Pwy Sy'n Gyfrifol am Dyledion Yn ystod Gwahaniad?

Pwy Sy

Yn yr Erthygl honYr ateb byr yw bod y ddau briod yn gyfrifol am ddyledion yn ystod gwahaniad. Maent yn dal i fod yn briod ac felly fel arfer yn dal i fod ar y cyd ar y bachyn am ddyledion a godwyd ganddynt yn ystod eu hundeb.
sut i ddod â pherthynas i ben

Mae priodas yn statws cyfreithiol

Mae priodas, ymhlith pethau eraill, yn uniad cyfreithiol gan ddau berson. Yn gyffredinol, ystyrir bod ennill gan un priod yn gydberchnogaeth, ac mae dyledion yn cael eu dal ar y cyd hefyd. Ar ysgariad, bydd y llys yn sicrhau bod y priod wedi rhannu eu hasedau a'u rhwymedigaethau yn deg. Yn fwyaf aml, bydd y partïon yn cytuno ar hollt a bydd y llys yn syml yn ei gymeradwyo. Bryd arall, bydd cyfreithwyr ar gyfer pob priod yn dadlau dros yr hollt a bydd yn rhaid i'r llys wneud dyfarniad.


pedwar tymor o gwis priodas

Mae gwahanu yn golygu byw ar wahân ond wedi'i rwymo'n gyfreithiol

Pan fydd cwpl priod yn anelu at ysgariad, gwahanu yw'r cam cyntaf fel rheol. Efallai ei bod yn ymddangos fel synnwyr cyffredin y bydd cwpl priod sydd am ysgaru yn gwahanu eu hunain yn gorfforol. Yn fwyaf cyffredin, mae hyn yn golygu y bydd un priod yn symud allan o'i gartref a rennir. Mae gan y gwahaniad hwn, a elwir weithiau'n “byw ar wahân ac ar wahân,” ganlyniad cyfreithiol pwysig hefyd. Mae angen cyfnod gwahanu ar gyfer llawer o daleithiau cyn ysgariad, blwyddyn gyfan yn aml.Gall llawer ddigwydd yn ystod y cyfnod weithiau o fisoedd lle mae cwpl yn byw ar wahân ond yn dal i briodi'n gyfreithiol. Gall hyn arwain at lawer o broblemau. Weithiau bydd un priod yn gwrthod gwneud taliadau ar eu cerdyn credyd cydberchnogaeth. Neu gall y priod sy'n talu'r morgais fel arfer roi'r gorau i dalu. Os nad ydych chi'n talu'ch dyledion yn ystod gwahaniad ond rydych chi'n dal i fod yn briod yn gyfreithiol rydych chi fel arfer yn mynd i ddioddef.

Gall dyledion newydd fod ar un priod yn unig

Mae rhai taleithiau wedi dod yn decach ynglŷn â dyledion newydd a gafwyd yn ystod gwahaniad. Er enghraifft, os yw cwpl yn gwahanu ac yna bod y gŵr yn cymryd benthyciad i brynu tŷ gyda'i gariad newydd, byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dweud na ddylai'r wraig sydd wedi ysgaru cyn bo hir fod yn atebol am y ddyled honno. Efallai y bydd rhai llysoedd yn edrych ar ddyledion ôl-wahanu fesul achos. Er enghraifft, gallai rhedeg i fyny'r cerdyn credyd i dalu am gwnsela priodas gael ei ystyried yn ddyled briodasol tra nad yw tŷ i'r gariad newydd.

Gall y gyfraith yn y maes hwn newid o le i le ac yn dibynnu ar y math o ddyled, felly byddwch yn ofalus. Os oes gennych gerdyn credyd ar y cyd, er enghraifft, efallai y byddwch am ganslo hynny ar unwaith i atal eich priod sydd wedi gwahanu rhag rhedeg dyledion newydd a allai fod yn gyfrifoldeb i chi.
pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad yn wyddonol

Gall dyledion newydd fod ar un priod yn unig

Gallai fod yn ofynnol i briod dalu

Gall rhai taleithiau fynnu bod priod yn talu cynhaliaeth yn ystod gwahaniad, ac mae llawer o briod yn cytuno iddo beth bynnag. Er enghraifft, mewn tŷ enillydd bara sengl, efallai y bydd yn rhaid i'r enillydd bara dalu'r morgais ar y cartref priodasol hyd yn oed os bydd ef neu hi'n symud allan. Gall hyn fod yn rhwystredig oherwydd nad yw llawer o briod sy'n ysgaru yn teimlo'n arbennig o elusennol tuag at eu cyn-gariad. Er nad yw'r gyfraith mewn sawl gwladwriaeth yn gweld fawr o wahaniaeth rhwng priod sydd wedi gwahanu a phriod hapus arferol.