Materion Allgyrsiol: Beth, Pam ac Arwyddion Rhaid i Un ohonynt Wybod amdanynt

Materion Allgyrsiol: Beth, Pam ac Arwyddion Rhaid i Un ohonynt Wybod amdanynt

Yn yr Erthygl hon



Mae anffyddlondeb yn torri perthynas.



Wrth i bobl dreulio mwy o amser y tu allan i'w cartref, i ffwrdd o'u priod, yn y swyddfa neu'n ymgynnull cymdeithasol, mae materion allgyrsiol ar gynnydd.

Mae cael atyniad tuag at rywun a gwerthfawrogi rhywun yn ddau beth gwahanol. Weithiau, mae pobl yn anwybyddu'rarwyddion rhybuddio omaterion allgyrsiol ac erbyn iddynt sylweddoli, maent yn y cyfnod datblygedig lle nad oes dychwelyd.



Mae'n bwysig bod pawb yn deall ystyr perthynas allgyrsiol, pam mae gan bobl hynny a sut y gallwch ei adnabod a stopio cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Beth mae cael materion allgyrsiol yn ei awgrymu?

Mewn ystyr lythrennol, mae perthynas allgyrsiol yn golygu cael perthynas , emosiynol neu gorfforol, rhwng person priod ac un arall, heblaw am eu priod.

Gelwir hyn hefyd yn odinebus. Gan fod yr unigolyn yn briod, mae'n ceisio ei guddio rhag ei ​​briod. Mewn rhai achosion, maent yn dod â'u perthynas i ben cyn iddo ddifetha eu bywyd personol, ac mewn rhai achosion, maent yn parhau nes eu bod wedi eu dal.



Camau materion allgyrsiol

Yn fras, gall materion allgyrsiol fod wedi'i ddiffinio mewn pedwar cam . Esbonnir y camau hyn yn fanwl isod.

1. Bregusrwydd

Byddai'n anghywir dweud bod priodas bob amser yn gryf a bod ganddi nerth i ymladd unrhyw her a ddaw o'i blaen.

Daw amser pan fydd priodas yn agored i niwed. Mae'r ddau ohonoch yn ceisio addasu a chyfaddawdu peth penodol dim ond er mwyn sicrhau bod eich priodas yn gweithio. Gall hyn arwain at rai materion heb eu datrys, drwgdeimlad neu gam-gyfathrebu a allai fynd â chi ar y llwybr i anffyddlondeb.



Yn raddol, mae'r tân yn llosgi allan rhwng y cyplau ac mae un ohonyn nhw'n dechrau chwilio amdano y tu allan i'w sefydliad.

Mae hyn yn digwydd yn ddiarwybod pan fydd un ohonynt yn darganfod rhywun nad oes raid iddynt esgus ag ef neu wneud unrhyw gyfaddawdau.



2. Cyfrinachedd

Ail gam materion allgyrsiol yw cyfrinachedd.

Rydych chi wedi dod o hyd i'r un sy'n gallu cadw'r wreichionen yn fyw ynoch chi, ond nid ef / hi yw eich partner. Felly, y peth nesaf rydych chi'n ei wneud yw i chi ddechrau cwrdd â nhw'n gyfrinachol. Rydych chi'n ceisio cadw'ch materion o dan y lapio, cymaint â phosib.

Mae hyn oherwydd yn ddwfn eich bod chi'n gwybod eich bod chi'n gwneud rhywbeth o'i le. Mae eich meddwl isymwybod yn ymwybodol iawn ohono felly'r cyfrinachedd.

3. Darganfod

Darganfod

Pan fyddwch chi'n ymwneud â rhywun y tu allan i'ch priodas, bydd eich gweithredoedd yn newid.

Mae newid yn eich ymddygiad ac mae'ch priod yn darganfod hyn yn y pen draw. Rydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'r amser i ffwrdd o'ch tŷ a'ch priod. Rydych chi'n cuddio llawer o wybodaeth am eich lleoliad. Mae eich ymddygiad tuag at eich partner wedi newid.

Mae'r manylion bach hyn yn gadael cliw i'ch materion allgyrsiol ac rydych chi wedi'ch dal yn goch un diwrnod braf. Gall y darganfyddiad hwn droi eich bywyd wyneb i waered, gan eich gadael mewn sefyllfa lletchwith.

4. Penderfyniad

Ar ôl i chi gael eich dal yn goch a bod eich cyfrinach allan, mae gennych y penderfyniad pwysig iawn i'w wneud - naill ai i aros yn eich priodas trwy adael eich perthynas ar ôl neu i symud ymlaen â eich perthynas a cherdded allan o'ch bywyd priodasol .

