Cywilydd, Euogrwydd a Chaethiwed Rhyw

Cywilydd, euogrwydd a dibyniaeth ar ryw

Efallai y bydd rhai yn meddwl bod cywilydd yn emosiwn pwysig i orfod atal caethiwed rhag ymddwyn yn rhywiol. Ni allai unrhyw beth fod ymhellach o'r gwir. Er bod cywilydd ac euogrwydd yn cael eu hystyried yn emosiynau hunanymwybodol (de Hooge, Zeelenberg, & Breugelmans, 2011) ac yn gofyn am hunan-gydnabod a hunanarfarnu (Tangney, Wagner, & Gramzow, 1992), gall cywilydd fod yn ddinistriol ac yn boenus. Ond cyn siarad mwy am gywilydd, mae'n bwysig diffinio euogrwydd.Defnyddir y gair “euogrwydd” yn eithaf aml yn ein cymdeithas. Y ffordd orau o ddeall euogrwydd yw meddwl ei fod yn werthusiad negyddol o ymddygiad (Lewis, 1971). Mae euogrwydd yn emosiwn y mae pobl yn ei deimlo pan fyddant yn torri eu synnwyr o'r hyn sy'n iawn neu'n dda. Er enghraifft, ni ddylai'r teimlad a gewch ar ôl anghofio pen-blwydd gwraig neu ŵr fod yn euog. Goruchwyliaeth ydoedd, nid bwriadol. Mae gwneud camgymeriadau yn ddynol. Enghraifft arall o ddigwyddiad a achosodd euogrwydd yw bod yn gefn i swydd wrth yrru car rhywun arall. Nid yw hyn yn diffinio hunaniaeth gyfan rhywun. Mae euogrwydd yn emosiwn am ddigwyddiad, ymddygiad. Nid yw'n ymwneud â bod yn berson drwg.Mae cywilydd, ar y llaw arall, yn fwy byd-eang, gan gyfeirio at werthusiad negyddol o'r hunan (Lewis, 1971). Mae pobl sy'n teimlo cywilydd yn disgrifio'u hunain fel rhai diffygiol, di-werth, diffygiol. Felly yn yr un enghreifftiau a restrir uchod, mae anghofio pen-blwydd ffrind neu roi car i rywun arall, yn gadael rhywun llawn cywilydd yn credu hyd yn oed yn fwy ei fod yn ddrwg. Ymhellach, mae cywilydd yn cynyddu anobaith wrth i bobl ganfod na allant newid (Reid, Harper, & Anderson, 2009). Mae cywilydd yn rhwystr amlwg i adferiad o gaeth i ryw.


sut i wneud eich perthynas gref

Mae cywilydd yn aml yn anfon pobl i chwilio am ffordd i ddianc rhag y teimladau poenus. Mae'r dianc emosiynol hwn yn aml yn un o'r rhesymau dros ymddygiad rhywiol gaethiwus - osgoi'r teimlad poenus o gywilydd. Mae hyn yn creu dolen gamweithredol, wrth gwrs, gan fod y caethiwed rhyw wedyn yn teimlo mwy o gywilydd am actio, gan danio'r cylch unwaith eto. Pan fydd pobl sy'n gaeth i ryw yn teimlo cywilydd, mae'n rymus - yn rhwystr i newid.Yn lle cywilydd, ystyriwch sut mae euogrwydd yn deimlad mwy priodol i'w brofi ar ôl torri ffiniau perthnasoedd trwy actio rhywiol. Gydag euogrwydd, yr ymddygiad sy'n ddrwg ac yn broblem, nid yr unigolyn. Ydy, y person sy'n gyfrifol am ei ymddygiad, felly mae ganddo'r pŵer i wneud newidiadau ac i neilltuo ei ymddygiad yn y dyfodol tuag at adferiad. Ystyrir bod euogrwydd yn llawer mwy grymusol wrth adfer caethiwed rhyw.