3 Arferion Cyfathrebu gwenwynig a fydd yn dinistrio'ch priodas

Pâr Trist Yn ôl i

Ar y cyfan, os nad ydych chi'n croesi cleddyfau gyda'ch priod bob dydd, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl bod gennych chi briodas weddus. Y broblem gyda'r syniad hwn yw ei fod yn arwain at ddatblygu arferion gwenwynig wrth symud ymlaen yn araf.

Dywedodd Sun Tzu unwaith,Mae'r cyfan yn deg mewn cariad a rhyfel.Mae amseroedd wedi newid, ond mae pobl yn dal i ddefnyddio hyn fel esgus i gymharu'r ddau ddeinameg. Gêm dactegol yw rhyfel, gyda'r ddwy ochr yn edrych i dandorri'r llall mewn unrhyw fodd sy'n angenrheidiol. Fodd bynnag, ni ellir chwarae cariad fel pe bai'n gêm. Mae'n bartneriaeth, nid perthynas rhwng dwy ochr gyferbyniol.

O ran cyfathrebu, mae perthnasoedd yn dyst i lawer o arferion cyfathrebu gwenwynig ym mhobman. Mae'r ffordd yr ydym yn rhyngweithio â'n partneriaid yn hanfodol i lwyddiant ein priodasau, ac eto mae rhai cyplau i fod yn dactegol ac i gymryd Datganiad Tzu i galon.Gadewch inni archwilio rhai tactegau ac arferion cyfathrebu gwenwynig a allai fod yn amharu ar berthnasoedd a sut y gallant effeithio'n negyddol ar eich bond.

  1. Chwarae gôl-geidwad

Clasur na-na yw hwn, ond un o'r arferion cyfathrebu gwenwynig mewn perthnasoedd mewn sawl perthynas. Mae'n un o'r patrymau a allai ddinistrio priodas. P'un a yw'n dasgau, cyfrifoldebau rhieni, neu agosatrwydd , yn aml mae niferoedd yn cael eu talu yng nghefn ein hymennydd. P'un a ydych chi'n eu nodi'n glir neu'n cadw'r talïau i chi'ch hun, bydd y cyfathrebu rhyngoch chi a'ch partner yn fwy dig.

Os ydych chi'n cythruddo'ch partner oherwydd i chi goginio cinio bum gwaith yr wythnos diwethaf, a dim ond dwywaith y gwnaethon nhw ei reoli, yna mae yna fater mwy wrth law. Pwy sy'n poeni pwy sy'n coginio cinio? Yn hytrach na'u digio am beidio â gwneud eu rhan, ceisiwch ddatrys datrysiad sy'n osgoi cadw sgôr ymwybodol neu isymwybod. Efallai trio coginio gyda'n gilydd?Yn bwysicach fyth, dylech drin eich perthynas fel partneriaeth, nid gêm o “Beth ydych chi wedi'i wneud i mi yn ddiweddar?' Osgoi cyfathrebu gwael neu negyddol mewn perthnasoedd ar bob cyfrif.

Bydd adegau pan fyddwch chi'n tynnu mwy o bwysau ac ar adegau eraill pan fydd eich partner yn cario'r llwyth ar gyfer eich priodas. Yn hytrach na chadw golwg a bragio am eich niferoedd, dilynwch well arddulliau cyfathrebu, a gwyddoch y bydd y ddau o'ch ymdrechion yn cyfrannu'n gyfartal at llwyddiant eich perthynas .

2. Ymosodedd goddefol

Un o bileri llwyddiant priodas yw cyfathrebu tryloyw a gonest. Mae cyfathrebu goddefol neu ymddygiad ymosodol bron yn hollol groes ac mae'n un o'r arferion cyfathrebu gwenwynig.

Mae ceisio gollwng awgrymiadau cynnil i gael yr hyn rydych chi ei eisiau gan eich partner yn ffordd gyflym o'ch gadael yn ofidus ac yn ddig. Bydd hyn yn eich cynhyrfu oherwydd nad yw'ch awgrymiadau'n cyflawni'r hyn rydych chi am iddyn nhw ei wneud. Hefyd, bydd hyn yn gwaethygu'ch partner oherwydd nad oes ganddyn nhw syniad pam eich bod chi wedi cynhyrfu gyda nhw. O ganlyniad, bydd hyn oll yn arwain at arferion cyfathrebu gwenwynig o'r ddau ben.

Ymosodedd goddefol

Ffordd gyflym i drwsio'ch problemau goddefol-ymosodol yw trwy gyfathrebu mewn perthnasoedd â cheisiadau clir ac adeiladol yn hytrach na dilyn patrymau cyfathrebu goddefol-ymosodol.

