Ysgaru Caethiwed - Canllaw Cyflawn

Dyma hanfodion ysgaru caethiwed y mae

Yn yr Erthygl honMae unrhyw ysgariad yn anodd, ac mae rhywbeth yr ydym i gyd yn dymuno gallu ei osgoi ond mae ysgaru caethiwed cyffuriau yn dwyn mwy fyth o galedi. Mae bod yn briod ag un yn gwneud cystal. Caethiwed yw un o brif ddinistrwyr perthnasoedd a theuluoedd, yn ogystal â bywydau unigolion. Bydd yr erthygl hon yn mynd dros holl hanfodion ysgaru caethiwed y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono cyn, yn ystod, neu ar ôl yr ysgariad ei hun.Y ffeithiau am fod mewn perthynas â chaethiwed

Cyn i ni ganolbwyntio ar ddibyniaeth ac ysgariad gyda’n gilydd, gadewch inni drafod sut olwg sydd ar y perthnasoedd â phobl sy’n gaeth. Oherwydd does dim ysgariad heb berthynas gamweithredol.

Ond yn gyntaf oll, ychydig o ffeithiau am y rhai sy'n gaeth. Er ei bod fel arfer yn anodd iawn i'r priod nad yw'n gaeth gredu yn hynny, nid yw'r caethiwed na'r binges yn eu cylch.Mae'n berthynas breifat iawn rhwng y caethiwed a'r sylwedd. Yn yr un modd, nid yw twyll hefyd yn rhywbeth i'w gymryd yn bersonol.

Mae gan gaethiwed ffordd o wneud i'r caethiwed gredu na allant fyw heb y sylwedd, a byddant yn gwneud unrhyw beth i'w gael, neu i barhau i'w ddefnyddio. Nid y dylech chi gydoddef celwyddau, ond does ond angen i chi ddeall pam ei fod yn digwydd a pheidio â thynnu sylw trwy gael eich brifo gan gelwydd.

Mae caethiwed yn mynd ymhell y tu hwnt i'r sylwedd

Pan yn briod â chaethiwed, ac unwaith y bydd y caethiwed yn cael ei weiddi'n uchel, beth sy'n dod yn brif fater yn y teulu yw - triniaeth. Ond, fel y gwyddys yn gyffredin, nid oes triniaeth heb benderfyniad gonest i wneud hynny.Hefyd, nid yw'r penderfyniad hwn yn ddigonol. Yr hyn nad yw'n ddigonol hefyd yw dadwenwyno. Mae llawer o bobl yn credu ar gam, unwaith y bydd y cyffuriau allan o'r system, bod y caethiwed yn cael ei iacháu yn y bôn.


Diffiniad priodas a therapydd teulu

Ni all hyn fod ymhellach o'r gwir. Mae caethiwed yn mynd ymhell y tu hwnt i'r sylwedd (er nad yw'r cacen yn ddarn o gacen chwaith). Mae'n gyfuniad o wahanol fecanweithiau seicolegol a wnaeth y person yn agored i niwed, eu cadw'n gaeth, a'u cadw rhag iacháu.

Dyma pam mae byw gyda chaethiwed yn aml yn troi'n gêm ddiddiwedd o fynd i mewn ac allan o driniaethau.

Mae caethiwed yn mynd ymhell y tu hwnt i

A yw ysgariad yn anochel pan yn briod â chaethiwed?

Caethiwed, heb amheuaeth, yw un o'r heriau mwyaf i briodas. Mae'r caethiwed yn cael ei effeithio'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar y priod nad yw'n gaeth.

Mae'n rhaid iddyn nhw wylio rhywun maen nhw cariad mynd trwy droell drychinebus ar i lawr. Yn aml, mae'n rhaid iddyn nhw edrych hefyd ar sut mae hyn yn effeithio ar eu plant.

Ar ben hynny, gellir dweud celwydd wrthyn nhw, twyllo arnyn nhw o bosib, gweiddi arnyn nhw, o bosib eu brifo'n gorfforol, a chael eu trin â llawer llai o barch nag y maen nhw'n haeddu cael eu trin â nhw.

Yn raddol, bydd caethiwed yn bwyta'r ymddiriedolaeth a'r agosatrwydd i ffwrdd a thrwy fod yn rhwym yn gyfreithiol i'r caethiwed, bydd y priod nad yw'n gaeth hefyd yn rhwym yn gyfreithiol i rannu'r difrod y gallai'r caethiwed ei achosi.

Mae gan hyn i gyd y pŵer i roi straen ar y briodas a draenio egni a goddefgarwch y priod nad yw'n gaeth. Ac efallai ei fod y achos ysgariad .

Fodd bynnag, nid o reidrwydd a yw a fydd yr ysgariad yn digwydd yn dibynnu ar nifer o resymau, megis a yw'r caethiwed yn cael triniaeth a pha mor llwyddiannus, ansawdd a chryfder y berthynas cyn y caethiwed, ac ati.


priodas narcissist codiadol

Nawr, os penderfynwch gael ysgariad oherwydd caethiwed i gyffuriau, byddwch yn dod ar draws y cwestiynau, ‘sut i ysgaru caethiwed cyffuriau’ a ‘pryd i ysgaru caethiwed’.

Agweddau cyfreithiol ar ysgaru caethiwed

Os ydych chi'n ystyried ysgaru partner sydd â phroblemau dibyniaeth, mae yna ychydig o dactegau ychwanegol penodol i'w defnyddio, ar wahân i agweddau cyffredinol a proses ysgariad bod pawb yn mynd drwodd. Yn gyntaf oll, mae caethiwed fel arfer yn cael ei ystyried yn sail dros ysgariad ar fai.

Mewn achosion pan fyddwch chi'n teimlo y dylech chi ffeilio am ysgariad ar fai, bydd angen prawf arnoch chi o feddwdod arferol a hirdymor o'ch cyn-fuan. Bydd ysgaru caethiwed yn sicr o ddod o dan y categori ysgariad bai os oes camdriniaeth yn gysylltiedig.

Os yn ystod yr achos ysgariad lle mae plant sy'n ymwneud â'r ddalfa adroddir ar ddibyniaeth ar frwydr, bydd y barnwr yn gorchymyn ymchwilio i'r gŵyn hon.

Os oes prawf o honiadau o'r fath, rhoddir dalfa plant i'r rhiant nad yw'n gaeth. Mewn achosion pan fydd y rhiant caeth yn dal i ymweld â phlant o dan ddylanwad y sylwedd, gall y llys orchymyn adsefydlu.

Os ydych chi

Pethau i'w hystyried cyn yr ysgariad

Gall hyn i gyd fod yn drawmatig i'r partneriaid a'r plant. Dyma pam mae yna ychydig o bethau y dylech chi eu hystyried yn ofalus cyn i chi benderfynu ffeilio am yr ysgariad.


priodas wedi ymddieithrio

Yn gyntaf oll, a yw'ch priod y tu hwnt i help?

A wnaethant geisio methu adsefydlu?

Ydyn nhw'n peryglu chi neu'ch plant?

A yw'ch priodas wedi'i thorri y tu hwnt i'w hatgyweirio?

O'r diwedd, dim ond ar ôl i chi ystyried y pethau hyn y gallwch chi wneud iawn am eich meddwl er mwyn sicrhau eich bod chi'n dod i'r penderfyniad cywir. Rhag ofn y gellir arbed eich priodas o hyd, rhowch gynnig ar therapi priodas ar bob cyfrif wrth gael y gefnogaeth a'r cymorth cywir trwy darparwyr gofal iechyd meddwl i'ch partner.