch heddwch mewnol. A dyma sut y gallwch chi oroesi ysgariad cas.