Pethau Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Ddalfa Plant Dros Dro

Pethau Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Ddalfa Plant Dros Dro

Os penderfynwch eich bod eisiau ysgariad, un o'r prif bethau i'w hystyried yw sut y bydd yn effeithio ar eich plentyn. Mae yna lawer o faterion y mae'n rhaid delio â nhw, gan gynnwys ble bydd eich plentyn yn byw neu pwy fydd yn darparu ar ei gyfer. Mewn achosion lle mae'r cwpl sy'n ysgaru yn parhau i fod yn gyfeillgar, gall y rhieni ddod i gytundeb sy'n dderbyniol i'r ddau barti. Fel arall, gallai fod yn well ceisio cymorth barnwr ar gyfer dalfa plant dros dro.Mae dalfa dros dro yn grant dros dro yn y ddalfa yn ystod ysgariad neu wahaniad. Mae hyn i fod i bara dim ond tan ddiwedd achos dalfa neu ysgariad plant. Prif bwrpas dalfa dros dro yw rhoi ymdeimlad o sefydlogrwydd i'r plentyn tra bo'r achos yn parhau. Mae hefyd yn helpu i atal y rhiant i adleoli gyda'r plentyn trwy gydol yr achos. Fel yn y mwyafrif o achosion dalfa plant, mae rhoi dalfa plant dros dro bob amser yn ystyried budd gorau'r plentyn. Yn ogystal, gall dalfa dros dro ddod yn drefniant parhaol trwy orchymyn y llys.
sut i deimlo'n rhydd mewn perthynas

Rhesymau dros ystyried dalfa dros dro

Mae yna nifer o resymau i riant benderfynu rhoi dalfa plant dros dro i berson arall, gan gynnwys y canlynol:


mathau o berthnasoedd rhamantus

 • Gwahanu neu ysgaru - gall rhieni gytuno i ganiatáu trefniant dalfa dros dro wrth aros am y penderfyniad terfynol ar eu hachos dalfa plant.
 • Trais yn y cartref - caiff y llys gyhoeddi cytundeb dalfa dros dro os yw bygythiadau yn cael eu cyfeirio at y plentyn
 • Materion ariannol - pryd nid oes gan riant yr adnoddau i ddarparu ar gyfer ei blentyn, gellir rhoi dalfa dros dro i unigolyn dibynadwy
 • Salwch - pan fydd rhiant yn yr ysbyty neu yn anabl ar hyn o bryd, gall ofyn i berthynas neu ffrind gymryd drosodd gwarcheidiaeth plentyn dros dro
 • Amserlen brysur - gall rhieni sydd â chyfrifoldebau sy'n meddiannu'r mwyafrif o'u hamser, fel addysg neu waith, ofyn i unigolyn dibynadwy ofalu am y plentyn am gyfnod penodol o amser

Manylion rhoi dalfa dros dro

Pan roddir dalfa plant dros dro i berson arall, mae gan y rhieni opsiwn i greu cytundeb dalfa plant dros dro. Rhaid i'r ddogfen hon gynnwys y manylion canlynol: • Amserlen benodol ar gyfer pryd y bydd y cytundeb yn cychwyn ac yn gorffen
 • Lle bydd y plentyn yn byw yn ystod y cyfnod amser dros dro
 • Manylion hawliau ymweld y rhiant arall (e.e. amserlen)

Mae'r llys yn credu ei bod er budd gorau'r plentyn i gadw perthynas ystyrlon gyda'r ddau riant. Wedi dweud hynny, mae'r rhiant arall na chafodd ddalfa dros dro fel arfer yn cael hawliau ymweld â thelerau rhesymol. Arfer y llys yw caniatáu ymweliad oni bai bod materion yn ei orfodi i wneud fel arall.

Gall y rhieni hefyd ystyried dyfarnu dalfa dros dro a gwarcheidiaeth eu plentyn i'r canlynol:

 • Neiniau a theidiau
 • Perthnasau
 • Aelodau estynedig o'r teulu
 • Godparents
 • Ffrindiau

Colli dalfa dros dro

Mae bron bob amser yn wir bod y ddalfa dros dro yn cael ei chadarnhau nes bod achos ysgariad yn derfynol. Fodd bynnag, mae yna achosion lle gall y barnwr newid telerau'r cytundeb dalfa. Gellir cymryd dalfa dros dro oddi wrth riant os nad yw bellach yn gwasanaethu budd gorau'r plentyn, mae newid sylweddol ac effeithiol yn y sefyllfa, neu os yw'r rhiant gwarchodol yn rhwystro breintiau ymweld y rhiant arall. Ond hyd yn oed os yw rhiant yn cael ei dynnu oddi ar ei hawliau dalfa dros dro, gellir ei hawlio yn ôl o hyd.
dyddio alcoholig swyddogaethol

Ar ddiwedd y dydd, bydd penderfyniad y llys ynghylch dalfa plant yn barhaol yn seiliedig i raddau helaeth ar ddiogelwch, iechyd, sefydlogrwydd a lles cyffredinol y plentyn.