7 Rhesymau Eithaf Gwirioneddol ond Gwir Pam Mae Cyplau yn Ysgaru

7 Rhesymau Eithaf Gwirioneddol ond Gwir Pam Mae Cyplau yn Ysgaru

Yn yr Erthygl honMae'n sicr mai dewis a dewis priod yw un o'r penderfyniadau personol mwyaf hanfodol y mae pobl yn eu gwneud.Mae'n eithaf gonest na allwn raddnodi neu weld yn llawn trwy ein dyfodol delfrydol. Fodd bynnag, mae gwyddoniaeth ac erydiad perthnasoedd yn tueddu i ffrydio gweledigaeth glir i'r broses benderfynu.

Os priodwch yn ddoeth â pherson iawn, daw bywyd yn stori dylwyth teg

Efallai na fyddwch yn wynebu llawer o anawsterau wrth addasu i ddechrau ond yn raddol rydych chi'n addasu'n dda gyda chymorth eich partner. Rydych chi'n arsylwi newidiadau cadarnhaol ynoch chi'ch hun ac yn eich amgylchedd. Rydych chi am ddod yn fersiwn well ohonoch chi'ch hun er mwyn eich partner. Ond os rhuthro'ch hun i briodas heb wybod yn iawn a yw'r person rydych chi'n ei briodi yn iawn i chi ai peidio, gall eich bywyd priodasol droi yn fiasco llwyr.Pam mae priodasau'n gorffen mewn ysgariad?

Wrth i'r amser fynd heibio, mae cyplau yn sylweddoli mwy a mwy o annhebygrwydd rhyngddynt, mae hynny'n arwain at ddadleuon cyson ac ymladd rhyngddynt.

Gall bod mewn priodas gythryblus fod yn niweidiol i'r partneriaid yn gorfforol ac yn seicolegol. Mae priodas gythryblus yn dod i'r brig yn y rhesymau dros ysgariad.Yn anffodus, heddiw mae'r rhan fwyaf o briodasau'n gorffen mewn ysgariad

Mae hyn yn wir yn ysgytiol ac yn ddigalon. I fod yn onest, pan sylweddolwch y gwahaniaethau rhwng y ddau ohonoch, mae'n well i rai pobl dorri'r llinyn a byw eu bywyd yn heddychlon.


dyddio rhywun nad yw erioed wedi bod mewn perthynas

Pam mae cyplau yn ysgaru

Mae ysgariad wedi dod yn ffenomenau cyffredin y dyddiau hyn, cymaint fel bod pob eiliad neu drydydd person yn adnabod rhywun sydd naill ai'n mynd trwyddo neu sydd eisoes wedi mynd trwyddo. Gallai fod nifer o resymau dros ysgariad. Mae'r rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad fel anffyddlondeb, trais, cam-drin alcohol ac ati yn ddigon dilys i roi diwedd ar briodas.

Mae pob priodas yn dyrchafu ac yn dod â chyfyngiadau, rhai dwys a dyrys fel arfer. Mae gwarchod priodas neu gariad tymor hir angen gollwng y cysyniadau gwallus neu'r arferion gwirion sydd gan bartneriaid yn gyffredinol. Ond weithiau mae pobl yn ysgaru gan nodi rhesymau gwirion na allech chi erioed fod wedi'u dychmygu.

Rhai o'r rhesymau gwirion ond gwir dros ysgariad

1. Statws perthynas dros gyfryngau cymdeithasol

Un o'r rhesymau dros ysgariad yw'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod mor bwerus y dyddiau hyn nes ei fod yn effeithio ar bawb yn y naill ffordd neu'r llall. Mae'n sioc gweld pobl yn ei gymryd mor ddifrifol fel mai dim ond statws ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel facebook sy'n gallu dod â phriodas i ben.