Ydych chi'n meddwl y dylid tynnu'r sothach?

Goddefol-ymosodol dim-na: “Ydy e'n arogli yn y gegin? Rwy'n teimlo ei fod yn arogli allan yna? Efallai bod y sothach yn rhy llawn. ”

Cais clir: “Annwyl, rwy’n credu ei fod yn arogli yn y gegin. A fyddai ots gennych fynd â'r sothach allan? Rwy'n credu efallai mai'r troseddwr. Dwi wir yn ei werthfawrogi. ”

Yn ceisio torri'r cyfnod sych yn eich bywyd rhywiol?

Goddefol-ymosodol dim-na: “Efallai pe baem wedi cael rhyw unwaith mewn ychydig, byddwn yn llai tyndra ac eisiau gwneud pethau hwyl gyda chi.”

Cais clir: “Dw i ddim yn credu ein bod ni’n cael rhyw ddigon. Mae rhyw yn gwneud i mi deimlo'n agosach atoch chi, a heb yr agosatrwydd hwnnw, rwy'n teimlo datgysylltiad. ”

Mae bod yn oddefol-ymosodol yn un o'r arddulliau cyfathrebu gwenwynig sy'n llythrennol yn cyflwyno sefyllfa colli-colli. Efallai y byddwch chi'n ei gael i weithio yn y tymor byr, ond mae'r effeithiau tymor hir yn enbyd. Ni fydd eich priod yn cymryd yn rhy garedig at y beirniadaethau anuniongyrchol cyson dros y pellter hir. Mae'n llawer gwell bod yn onest a gonest os oes rhywbeth rydych chi'n cael problem ag ef.

3. Melltith “Rwy'n iawn”

Efallai nad ydych chi am roi baich ar eich partner gyda'r diwrnod gwael rydych chi'n ei gael. Efallai eich bod am iddyn nhw wthio'n galetach i ddarganfod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Efallai eich bod chi ddim ond yn ceisio bod yn gryf a meddwl amdano.


denu at philia cudd-wybodaeth

Beth bynnag yw eich bwriadau, rydych chi'n rhoi i mewn i arferion perthynas wenwynig na ellir eu hennill. Faint o bobl rydych chi'n eu hadnabod sydd wedi canu'r geiriau “Rwy'n iawn” yn eich presenoldeb a'i wneud yn gredadwy?

Ni allaf feddwl am unrhyw.

Mae'r broblem gyda'r arfer cyfathrebu gwenwynig hwn yn ddeublyg:

  1. Nid ydych chi'n gadael eich partner i mewn fel y gallant eich helpu gyda beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo.
  2. Os ydych chi'n gobeithio y byddan nhw'n parhau i ymladd i helpu, ac yna dydyn nhw ddim, byddwch chi wedi cynhyrfu mwy. Ond dim ond chi sydd ar fai.

Os yw rhywbeth yn eich poeni, yna dywedwch hynny yn hytrach na bod yn gyfathrebwr gwael. Peidiwch â'i gwneud yn ddirgelwch i'ch partner ei ddatrys gydag adnoddau cyfyngedig.

Os ydych wedi bod yn briod am amser hir, efallai eich bod wedi datblygu'r syniad y dylai eich partner gwybod eich bod wedi cynhyrfu. Efallai eu bod nhw'n cael diwrnod i ffwrdd eu hunain ac yn cael eu gor-fwyta gan eu hemosiynau. Efallai nad ydyn nhw'n gallu deall.

Yr unig ffordd y gallwch chi gael y cariad a'r gefnogaeth rydych chi fwy na thebyg eisiau gan eich partner yw trwy fod ar ddod ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo. Mae'n gwneud y sefyllfa'n haws ei deall a'i datrys.

Yn ôl Alan Robarge, Therapydd Trawma Ymlyniad, mae'n bwysig cynnig y gwir a chyfathrebu'n agored i godi dynameg amarch mewn perthnasoedd:


Ni waeth pa fathau o arferion a phatrymau cyfathrebu gwenwynig rydych chi'n mynd iddynt, ceisiwch eu hosgoi gwella ansawdd y berthynas . Mae angen i gyfathrebu fod yn lle agored a gonest. Gall bod yn bartner goddefol-ymosodol brifo'ch priodas. Yn y pen draw, gall fynd â'ch perthynas i lawr llethr serth o ddrwgdeimlad. Peidiwch â gadael i hynny ddigwydd i chi a'ch priod.