Awgrymiadau Gorau ar Sut i Ddweud wrth Eich Gŵr Rydych Chi Eisiau Ysgariad

Awgrymiadau ar Sut i Ddweud wrth Eich Gŵr Rydych Chi Eisiau Ysgariad


coleddwch eich gwraig

Yn yr Erthygl honMae'n amser. Nid oeddech yn meddwl y byddai byth yn dod i'r pwynt hwn yn eich priodas, ond rydych chi wedi gwneud.Rydych chi wedi rhoi eich calon a'ch enaid i wneud eich perthynas gyda'ch gŵr yn gweithio, ond mae pethau'n hollol sownd. Yn anffodus, mae eich priodas drosodd .

Rydych chi wedi dweud wrth eich hun, “Rydw i eisiau a ysgariad ”. O'r penderfyniad hwnnw, rydych chi'n siŵr o'r diwedd.Nawr daw'r rhan anodd: sut i ddweud wrth eich gŵr eich bod chi eisiau ysgariad?

P'un a ydych wedi bod yn briod flwyddyn neu 25 mlynedd, bydd dweud wrth eich gŵr eich bod am gael ysgariad yn un o anoddaf eich bywyd. Mae yna lawer o ffyrdd i fynd i'r afael â hyn, a bydd sut rydych chi'n ei wneud yn cael effaith sylweddol ar sut mae'r ysgariad yn chwarae allan.

A fydd yr ysgariad yn mynd yn hyll, neu a fydd yn parhau i fod yn sifil? Er bod llawer o ffactorau'n chwarae rhan yn hyn, mae sut rydych chi'n dweud wrth eich priod eich bod chi eisiau ysgariad yn un ohonyn nhw. Felly byddwch yn feddylgar wrth ichi fynd trwy'r broses hon.Dyma rai awgrymiadau ar sut i ofyn am ysgariad gan eich gŵr:

Mesur ei ymateb posib

Mae yna wahanol ffyrdd i ddweud eich bod chi eisiau ysgariad. Ceisiwch fesur ei ymateb tebygol i benderfynu ar y ffordd i siarad â'ch priod amdano.

Ydych chi'n meddwl bod gan eich gŵr unrhyw gliw pa mor anhapus ydych chi? Hefyd, cofiwch fod gwahaniaeth rhwng anhapusrwydd cyffredinol ac ysgariad. A oes unrhyw beth wedi digwydd, neu a ydych wedi dweud unrhyw beth yn y gorffennol i nodi a ydych chi eisiau allan ai peidio?

Os yw'n ddi-gliw, bydd hyn hyd yn oed yn anoddach; iddo, efallai y bydd yn teimlo ei fod wedi dod allan o'r cae chwith, ac efallai y bydd yn ymladd yn agored hyd yn oed sôn am y syniad.

Fodd bynnag, os credwch y gallai fod ganddo ryw gliw, yna efallai y bydd y sgwrs hon yn mynd ychydig yn haws. Os yw eisoes wedi bod yn tynnu i ffwrdd, yna efallai ei fod eisoes yn meddwl bod y mae priodas ar y creigiau , ac efallai y bydd y sgwrs hon sydd ar ddod yn teimlo fel dilyniant naturiol iddo.

Meddyliwch am yr hyn y byddwch chi'n ei ddweud

Gyda’i ymateb posib yn eich meddwl, mae’n bryd meddwl am yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrtho. Yn lle poeni am sut i ddweud wrtho eich bod chi eisiau ysgariad, gallwch chi ddechrau trwy siarad am sut rydych chi wedi teimlo'n anhapus ers sbel nawr, a'ch bod chi wedi tyfu ar wahân.

Yna dywedwch wrtho eich bod wedi teimlo am gyfnod nad yw'r briodas newydd weithio a'ch bod eisiau ysgariad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud y gair, felly mae'n glir.

Arhoswch iddo ymateb. Mae'n debyg y bydd ganddo gwestiynau.

Arhoswch yn gyffredinol. Os yw'n gofyn am fanylion penodol, ceisiwch ei gadw'n gyffredinol o hyd. Os oes rhaid, yna soniwch am ychydig o faterion arwyddocaol yn unig, ond siaradwch yn gyffredinol am sut mae'n eich bywyd o ddydd i ddydd sy'n anhapus ac nid yr hyn rydych chi ei eisiau.

Os oes angen i chi, cyn i chi gwrdd, ysgrifennu'ch meddyliau i lawr er mwyn i chi allu eu trefnu a bod yn barod. Ni fydd y sgwrs am ddweud wrth eich priod eich bod chi eisiau ysgariad yn un hawdd i chi yn ogystal â'ch partner.

