9 Peth Mae Merched Eisiau Eu Gwyr

9 Peth Mae Merched Eisiau Eu Gwyr

Yn yr Erthygl hon



Rydyn ni'n gwybod bod dynion a menywod yn wahanol, felly hefyd eu disgwyliadau oddi wrth ei gilydd pan maen nhw mewn perthynas.




ble mae'r addunedau priodas yn y Beibl

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn cael trafferth gyda yr hyn y mae menywod ei eisiau mewn perthynas. Mae'n eithaf anodd ei ddeall. Fodd bynnag, ni ddylai dynion byth feddwl hynny bydd disgwyliadau menywod yn cyfateb iddyn nhw . Mae'n sicr na enillodd. Rhestrir isod yn sicr pethau mae menywod eisiau gan eu gŵr.

1. Gwybod ei bod hi'n cael ei charu

Mae menywod yn fynegiadol ac yn ddiymdrech yn mynegi eu cariad a'u gofal tuag at ddynion.



Fodd bynnag, mae dynion yn ei chael hi'n eithaf anodd rhannu eu teimladau, sydd yn y pen draw yn gwneud i ferched gredu nad yw dynion yn ymateb i'w cariad. Mae menywod eisiau i deimlo cariad .

Mae yna nifer o ffyrdd y gall dynion fynegi eu cariad at fenywod. Gallai fod naill ai’n dweud ‘Rwy’n dy garu di’ bob dydd neu i ddod ag ychydig o anrhegion iddyn nhw bob hyn a hyn neu rai ciniawau rhamantus.

Bydd yr ystumiau bach hyn yn helpu dynion i fynegi eu cariad at eu menywod a bydd pethau'n symud yn esmwyth.



2. Dylai hi ymddiried ynoch chi

Mae gan bob un ohonom rywfaint o orffennol gresynus ein bod yn gwrthod rhannu gyda phobl o gwmpas. Mae dynion yn osgoi siarad am eu gorffennol ac yn credu nad oes diben trafod hyn.

Fodd bynnag, pan fydd menywod dechrau siarad am fe, maen nhw naill ai'n anwybyddu'r sgwrs neu'n newid y pwnc. Mae hyn, yn y pen draw, yn gwneud iddyn nhw amau ​​eu dynion, a allai arwain at drafferthion amrywiol. Felly, dylai dynion siarad am eu gorffennol a gadael mae eu menywod yn ymddiried ynddynt . Wedi'r cyfan, ymddiriedaeth yw un o'r pwysicaf pethau mae menywod eisiau gan eu gwŷr.

3. Diogelwch yn y dyfodol

Mae diogelwch ariannol ac ariannol yn y dyfodol yn un o'r rhai pwysig pethau mae merch eisiau gan ddyn. Mae'n ddealladwy, heddiw, bod dynion a menywod yn gweithio ac yn annibynnol.



Er gwaethaf hynny, mae menywod eisiau i'w gwŷr ddarparu diogelwch, ariannol ac emosiynol iddynt yn y dyfodol. Mae'n eithaf anodd i fenywod gefnogi eu dynion pan fyddant yn methu â'u sicrhau bod eu dyfodol yn ddiogel ac nad oes unrhyw beth yn mynd i ddigwydd i'w nyth cariad, ni waeth beth.

4. Sgyrsiau

Sgyrsiau



Tybed sut i blesio'ch gwraig?

Wel, eisteddwch i lawr gyda nhw a chael ychydig o sgwrs go iawn. Mae menywod eisiau treulio peth amser o safon gyda'u dynion. Mae dynion yn brysur gyda llawer o bethau yn eu bywyd ac yn credu mai dim ond trwy ddarparu cysur byw maen nhw'n cyflawni eu dyletswyddau tuag at eu menywod.


dyfyniadau isel

Fodd bynnag, hoffai menywod hefyd i'w dynion dreulio peth amser gyda nhw a chael sgwrs. Yn eistedd am gyfnod gyda'u menywod, byddai dynion yn annerch t colfachau mae menywod eisiau gan eu gwŷr.

5. Mwy o ‘ie’ a llai o ‘na’

Ni fyddai unrhyw fenyw eisiau cael ei gwrthod bron bob dydd. Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd ymlaen sut i drin eich gwraig , dechreuwch ddweud ie yn amlach.

Yn sicr, nid yw'n iawn dweud ie yn ddall, ond osgoi dweud dim yn amlach. Dyma'r un o'r atebion gorau i sut i gael eich gwraig yn yr hwyliau hefyd. Bydd eich gwraig yn hapus a siawns na fydd y cariad yn ffynnu rhwng y ddau ohonoch.

6. Rhannu cyfrifoldebau cartref

Sut i blesio'ch gwraig?

Wel, dechreuwch gymryd cyfrifoldebau cartref . Dyma un o'r pethau pwysig y mae menywod eu heisiau gan eu gwŷr. Maent am i'w dynion gymryd diddordeb mewn gwaith cartref a'u helpu ym mhob ffordd bosibl. Cymerwch ddiddordeb mewn siopa bwyd, tasgau cartref a hyd yn oed treulio peth amser gyda phlant.

Bydd menywod wrth eu bodd â'r ystumiau bach hyn.

7. Byddwch yn rhamantus

Mae'r diffiniad o ramant yn wahanol i ddynion a menywod. W. het sydd ei hangen ar fenyw gan ddyn yn rhywfaint o ramant . Pan fyddant mewn perthynas, mae menywod yn disgwyl i'w dynion fod yn rhamantus tuag atynt.

Byddent am i'w gŵr fynd â nhw allan am rai dyddiadau cinio, treulio peth amser personol, mynd allan ar wyliau a chofio dyddiadau pwysig. Dyma rai sylfaenol pethau mae menywod eisiau gan eu gwŷr.

8. Gwell gofal iechyd

Hunanofal yw un o'r ychydig pethau mae menywod eisiau gan eu gŵr . Mae'n wir bod dynion ychydig yn ddiofal tuag at hunanofal iechyd. Maent yn tueddu i fwyta unrhyw beth ac yn gwrthod dilyn diet iach. Os ydych chi am i'ch gwraig eich caru chi a gofalu amdanoch chi, yna dechreuwch ofalu am yr iechyd. Byddai menywod wrth eu boddau.

9. Cefnogaeth gan ŵr

Y pwysicaf pethau mae menywod eisiau gan eu gwŷr yn eu cefnogaeth. Mae pob merch yn cefnogi eu gwŷr, mewn da ac mewn drwg. Maen nhw'n sefyll wrth ei ymyl ni waeth beth.

Yn yr un modd, maen nhw'n disgwyl i'w gwŷr fod yn gefnogol iddyn nhw, ym mha beth bynnag maen nhw'n ei wneud. Maent yn ystyried eu gŵr a'u teulu yn fywyd ac ni fyddent am wneud rhywbeth nad ydynt yn ei gymeradwyo. Felly, y cyfan maen nhw ei eisiau yw i'w gŵr sefyll wrth eu hymyl, pryd bynnag mae'r amser yn galw amdano.

Mae disgwyliadau menywod a dynion yn wahanol o ran perthynas.

Er y gallai dynion fod yn fodlon ar dy glân a bwyd da, byddai menywod eisiau i'w gŵr fynegi eu cariad a'u gofal, eu cefnogi a chymryd rhan weithredol mewn gwaith cartref. Rhestrir uchod rai pethau mae menywod eisiau gan eu gwŷr. Dilynwch ef am fywyd priodasol hapus.