Rhesymau Beiblaidd dros Ysgariad - A yw'r Beibl yn Caniatáu Ysgariad?

Rhesymau Beiblaidd dros Ysgariad - A yw

Yn yr Erthygl hon
sut i fod yn fwy actif yn rhywiol gyda fy ngŵr

Mae Duw, ein crëwr a’r un a wnaeth ddeddfau na ellir byth eu torri gan ddynoliaeth fel undod dau berson mewn priodas - yn nodi’n glir bod yr hyn y mae Duw wedi ymuno â’i gilydd, na fydded i unrhyw gyfraith na dyn dorri. Mae ei gynllun ar gyfer priodas yn undeb gydol oes ac rydyn ni i gyd yn gwybod mai'r hyn mae Duw wedi'i ddylunio yw'r gorau.

Yn anffodus, mae mwy a mwy o gyplau priod wedi mynd ar gyfeiliorn o gynllun Duw. Heddiw, mae cyfradd yr ysgariad wedi cynyddu eto ac yn anffodus, mae hyd yn oed cyplau Cristnogol yn ceisio ysgariad fel eu dewis olaf. Ond beth ddigwyddodd i'n cred gadarn bod priodas yn sanctaidd? Oes yna hyd yn oed Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad a fydd yn caniatáu torri'r undeb hwn o dan rai amgylchiadau?

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad?

Mae priodas yn ymrwymiad oes. Cyn i ni briodi, dywedwyd wrthym hyn ac roeddem yn ymwybodol iawn o'r hyn y mae'r ysgrythur yn ei ddweud yn gyson am briodas. Disgrifiodd Iesu yn y Beibl fod perthynas rhwng gŵr a gwraig nad ydyn nhw bellach yn cael eu hystyried yn ddau berson ond fel un.Mathew 19: 6: “Nid dau bellach ydyn nhw, ond un cnawd. Felly, yr hyn y mae Duw wedi ei uno, gadewch i neb wahanu ”(NIV).

Mae’n amlwg iawn, ers dechrau amser, na ddylai dyn a dynes sydd wedi eu bondio trwy briodas bellach ystyried eu hunain fel dau unigolyn ar wahân ond fel un. Felly, beth yw'r Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad , os oes rhai.

I ateb y cwestiwn, oes mae yna rai eithriadau i'r rheol hyd yn oed os yw'n un o reolau uchaf a pharchus ein Duw. Mae yna Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad ac mae'r Beibl yn llym iawn yn eu cylch. Hefyd, i ychwanegu at hyn, nid yw ysgariad yn rhywbeth y dylech ei ystyried ar unwaith heb geisio gweithio pethau allan yn gyntaf.Beth Yw'r seiliau Beiblaidd dros ysgariad?

Wrth i ni ddeall beth yw'r rhesymau beiblaidd dros ysgariad, mae'n rhaid i ni hefyd wybod yn glir beth mae'r Beibl yn ei ddweud am y seiliau hyn. Ar ôl i Iesu gyfeirio at ddibenion gwreiddiol ein Duw ar gyfer priodas, mae E wedyn yn gofyn, “Pam felly y gorchmynnodd Moses roi tystysgrif ysgariad iddi a’i hanfon i ffwrdd?” dim ond wedyn, mae Iesu'n ateb,

' Oherwydd caledwch eich calon caniataodd Moses ichi ysgaru eich gwragedd; ond o'r dechreuad nid yw wedi bod fel hyn. Ac rwy’n dweud wrthych chi, pwy bynnag sy’n ysgaru ei wraig, heblaw am anfoesoldeb, ac yn priodi dynes arall sy’n godinebu ” (Mathew 19: 7-9).

Beth yw Sail Beiblaidd dros ysgariad ? Mae'n nodi'n glir yma, os yw un priod yn godinebu, yna rhoddir caniatâd iddo ond fel rheol i Gristnogaeth. Nid ysgariad yw'r penderfyniad uniongyrchol i'w roi o hyd. Yn hytrach, byddent yn dal i fod ceisiwch gymod, maddeuant , ac i estyn dysgeidiaeth Feiblaidd Duw am briodas. Dim ond os, nid yw hyn yn gweithio y caniateir y cais am ysgariad.

Cam-drin meddyliol mewn priodas

Cam-drin meddyliol mewn priodas

Efallai y bydd rhai yn gofyn am hyn, beth mae'r Beibl yn ei ddweud am gamdriniaeth ? A yw cam-drin meddwl yn rheswm Beiblaidd dros ysgariad?