Ond, mae angen i chi ddarganfod sut i ddweud wrtho eich bod chi eisiau ysgariad heb roi lle i wrthdaro neu ddadleuon pellach rhwng y ddau ohonoch.

Neilltuwch amser di-dor i siarad

Neilltuwch amser di-dor i siarad

Dywedwch wrth eich gŵr bod angen i chi siarad ag ef am rywbeth a sefydlu'r amser a'r dydd. Ewch i rywle lle gallwch chi fod yn breifat a treulio peth amser gyda'i gilydd yn siarad .

Diffoddwch eich ffonau symudol, mynnwch warchodwr plant - beth bynnag sydd angen i chi ei wneud fel bod y ddau ohonoch heb eich tynnu a bod yn ddi-dor wrth i chi siarad. Efallai yn eich cartref, neu barc, neu rywle arall sy'n ddiarffordd i siarad â'ch gŵr am ysgariad.


enghreifftiau o gerrig caled

Cadwch y drafodaeth yn wâr

Cadwch y drafodaeth yn wâr

Beth yw'r ffyrdd gorau o ofyn i'ch priod am ysgariad heb gael ymatebion llym gan eich partner yn gyfnewid?

Wrth i chi siarad, mae pethau'n sicr o fynd yn lletchwith, cynhesu, neu'r ddau. Y ffordd orau i ddweud wrth eich priod eich bod chi eisiau ysgariad yw aros yn sifil hyd yn oed os mai chi yw'r unig un sy'n gwneud hynny.


diffyg hoffter corfforol mewn priodas

Os yw'ch gŵr yn ymateb yn frech, peidiwch â syrthio i'r un trap ac ymateb â theimladau llym. Pan na fyddwch yn ymateb, efallai y bydd yn dweud pethau i geisio eich twyllo, ond eto peidiwch â chwympo amdani.

Cofiwch beth rydych chi'n ei wneud yma - dim ond gadael iddo wybod beth rydych chi ei eisiau. Eich nod yn y pen draw yw ysgariad, sy'n ddigon anodd. Peidiwch â gwneud pethau'n waeth trwy ganiatáu i emosiynau eich diystyru.

Peidiwch â phwyntio bysedd

Un o'r pethau hanfodol i'w gadw mewn cof wrth chwilio am ffyrdd i ddweud wrth eich gŵr eich bod chi eisiau ysgariad yw peidio byth, byth pwyntio bysedd at eich partner .

Yn ystod y sgwrs hon, ac yn ystod yr wythnosau wedi hynny, gall eich gŵr ofyn i chi am faterion neu sefyllfaoedd penodol lle mae'r naill neu'r llall ar fai.

Efallai y bydd hyd yn oed yn pwyntio bai arnoch chi wrth geisio'ch annog chi i bwyntio bysedd yn ôl. Peidiwch â chwarae'r gêm honno . Gallwch chi fynd mewn cylchoedd yn cynnig pwy oedd ar fai.

Mewn gwirionedd, mae'r ddau ohonoch yn gorwedd o leiaf ychydig. Ar y pwynt hwn, nid yw'r gorffennol o bwys. Yr hyn sy'n bwysig yw'r presennol a'r dyfodol.

Cytuno i dro arall i siarad mwy

Sut arall ddylech chi siarad â'ch gŵr pan fyddwch chi eisiau ysgariad?

Wel, nid yw hyn yn mynd i fod yn un hawdd ac nid yw'n mynd i fod yn drafodaeth un-amser. Bydd mwy o deimladau'n codi, ac os bydd y ddau ohonoch yn cytuno i symud ymlaen gyda'r ysgariad, yna byddwch chi'n siarad mwy am bethau.

Y drafodaeth gyntaf hon yn syml yw dweud wrtho eich bod eisiau ysgariad. Dim byd mwy, dim llai! Os bydd yn codi manylion, dywedwch wrtho eich bod eisiau peth amser yn unig a gosod dyddiad yn y dyfodol siarad am arian , y plant, ac ati. Yr holl bethau mawr.

Dylai'r awgrymiadau hyn roi eich amheuon ar sut i ddweud wrth eich gŵr eich bod am i ysgariad orffwys. Delio ag ysgariad byth yn hawdd. Ond am y tro, gallwch chi orffwys gan wybod eich bod wedi dweud eich heddwch ac y gallwch symud ymlaen o'r diwedd.