Pam ei bod yn bwysig goresgyn materion gadael yn ôl cyn mynd i berthynas?

Goresgyn Materion Gadael Cyn Mynd i Berthynas

Yn yr Erthygl honMae gadael yn gadael creithiau. Ni ellir gweld y creithiau hyn gyda'r llygad noeth, felly, mewn llawer o achosion, gallant fynd heb eu gwella. Gall creithiau emosiynol aros am oes a chwarae allan mewn sawl rhan o'n bywydau. Efallai y bydd rhywun sy'n cael trafferth â materion gadael yn profi effeithiau cariad perthnasoedd yn bennaf gan eu bod yn agos atoch ac angen bregusrwydd.
gweddi am broblemau priodas

Mewn perthnasoedd cariad, gall hyn ymddangos fel eich bod yn anghenus, yn baranoiaidd o dwyll, neu'n cael eich twyllo. Gall hefyd gyflwyno rhywun fel chi sy'n caniatáu i eraill eich cam-drin neu eich cam-drin. Lawer gwaith nid yw person sy'n profi'r materion hyn yn eu cysylltu â gadael.

Yn debyg i sut mae'r rhan fwyaf o anhwylderau'n dechrau gyda symptomau tebyg i ffliw ond gallant fod yn gysylltiedig ag unrhyw nifer o anhwylderau; mae materion gadael fel symptomau ffliw, gallant fod yn gysylltiedig â llawer o resymau eraill ac felly wedi'u datgysylltu ag achos gwir a chredadwy - Gadael.Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod sut i oresgyn materion gadael a sut y gallwch helpu rhywun â materion o'r fath fel y gallant gael perthynas iach.

Nid yw trin y symptomau yn ddigonol

Cyn ichi gyrraedd y cwestiwn o sut i drin materion gadael, rhaid i chi wybod nad yw trin y symptomau ar eich pen eich hun yn ddatrysiad tymor hir. Hyd nes i chi gyrraedd gwraidd unrhyw anhwylder ni ellir byth ei wella ac rydych chi'n treulio blynyddoedd yn trin symptomau cylchol. Os mai gadael perthynas yw'r gwraidd, yna mae angen i ni ei gydnabod hefyd a gweithredu rhwymedi i ddileu symptomau parhaus.

Pe byddech chi'n cael eich gadael yn blentyn gan riant, byddech chi'n fwyaf tebygol o brofi tristwch, ofn, unigrwydd, gwrthod, teimlo'n annheilwng, ac o bosib yn dioddef rhyw fath o gamdriniaeth yn nwylo eraill.Gall effeithiau'r profiadau hyn drosglwyddo i'ch bywyd fel oedolyn a dangos mewn perthnasoedd ac yn y pen draw eich priodas.

Nodi a chywiro materion gadael cyn mynd i berthynas ddifrifol

Rhaid ichi ateb y cwestiwn, ‘a oes gennyf faterion cefnu?’ Cyn bwrw ymlaen. Os na fyddwch yn cydnabod ac yn cyfaddef eich teimlad dwfn, gallwch ailadrodd cylch o ddewis y ffrindiau anghywir gan arwain yn y pen draw at ymgartrefu mewn priodas anhapus.

Mae goresgyn materion gadael yn bwysig er mwyn osgoi teimladau gadael yn ymbellhau mewn priodas ac yn effeithio arni. Gall newid meddwl arwain at newid ymddygiad gan arwain at ddewisiadau perthynas iachach a phriodas.

Byddwch yn onest

Gadewch inni fynd i’r afael â’r symptomau tebyg i ffliw (ein hymatebion a’n hofnau) pan fyddwn yn cwrdd neu’n dyddio rhywun. Gofynnwch i'ch hun-

  • Beth yw eich meddyliau cyfrinachol?
  • A yw'r meddyliau'n bennaf, a ydw i'n ddigon da neu a fyddant yn fy ngharu i mi?
  • Ydych chi'n cymryd rhan mewn dewis y math o gymar rydych chi ei eisiau neu a ydych chi'n derbyn y gwahoddiad i'w dyddio oherwydd iddyn nhw ei gyflwyno?
  • Ydych chi'n ymostyngol neu'n rheoli nam ar ofn eu colli?
  • Yn olaf, a oes gennych gronfa ddwfn o boen ac anhapusrwydd yr ydych yn ei orchuddio â gwên wrth aros mewn perthynas afiach oherwydd nad ydych am fod ar eich pen eich hun?

Os gwnaethoch chi ateb y cwestiynau hyn, efallai eich bod wedi cael problemau cefnu ar berthnasoedd a neu efallai eich bod wedi cael eich cam-drin, a dyma'ch eiliad o wirionedd. Ac mae angen i chi ddysgu sut i ddelio â theimladau o gefnu.

Iachau a dileu symptomau

Sut ydych chi'n delio â materion gadael mewn perthynas? Sut ydych chi'n dechrau gwella?

Mae iachâd yn dechrau gyda chydnabyddiaeth. Os ydych chi'n benderfynol o gael perthnasoedd iachach, priodas ac iechyd emosiynol personol, mae'n dechrau gyda sut rydych chi'n edrych ar eich hun, a sut rydych chi'n edrych ar gariad a phriodas.

Ydych chi'n ymwybodol o'ch sbardunau?

