10 Camgymeriadau Mwyaf Gallwch Chi Eu Gwneud Pan Rydych chi'n Cael Eich Twyllo

Dyn a Merched sy

Yn yr Erthygl honGall perthynas wneud i'ch partner deimlo'n brifo, yn cael ei fradychu, yn ddig, yn drist, yn siomedig, a dweud y lleiaf. Ar ben hynny, gall eich ymddygiad ar ôl cael eich dal yn twyllo fod yr un mor niweidiol.Mae yna bethau i'w gwneud ac i'w hosgoi os cânt eu dal yn twyllo. Darllenwch ymlaen i ddeall beth i'w wneud os cewch eich dal yn twyllo a sut i wneud iawn.

1. Anwybyddwch y broblem neu esgus na ddigwyddodd hynny

Un o'r pethau cyntaf y mae pobl sy'n cael eu dal yn twyllo yn ceisio ei wneud yw ei guddio neu ei wadu.Fodd bynnag, os cawsoch eich dal yn twyllo, ni fydd hyn yn help. Nid yw'ch partner yn eich credu, ac rydych chi'n difetha unrhyw siawns o gymodi.

2. Pentyrru mwy o orwedd ar

Impulse arall bod a priod twyllo yn cael ei ddal ar waith yw dweud celwydd amdano.

Mae cael eich dal yn twyllo yn dinistrio'r ddelwedd oedd gan eich partner ohonoch chi, ac mae hynny'n difetha'r ddelwedd oedd gennych chi'ch hun.Felly, fe allech chi celwydd i wella'r ddelwedd honno . Mae hyn yn wir am ferched sy'n cael eu dal yn twyllo a gwŷr yn cael eu dal yn twyllo.

Os ydych chi'n meddwl tybed pam mae dynion yn gwylltio wrth gael eu dal yn twyllo, mae hynny oherwydd efallai eu bod nhw am roi stop ar y trawsnewidiad sy'n brifo'r ddelwedd hon ohonyn nhw eu hunain.

3. Gwnewch addewidion nad ydych chi'n eu cadw

Pan gewch eich dal yn twyllo, ceisiwch beidio â gwneud unrhyw addewidion. Pan fyddwch chi yn y cyflwr emosiynol hwnnw, efallai y byddwch chi'n ymrwymo i rywbeth na fyddwch chi'n gallu ei gyflawni yn nes ymlaen.

Nid yw mynd yn ôl ar eich addewidion ond yn gwaethygu'r berthynas ymhellach.

4. Blamio'ch partner

Pâr Americanaidd Affricanaidd Angry Eistedd Ar y Cwdyn Yn Ymladd Yn Blamio


gwahanol ffyrdd o gynnig

Os cewch eich dal yn twyllo ar ŵr neu wraig, byddwch yn berchen ar eich gweithredoedd. Peidiwch â'u beio am unrhyw beth a wnaethoch.

Waeth pa mor ddrwg oedd y berthynas, roedd gennych ddewisiadau eraill, a dewisoch y berthynas. Blamio'ch partnerni fydd ond yn eu cynddeiriogi.

5. Cadw mewn cysylltiad â'r person arall

Un o'r dewisiadau gwaethaf i'w wneud pan fydd gŵr neu wraig yn cael eu dal yn twyllo yw cadw cysylltiadau â'r person arall.

Os ydych o ddifrif ynglŷn â atgyweirio eich perthynas , mae angen i chi roi'r gorau i gyfathrebu â'r person y cawsoch berthynas ag ef.

6. Ceisio mynd yn ôl i sut oedd pethau

Pan fydd gŵr neu wraig yn cael eu dal yn twyllo, efallai y byddan nhw'n ceisio clytio pethau ac yn pledio'u partner i fynd yn ôl i sut oedd pethau. Fodd bynnag, mae twyllo yn ddigwyddiad sy'n newid bywyd fel na allwch fynd yn ôl.

Ar ben hynny, pe bai pethau'n ddigon da, ni fyddai'r berthynas erioed wedi digwydd. Felly, rhowch eich ffocws ar adeiladu newydd,gwell perthynas â'ch partner, ddim yn mynd yn ôl at yr hen.

7. Cynnwys plant neu deulu estynedig

Gallai gŵr twyllo neu wraig twyllo a ddaliwyd wneud y camgymeriad niweidiol o gynnwys eu plant neu deulu estynedig. Nid yw hyn ond yn brifo mwy o bobl.

Hyd yn oed os byddwch chi'n llwyddo i ysgogi pwysau'r aelodau eraill i ddod yn ôl at ei gilydd, pa fath o berthynas fydd gennych chi pe bai'ch partner dan bwysau i faddau i chi?