Dyfynnwyd bod dynes wedi ceisio ysgariad gan ei gŵr gan na newidiodd ei statws o fod yn sengl i briod nad aeth yn dda gyda hi. Cyhuddodd ef o fod yn anonest a mynnu ysgariad o fewn ychydig fisoedd i'w briodas.


allwedd i berthynas barhaol hir

2. Llysenw ofnadwy ar gyfer gwraig

Mae’n gyffredin gyda chyplau i gael llawer o lysenwau i’w gilydd allan o gariad ond fe drodd hynny yn drychinebus i gwpl o Saudi Arabia pan ddarganfu gwraig ei llysenw a arbedwyd yn ffôn ei gŵr fel Guantanamo.

Ie, un o'r carchardai mwyaf drwg-enwog yn y byd. Roedd hi'n digio cymaint nes iddi ffeilio am ysgariad ar unwaith. Mae'n rhaid bod ei gŵr wedi teimlo fel mewn carchar sy'n byw gyda hi, a allai fod wedi gwneud iddo roi'r llysenw Guantanamo neu a allai fod am hwyl yn unig arbedodd ei rhif gyda'r llysenw hwnnw.

Beth bynnag efallai yw'r rheswm y trodd pethau'n bendant rhyngddo ef a'i wraig, a daeth llysenw rhyfedd yn rheswm annhebygol dros ysgariad.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Arsylwi ar gyfer glendid

Mae gan bawb benchant am lendid ond mae rhai pobl yn gorwneud hynny. Ond i'r cwpl hwn daeth obsesiwn am lendid i ben i gadw lle yn y rhestr o resymau dros ysgariad.

Ysgarodd cwpl o’r Almaen dros faterion gŵr yn obsesiwn â glendid ac wrth fynd ar drywydd cadw ei gartref yn lân fe wnaeth hyd yn oed fwrw wal i lawr yn y tŷ gan nodi ei fod yn fudr a’i ailadeiladu. Ni allai ei wraig ddioddef ei obsesiwn am lendid mwyach a phenderfynodd roi'r gorau iddi.

4. Gwrthdaro safbwyntiau gwleidyddol

Barn wleidyddol anghyson

“Mae pob un yn eiddo iddyn nhw eu hunain” mae'n adage adnabyddus ac yn wir iawn hefyd. Mae gan bawb eu barn eu hunain a safbwynt gwahanol am bopeth gan gynnwys gwleidyddiaeth. Er na fyddech chi byth yn meddwl am hynny fel un o'r rhesymau dros ysgariad, dyma gwpl a oedd yn ei ystyried yn un o'r rhesymau dilys dros ysgariad.

Fe wnaeth dynes Americanaidd ffeilio am ysgariad pan ddaeth i wybod bod ei gŵr wedi pleidleisio dros Donald Trump. Mae hi'n ei gasáu amdano ac ni allai sefyll i fod gydag ef o dan yr un to gan wybod ei fod yn cefnogi Trump.

5. Gall bod yn rhy braf fod yn ddrwg i briodas ar brydiau

Mae rhai pobl yn cwyno nad yw eu partneriaid yn talu sylw iddyn nhw neu ddim yn dweud “Rwy’n dy garu di” wrthyn nhw yn aml neu ddim yn eu canmol ac ati. Ond daeth hyn yn newyddion syfrdanol, pan ysgarodd dynes o’r enw Rashid Lucas ei gŵr yn syml oherwydd ei fod yn rhy braf. Fel rheol nid yw Niceness yn rhywbeth y byddech chi'n ei weld yn dal tir yn y llu o resymau dros ysgariad.

Dyfynnwyd iddi ddweud bod ei gŵr yn rhy braf iddi, ei chanmol yn aml, dywedodd fy mod yn dy garu di trwy'r amser ac yn gogydd gwych a arweiniodd at ennill pwysau. Nawr, gall bod yn rhy braf fod yn niweidiol i'ch priodas hefyd.