Mae gan y mwyafrif o bobl a brofodd gefnu a cham-drin sbardunau amlwg. Efallai y bydd y sbardunau hyn yn isymwybod i ddechrau, fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dechrau ar y daith o wella, rydych chi'n dod yn ymwybodol iawn ohonyn nhw.

Mae sbardun yn ddigwyddiad neu'n air llafar sy'n tanio emosiwn o'ch gorffennol na allwch ymddangos ei fod yn olrhain yn benodol eto mae'n achosi ichi feddwl rhai meddyliau a theimlo emosiynau penodol.

Mae'r meddyliau a'r emosiynau hyn yn creu cyfres o gamau a all fod yn fecanwaith amddiffyn neu'n hunan-sabotage. Ar ôl i chi gydnabod y sbardunau hyn gallwch oedi a gwerthuso'ch meddyliau a'ch teimladau o safbwynt clir.

Mae hyn yn caniatáu ichi nawr ymateb trwy hidlydd meddwl ymwybodol yn lle un emosiynol. Mae'n ffaith ein bod ni'n teimlo fodd bynnag nad yw teimladau bob amser yn ffaith.


awgrymiadau cusan i ddynion

Po fwyaf y byddwch chi'n gweithredu'r broses hon yn eich iachâd, bydd yn dechrau dileu'r symptomau sy'n eich gwneud chi'n sâl yn y pen draw (dewisiadau afiach mewn ffrindiau a phriodasau niweidiol.

Iachau a dileu symptomau

Mae hapusrwydd yn ddewis

Ar ôl i chi dderbyn a dod yn sensitif i'ch sbardunau a achoswyd gan gefnu a cham-drin, gallwch nawr ddewis hapusrwydd. Os ydych chi'n sengl, nawr mae gennych chi'r pŵer i wneud dewisiadau iachach mewn ffrind oherwydd ni fydd y penderfyniad bellach o angen.

Yn lle, bydd o awydd i garu a chael eich caru yn unig. Pan ddewiswch o awydd i gael eich caru go iawn, rydych chi'n rheoli'r hyn rydych chi'n barod i'w dderbyn ac yn hyderus yn yr hyn y dylech chi ei wrthod.

Os ydych chi mewn perthynas neu'n briod, gallwch nawr elwa o nodi'ch sbardunau ac addasu sut rydych chi'n ymateb oherwydd nawr byddwch chi'n hidlo trwy ddoethineb, nid emosiynau ar hap. Treuliais sawl blwyddyn mewn perthnasoedd dyddio afiach a phriodas afiach.

Yn y llyfr, “Overcoming the Hand You Were Dealt,” rydw i'n rhoi manylion fy emosiynau, fy meddyliau ac rydych chi'n gweld, brwydrau heb eu torri ac yn onest, o'r dewisiadau a wnes i oherwydd materion cefnu a cham-drin.

Felly os ydych chi'n briod neu'n sengl ac yn ceisio priodas, byddwch yn amyneddgar a chymerwch yr amser hwn i wybod beth rydych chi'n chwilio amdano mewn perthynas, a gwybod bod hapusrwydd yr ochr arall i iachâd os ydych chi'n dewis bod.

Sut i helpu rhywun gyda materion gadael

Rydych nawr yn gwybod beth sydd ei angen i wella materion gadael. Ond beth os ydych chi'n dyddio rhywun â materion gadael? Mae materion gadael mewn dynion yn gyffredin.

Y rheswm yw, gall dynion ei chael hi'n anodd bod yn lleisiol; pan fyddant yn dioddef rhwystr neu bennod drawmatig sy'n arwain at ddatblygu materion gadael, gallant ei gadw y tu mewn iddynt a pheidio â siarad.

Oherwydd y stigma sydd ynghlwm wrth y syniad o ddynion yn emosiynol, gall teimlo eu bod wedi'u gadael mewn perthynas fod yn fwy cyffredin ymysg dynion. Ni all dynion â phroblemau gadael ymddangos fel pe baent yn ymddiried yn unrhyw un, ac ar ôl hynny mae'r materion yn dal i grynhoi.

Os ydych chi'n dyddio dyn â materion gadael mae'n rhaid i chi ei yrru i siarad â chi. Anogwch ef i siarad am y bennod a barodd iddo ddatblygu'r ofn hwn.

Gwnewch iddo ddeall sut mae materion gadael yn effeithio ar berthnasoedd a pha ganlyniadau y gall eu cael ar eich dyfodol gyda'ch gilydd. Wrth ddweud hynny, peidiwch â gwneud iddo deimlo, os na fydd yn codi llais, y byddwch yn cefnu arno hefyd.

Bydd hyn yn cryfhau'r ofn yn fwy byth. Mae caru rhywun â materion gadael yn golygu bod yn rhaid i chi eu sicrhau yn gyson eich bod yn mynd i fod gyda nhw. Pan fyddwch chi'n ennill hyder eich partner yn raddol, bydd symptomau materion gadael yn ymsuddo.

Yn y broses o helpu'ch partner, fe allech chi weld therapydd i gael awgrymiadau ar sut i symud ymlaen. Os ydych chi'n teimlo'n betrusgar ynglŷn â gwneud hynny, fe allech chi hefyd ddarllen rhai llyfrau ar faterion gadael. Mae cymaint o wybodaeth ar gael a all helpu i drawsnewid eich hun, eich partner a'ch perthynas.