Manteision ac Anfanteision Priodasau Cyfraith Gwlad

Manteision ac Anfanteision Priodasau Cyfraith Gwlad

Mae yna lawer o resymau pam mae cyplau sydd mewn perthnasau tymor hir ymroddedig yn dewis peidio â phriodi, efallai oherwydd: • Maen nhw'n ofni y bydd priodi yn costio llawer o arian;
 • Mae pob ffurfioldeb priodas seremonïol yn eu digalonni; neu
 • Oherwydd nad oes ganddyn nhw'r amser na'r awydd i gyflawni'r gweithdrefnau cyfreithiol sy'n ofynnol ar gyfer priodas ffurfiol.

Mewn rhai achosion, gall cyplau sy'n dewis peidio â phriodi'n ffurfiol fanteisio ar drefniant cyfreithiol a fydd yn rhoi'r un hawliau a chyfrifoldebau iddynt mewn priodas ffurfiol, heb orfod delio â'r holl anfanteision uchod.Priodasau cyfraith gwlad

Mae'r rhestr gwladwriaethau priodas cyfraith gwlad yn hir. Mewn 15 talaith ynghyd ag Ardal Columbia, gall cyplau heterorywiol briodi'n gyfreithiol heb drwydded na seremoni. Gelwir y math hwn o briodas yn briodas cyfraith gwlad.

Nid oes angen i chi google ‘beth yw gwraig neu ŵr cyfraith gwlad, beth yw diffiniadau priod cyfraith gyffredin neu bartner cyfraith gwlad’. Nid oes unrhyw beth rhy gymhleth ynglŷn â phriodasau cyfraith gwlad. Mae fel priodas answyddogol.Er mwyn cael priodas cyfraith gwlad ddilys (yn unrhyw un o'r taleithiau sy'n ei chydnabod), rhaid i'r gŵr a'r wraig cyfraith gwlad fodloni'r gofynion canlynol yn gyffredinol:

 • Cyd-fyw fel dyn a gwraig;
 • Daliwch eu hunain allan fel cwpl priod - a ddangosir trwy ddefnyddio'r un enw olaf, gan gyfeirio at y llall fel “fy ngŵr” neu “fy ngwraig,” a ffeilio ffurflen dreth ar y cyd; a
 • Yn bwriadu bod yn briod.

Yn yr adran isod, byddwn yn archwilio manteision ac anfanteision priodas cyfraith gwlad a throsolwg byr o briodas cyfraith gwlad yn erbyn priodas gyfreithiol.

Manteision priodasau cyfraith gwlad

A all priod cyfraith gwlad dderbyn budd-daliadau?Prif fantais neu fuddion priodas cyfraith gwlad yw'r ffaith y bydd eich perthynas yn cael yr un hawliau a chyfrifoldebau priodasol ag a roddir i bâr priod ffurfiol, ond heb i chi orfod priodi'n ffurfiol. Mae buddion priodas cyfraith gwlad yr un fath â manteision priodi'n gyfreithiol.

Mae'r gyfraith yn aseinio rhai hawliau, hawliau a chyfrifoldebau priodas i barau priod (cyfraith ffurfiol neu gyffredin) nad yw'n ei aseinio i gyplau dibriod. Mae'r mwyaf arwyddocaol o'r hawliau a'r cyfrifoldebau priodasol hyn yn cynnwys:

 • Buddion gofal iechyd
 • Hawliau ymweld ag ysbytai
 • Ymweliad â charchar neu garchar
 • Yr hawl i wneud penderfyniadau am ofal meddygol brys neu ddiwedd oes
 • Mynediad at gofnodion
 • Rhannu eiddo yn unol ag ysgariad
 • Hawliau dalfa plant
 • Yr hawl i gefnogaeth gan spousal
 • Hawliau etifeddiaeth
 • Didyniadau ac eithriadau treth

Os ystyriwch gyfraith gwlad yn erbyn priodas (y rhai rheolaidd), nid oes llawer o wahaniaeth, ac eithrio ni chaiff priodasau cyfraith gwlad eu dathlu gyda pharti priodas mawreddog.