6. Datgelodd parot y gwir

Dechreuodd parot anifail anwes ailadrodd y geiriau fel “ysgariad”, “byddwch yn amyneddgar” a barodd i’r wraig amau ​​ei gŵr a ffeilio am ysgariad.

Tybiodd fod ei gŵr yn rhan o berthynas â rhywun a rhaid ei bod yn siarad â hi yn gyson a barodd i'r parot godi'r geiriau. Gallai fod yn rheswm gwirion ond siawns na all beri i unrhyw fenyw amau ​​ei gŵr.

7. Chwyr chwyrnu

Nawr mae chwyrnu yn broblem bron i bob dyn ac mae'n rhaid i bron pob merch ddioddef ohoni. Ond cythruddodd dynes o China nes iddi geisio ysgariad ar sail chwyrnu arfer ei gŵr.

Dywedodd nad oedd hi wedi cysgu’n iawn byth ers iddi briodi ac oherwydd chwyrnu cyson ar ran ei gŵr aeth yn sâl a cholli pwysau. Wel, mae rhoi i fyny gyda snores yn y nos yn wirioneddol anodd ond mae ceisio ysgariad ar ei gyfer yn lefel hollol newydd yn gyfan gwbl.

Efallai y bydd y rhan fwyaf o'r cwpl ifanc yn rhagdybio bod priodas hardd yn cynnwys morwynion neu wyr priod, addurniadau a threfniant ysblennydd, cacen moethus a drud ond rhaid i rywun wybod na fydd hyn i gyd yn sicrhau taith briodas hapus.

Fel y soniais yn y dechrau, nid yw priodas yn hawdd, ac nid yw pawb yn torri allan amdani. Weithiau, mae cyplau yn gwneud penderfyniad llym i ysgaru, gallai rhesymau dros ysgariad fod yn ddilys neu'n wirion ond mae ei effaith yr un mor ddrwg ac mae'r rhan fwyaf o'r amseroedd yn gadael y ddau barti wedi'u draenio'n emosiynol.

Mae'n well gadael na pharhau i fod mewn perthynas wenwynig

Mae'n anodd iddyn nhw adael rhywun ar ôl y gwnaethon nhw freuddwydio amdano'n hapus byth wedyn. Mae ysgariad yn anodd i bawb ond weithiau mae'n ddoeth gwahanu'ch ffyrdd pan welwch bethau rhyngoch chi a'ch partner yn parhau i fynd i lawr yr allt er gwaethaf yr holl ymdrechion a wnaed gan y ddwy ochr.

Ond ar yr un pryd, rhaid i gyplau beidio â chymysgu eu blaenoriaethau a chymryd ysgariad gan nodi rhesymau gwirion pan allant ddatrys y mater trwy siarad â'i gilydd yn unig a chlirio'r amheuon. Mae'n gyffredin i gyplau ymladd neu ddadlau dros bethau gwirion, a gwneud iawn yn nes ymlaen.


dychwelyd anrhegion ar gyfer derbyniad priodas

Beth sy'n gwneud y llwybr priod yn hawdd i gyplau

Ond cyn i'r ymladd neu'r dadleuon bach hyn droi yn rhywbeth mawr a thrychinebus, rhaid datrys eu problemau gyda'u partneriaid. Mae priodas yn wir yn berthynas hyfryd os caiff ei thrin â gofal. Ychydig o bethau a all wneud y llwybr priod yn hawdd i gyplau yw rhoi parch a lle priodol i'w gilydd, gwneud penderfyniadau ar y cyd, clirio'r amheuon trwy siarad â'i gilydd.

Os yw pethau wedi mynd allan o law a bod cyplau yn sylweddoli nad yw eu priodas yn mynd i unman yna rhaid iddynt geisio cwnsela. Os yw hynny'n methu hefyd, mae'n well dod â'r briodas i ben fodd bynnag, mae'n eithaf anodd symud ymlaen â'u bywydau i ddod â hapusrwydd a heddwch yn ôl.