Gadewch inni gloddio'n ddyfnach i hyn. Oherwydd efallai na fydd pennill uniongyrchol am hyn, fodd bynnag, mae yna achosion lle mae'n amlwg ei fod yn caniatáu bod yn eithriad.

Gadewch inni gyfeirio’n ôl at yr adnod lle dywedir y bydd dyn a dynes yn dod yn un wrth iddynt briodi. Nawr, os yw un o’r priod yn camdriniwr, yna nid oes ganddo barch i’w gorff “unedig” fel gŵr a gwraig a rhaid inni gofio’n glir bod ein corff yn cael ei ystyried yn deml Duw. Felly, yn yr achos hwn, bydd angen cymorth seiciatryddol ar y priod a gellir caniatáu ysgariad.

Cofiwch, nid yw Duw yn cytuno ynghylch ysgariad ond nid yw hefyd yn cytuno ynghylch trais.

Yn yr achosion hyn, megis rhesymau Beiblaidd dros roi'r gorau i ysgariad - rhoddir ysgariad. Mae gan bob sefyllfa ei heithriad hyd yn oed os yw'n ymwneud Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad .

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud - Sut i weithio ar broblemau priodasol

Nawr ein bod ni'n deall sut mae'r Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad yn galed a dim ond yn gyfyngedig i amgylchiadau eithafol, byddem, wrth gwrs, yn meddwl am ffyrdd o sut y bydd y Beibl yn ein dysgu ar sut y gallwn drin trafferthion priodasol.

Fel Cristnogion, byddem ni, wrth gwrs, eisiau bod yn ddymunol yng ngolwg ein Duw ac i wneud hyn, mae angen i ni sicrhau ein bod ni'n gwneud ein gorau i achub ein priodas ac i weithio iddi o dan arweiniad ein Harglwydd.

“Yn yr un modd, wŷr, byw gyda’ch gwragedd mewn ffordd ddeallus, gan ddangos anrhydedd i’r fenyw fel y llestr gwannaf, gan eu bod yn etifeddion gyda chi o ras bywyd, fel na fydd eich gweddïau yn cael eu rhwystro.” -1 Pedr 3: 7

Mae'n dweud yn glir yma y bydd dyn yn gadael ei deulu ac yn cysegru ei fywyd i'r wraig a'r plant hyn. Bydd yn anrhydeddu’r ddynes y dewisodd briodi a bydd yn cael ei harwain gan ddysgeidiaeth Duw.

“Gwr, carwch eich gwragedd, a pheidiwch â bod yn llym gyda nhw.” - Colosiaid 3:19

Husbands, gan mai chi yw'r un cryfach. Peidiwch â defnyddio'ch cryfder i frifo'ch gwraig a'ch plant ond i'w hamddiffyn.

“Gadewch i briodas gael ei chynnal er anrhydedd ymhlith pawb, a gadael i’r gwely priodas gael ei ffeilio, oherwydd bydd Duw yn barnu’r rhywiol anfoesol a’r godinebus.” - Hebreaid 13: 4

Mae'r Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad dim ond canolbwyntio ar un peth, i beidio â bod yn rhywiol anfoesol a godinebus. Pan briodwch y person rydych chi'n ei garu, dylid amddiffyn eich priodas gan y parch a'r cariad sydd gennych tuag at eich gilydd ac os ydych chi'n ystyried eich hun a'ch priod fel un cnawd, yna ni fyddwch chi byth yn gwneud unrhyw beth anfoesol iddo, peidiwch â chi cytuno?

“Wragedd, ymostyngwch i'ch gwŷr eich hun, fel i'r Arglwydd. Oherwydd y gŵr yw pennaeth y wraig hyd yn oed gan mai Crist yw pennaeth yr eglwys, ei gorff, ac ef ei hun yw ei Gwaredwr. Nawr wrth i’r eglwys ymostwng i Grist, felly hefyd dylai gwragedd ymostwng ym mhopeth i’w gwŷr. ” - Effesiaid 5: 22-24

Tra gofynnir i'r gŵr adael ei deulu i garu, parchu ac amddiffyn ei wraig. Mae'r Beibl hefyd yn siarad am sut y dylai'r fenyw ymostwng i'w gwŷr fel sydd ganddi i'r eglwys.

Pe bai dyn a dynes yn cael eu tywys yn yr eglwys yn unig ac yn deall y Rhesymau Beiblaidd dros ysgariad a phriodas wedyn, nid yw'r cyfraddau ysgariad yn gostwng yn unig ond byddent yn creu priodas Gristnogol gryfach.