Mae'r gyffordd ddwyffordd hon yn dyner iawn a bydd eich penderfyniad yn effeithio ar eich dyfodol. Os penderfynwch aros yn y briodas, yna mae'n rhaid i chi brofi'ch teyrngarwch, unwaith eto. Os penderfynwch gerdded allan o'ch priodas, yna bydd yn rhaid i chi ystyried dewisiadau amgen i'ch cyfrifoldeb tuag at eich partner a'ch teulu.

Rhesymau dros faterion allgyrsiol

  1. Anfodlonrwydd o briodas - Fel y soniwyd uchod, daw amser pan fydd pobl yn agored i niwed mewn perthynas. Maent wedi eu datrys heb eu datrys a cham-gyfathrebu sy'n arwain at anfodlonrwydd mewn priodas . Oherwydd hyn, mae un o'r partneriaid yn dechrau edrych am foddhad y tu allan i'r sefydliad priodas.
  2. Dim sbeis mewn bywyd - Mae angen y wreichionen gariad mewn priodas i gadw hyn i fynd. Pan nad oes gwreichionen ar ôl mewn perthynas, mae'r cariad wedi dod i ben ac nid yw priod yn teimlo dim dros ei gilydd, mae un ohonyn nhw'n cael ei ddenu at rywun sy'n gallu tanio'r wreichionen goll eto.
  3. Bod yn rhiant - Mae bod yn rhiant yn newid popeth. Mae'n newid y ddeinameg rhwng pobl ac yn ychwanegu cyfrifoldeb arall yn eu bywyd. Tra bod un yn brysur yn rheoli pethau, efallai y bydd y llall yn teimlo ychydig yn ddieithr. Maen nhw'n plygu drosodd i rywun sy'n gallu rhoi'r cysur maen nhw'n chwilio amdano.
  4. Argyfyngau Midlife - Gall argyfyngau Midlife fod yn rheswm arall dros materion allgyrsiol . Erbyn i bobl gyrraedd yr oedran hwn, maent wedi cyflawni gofyniad y teulu ac wedi rhoi digon o amser i'w teulu. Ar y cam hwn, pan gânt sylw gan rywun iau, maent yn teimlo'r awydd i archwilio eu hunan iau, sy'n arwain yn y pen draw materion allgyrsiol .
  5. Cydnawsedd isel - Cydweddoldeb yw'r mwyaf ffactor o ran bywyd priodasol llwyddiannus. Mae cyplau sydd â chydnawsedd isel yn dueddol o gael amryw o faterion perthynas, un yw materion allgyrsiol . Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw at y cydnawsedd yn eich plith yn fyw i fod i ffwrdd o unrhyw fath o faterion perthynas.

Arwyddion rhybuddio am faterion allgyrsiol

Mae'n eithaf prin cael materion allgyrsiol gydol oes.

Yn aml, daw materion allgyrsiol i ben yn drist cyn gynted ag y byddant yn dechrau. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn effro ac yn codi arwyddion o unrhyw anffyddlondeb o'r fath ar ran eich priod. Wrth gael perthynas, byddent yn sicr o ddatgysylltu eu hunain oddi wrth dasgau a materion cartref.

Byddent yn dechrau bod yn gyfrinachol a byddent yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser i ffwrdd o'r teulu.

Maen nhw'n absennol yn emosiynol pan maen nhw gyda chi ac yn ei chael hi'n anodd aros yn hapus pan gyda'r teulu. Byddech chi'n eu cael mewn meddyliau dwfn pryd bynnag maen nhw gartref. Efallai y bydd yn digwydd eu bod yn dechrau canslo neu fod yn absennol o ddigwyddiadau teuluol neu ymgynnull.

Pa mor hir mae materion allgyrsiol fel arfer yn para ?

Mae hwn yn gwestiwn eithaf anodd ei ateb.

Mae'n dibynnu'n llwyr ar yr unigolyn sy'n ymwneud â hyn. Os ydyn nhw'n ymwneud yn ddwfn ag ef ac nad ydyn nhw'n barod i ildio i'r sefyllfa, fe all bara am gyfnod hirach na'r arfer. Weithiau, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn dod ag ef i ben yn sydyn oherwydd eu bod yn sylweddoli eu camgymeriad ac yn penderfynu peidio â mynd ag ef ymhellach.

Beth bynnag, trwy fod yn effro ac yn sylwgar, gallwch ei atal neu ei ddal cyn ei bod hi'n rhy hwyr.