8. Disgwyl iddyn nhw ddod drosto

Un o'r camgymeriadau mawr y gallwch chi eu gwneud yw rhuthro eu maddeuant neu eisiau iddyn nhw ddod drosto.

Mae angen amser ar y broses hon. Caniatáu iddynt ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi; fel arall mae'r siawns o gymodi yn lleihau.

9. Trickle gwirionedd

Merch yn Llefain Guy Yn Tawelu Ei. Gwr Euog Ar ôl Chweryl Ymddiheuro, Torri ar draws Beichiogrwydd neu Gam-briodi Di-eisiau

Pan gewch eich dal, ceisiwch fod yn agored ac yn onest â'r hyn a ddigwyddodd.

Peidiwch â lledaenu'r wybodaeth oherwydd bob tro rydych chi'n rhannu rhywbeth newydd, mae angen iddyn nhw wneud hynny dechreuwch y broses iacháu eto. Hefyd, gall wneud iddyn nhw ymddiried yn llai ynoch chi gan eich bod chi'n rhannu gwybodaeth rannol yn unig.

10. Yn ddig neu'n amddiffynnol gyda'ch partner

Bydd gan eich partner gwestiynau, geiriau blin, a phwy a ŵyr beth arall. Fe wnaeth yr hyn wnaethoch chi eu brifo, ac maen nhw'n ceisio ei brosesu. Nid yw gwylltio gyda nhw yn mynd i helpu'r broses honno.

Os ydych chi am glywed mwy am y camgymeriadau wrth gael eich dal yn twyllo, edrychwch ar y fideo.

Sut i drwsio'r camgymeriad?

Yn gyntaf oll, mae angen i ni wynebu'r posibilrwydd na fyddech chi'n dal pethau ar ôl y berthynas. Fel unrhyw beth mewn bywyd, gallwch wneud yr hyn sydd o fewn eich rheolaeth i ddatrys y broblem, ond nid oes unrhyw warantau.

  • Cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd . Dangoswch eich bod wedi ymrwymo i wneud iddo weithio a bod yn berchen ar eich gweithredoedd. Mae astudiaethau wedi cefnogi'r cysylltiad o ymrwymiad i berthnasoedd cynradd â risg o anffyddlondeb.
  • Ymddiheurwch! Nid ydym yn dweud i ddechrau'r bore a mynd i'r gwely gyda'r geiriau hynny, ond mae pob un mor aml yn ei ddweud. Rhaid i chi hefyd edrych i fyny'r 6 cydran i ymddiheuriad effeithiol i fod yn fwy dilys yn eich ymdrechion.
  • Rhowch le iddyn nhw. Mae angen iddyn nhw benderfynu ar eu pennau eu hunain. Os penderfynant aros, rhaid mai dyna yw eu hewyllys eu hunain. Fel arall, ni fydd y berthynas yn llwyddo os mai dim ond eich bod yn barod i fuddsoddi ynddo.
  • Peidiwch â chymryd popeth o ddifrif. Ar y dechrau, efallai y byddan nhw'n difetha ac yn cynddeiriog. Efallai y bydd yr hyn maen nhw'n ei ddweud neu ei wneud yn eich synnu. Ceisiwch ei weld am yr hyn ydyw - teimlo eich bod wedi'ch bradychu a'ch brifo.
  • Mynd ar drywyddcyrsiau priodasneu therapi cwpl. Gall dysgu sut i gyfathrebu a datrys problemau sy'n ymwneud â'r mater hwn helpu i'w oresgyn â llai o boen a rhoi mwy o siawns i'r berthynas lwyddo.
  • Atebwch eu cwestiynau. I ddod o hyd i le ar gyfer yr hyn a ddigwyddodd yn eu calon a'u meddwl, mae angen iddynt ei brosesu. Ar gyfer hyn, mae angen gwybodaeth arnyn nhw. Pan ddônt yn ei geisio, byddwch yno i'w helpu i ddeall yr hyn y maent yn pendroni amdano.

Byddwch yn amyneddgar ac yn barhaus

Nid oes un ffordd i oresgyn perthynas. Fodd bynnag, mae yna lawer o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud wrth gael eich dal yn twyllo.

Rhowch gynnig ar googlo “twyllo wedi ei ddal,” ac fe welwch. Nid yw beio'ch partner, dweud celwydd amdano, ceisio eu rhuthro neu eu pwyso i faddau i chi, ac ati, yn gamau tuag at ddatrys y camgymeriad.

Os ydych am roi cyfle i'r berthynas, rhowch le iddynt, ateb eu cwestiynau, ymddiheuro'n aml, ac ystyried cyrsiau priodas a chwnsela.

Nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn dod yn ôl at eich gilydd, ond rhaid i chi wneud yr hyn sydd yn eich rheolaeth.