Sylwch, mae anfanteision ariannol priodas, anfanteision cyfreithiol priodas a manteision ac anfanteision priodas gyfreithiol i gyd yn berthnasol i briodasau cyfraith gwlad.

Manteision priodasau cyfraith gwlad


gan faddau iddo

Anfanteision priodasau cyfraith gwlad

 • Dim rhagdybiaeth bod priodas yn bodoli

Prif anfantais priodasau cyfraith gwlad yw, hyd yn oed pan fydd eich perthynas yn cwrdd â'r gofynion a restrir uchod, ni fydd unrhyw ragdybiaeth o hyd bod priodas yn bodoli, felly ni fydd eich hawliau priodasol yn cael eu gwarantu.

Gyda phriodas ffurfiol, byddwch yn mynd trwy'r broses o ffurfioli'ch priodas trwy seremoni a gwaith papur a fydd yn cael ei ffeilio gyda'r llywodraeth. Felly, bydd gennych brawf o briodas ffurfiol sy'n cael ei chyfreithloni a'i chofnodi fel cofnod cyhoeddus.

 • Ni fydd unrhyw un heblaw chi a'ch partner yn gwybod am eich cytundeb

Gyda phriodas cyfraith gwlad, dim ond chi a'ch partner fydd byth yn gwybod mewn gwirionedd pa gytundeb sydd gan y ddau ohonoch. Efallai y bydd pobl yn eich clywed chi'n galw'ch hun yn ŵr a gwraig, ond gan na fydd yn cael ei ffurfioli, gall fod yn anodd ei brofi.

 • Ni fydd gennych hawl i ysgariad oni bai eich bod yn profi eich bod wedi priodi

Pan ddaw'r berthynas i ben a'ch bod chi eisiau ysgariad er mwyn penderfynu sut y bydd eich eiddo'n cael ei rannu, pwy fydd yn cael gafael ar eich plant, a faint o gynhaliaeth plant a / neu alimoni y dylid ei dalu, yn gyntaf bydd yn rhaid i chi brofi eich bod chi priod mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, ni fydd gennych hawl hyd yn oed i ysgariad nes y gallwch brofi eich bod yn briod.

 • Mewn achos o dorri i fyny, efallai y bydd gennych ddim

Gall hyn fod yn arbennig o broblemus os yw'r person rydych chi'n honni ei fod yn briod i gyfraith gwlad yn gwadu bod y ddau ohonoch chi erioed wedi bwriadu priodi. Os na allwch brofi bod y ddau ohonoch wedi bwriadu priodi, efallai y bydd ef neu hi'n gallu cerdded i ffwrdd o'r berthynas, gan eich gadael heb ddim ac ychydig iawn o hawl.

Ar ben hynny, os bydd eich partner yn marw heb adael ewyllys, ni fydd gennych hawl i unrhyw fuddion goroesi nac i etifeddu ei ystâd, nes y gallwch brofi eich bod yn briod.

Bydd manteision priodas ac anfanteision priodas yn berthnasol i briodas cyfraith gwlad cyhyd â bod y cwpl gyda'i gilydd. Os ydyn nhw eisiau ysgariad, gallant ddal i fod yr hyn y mae gan barau priod rheolaidd hawl i'w gael, ond ar gyfer hynny, mae'n rhaid iddynt brofi eu bod yn briod neu fod ganddynt y bwriad i wneud os.

Cysylltwch ag atwrnai cyfraith teulu profiadol

Mae'r deddfau sy'n llywodraethu priodasau cyfraith gwlad yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth. I gael mwy o wybodaeth am y manteision a'r anfanteision y mae priodas cyfraith gwlad yn eu cynnig i gyplau yn eich gwladwriaeth, cysylltwch ag atwrnai cyfraith teulu profiadol yn y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi.