7 Gweithgareddau Maddeuant Rhaid i Gyplau Ymuno ag Amseroedd Trafferth

Gweithgareddau Maddeuant Rhaid i Gyplau Ymuno â nhw

Yn yr Erthygl honPan fyddant mewn perthynas fel priodas mae'n rhaid i'r ddau barti wneud ymdrech ac ymdrechu i wneud. Mae maddeuant yn un allwedd bwysig i gael perthynas iach. Gadewch inni gyfaddef, nid oes yr un ohonom yn berffaith, ac mae pob un ohonom yn tueddu i wneud camgymeriadau. Ni all unrhyw berthynas gynnal am amser hir heb faddeuant. Nid yw maddau yn hawdd ond yn hynod hanfodol mewn priodas. Pan mewn perthynas rydyn ni i gyd yn mynd trwy anghytundebau ac ymladd. Trwy ymarfer maddeuant, byddwch yn cryfhau'ch bond priodasol, a bydd yn dod yn haws ichi anghofio a symud ymlaen. Fel Dywedodd Bernard Meltzer, “Pan fyddwch yn maddau, nid ydych yn newid y gorffennol mewn unrhyw ffordd, ond rydych yn sicr yn newid y dyfodol.” Maddeuant yw'r allwedd i gadw'r briodas yn fyw ac yn hapus.Yma byddwn yn trafod gweithgareddau maddeuant ar gyfer parau priod i sicrhau bod ganddyn nhw briodas hapus a pharhaol.

1. Ysgrifennu llythyrau ymddiheuriad

Mae ysgrifennu llythyr ymddiheuriad yn un o'r gweithgaredd maddeuant gorau. Os mai chi sydd wedi gwneud camgymeriad, yna chi sy'n gorfod ceisio ymddiheuriad. Mae maddau yn beth anodd i'w wneud ac mae'n cymryd amser. Y ffordd orau i ymddiheuro heb achosi anghytundebau pellach neu wynebu digofaint eich partner yw ysgrifennu llythyr ymddiheuro. Mynegwch eich emosiynau a'ch siom trwy'r llythyr hwnnw. Yn oes technoleg wych, mae llythyr mewn llawysgrifen yn cyffwrdd â chalon person gan ei fod yn dangos parodrwydd yr unigolyn a'r ffaith bod y person yn wirioneddol flin am ei weithredoedd.Ysgrifennu llythyrau ymddiheuriad

2. Syndod i'ch partner gydag anrheg feddylgar

Mae gan anrheg deimlad emosiynol ynghlwm felly dylid ei ymarfer fel gweithgaredd maddeuant. Gall dewis rhodd yn ofalus helpu os gwelwch yn dda i'ch partner faddau i chi. Hefyd, gall ddangos dealltwriaeth o hoff a chas bethau eich priod.


Dylai i aros neu dylai fi yn mynd priodas

3. Dangoswch i'ch partner eich bod chi'n cael trafferth newid

Nid yw ymddiheuriad byth yn ddigon. Mae'n bwysig dangos i'ch partner trwy gamau gweithredu eich bod yn gwneud ymdrech i newid eich hun. Mae'n dangos eich bod yn atebol am eich camgymeriadau a'ch bod yn ymroddedig i drwsio'ch ffyrdd a cheisio dod â newid i mewn wrth i chi feddwl am hirhoedledd y berthynas. Gallwch hefyd ddangos y newid yn eich personoliaeth trwy gawod o gariad ar eich priod trwy fynd ar ddyddiadau i helpu'ch partner yn ei waith.4. Gwerthfawrogi ymdrechion eich partner

Gwerthfawrogwch ymdrechion eich partner bob amser. Os yw'ch partner yn ysgrifennu llythyr ymddiheuro atoch, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwerthfawrogi'r llythyr ac yn dychwelyd y cariad. Gallwch naill ai ysgrifennu llythyr arall i lawr yn dweud faint rydych chi'n trysori'r ystum a'ch bod chi wedi maddau i'ch partner. Bydd hyn yn helpu i gynyddu eich perthynas. Gwerthfawrogwch hyd yn oed yr ychydig ymdrechion gan eich partner gan nad yw'n ymwneud â faint o wahaniaeth y mae'r ymdrech yn ei wneud ond ymroddiad eich partner tuag at y berthynas.

5. Gwnewch amser ychwanegol i'ch partner

Efallai eich bod wedi maddau i'ch partner, ond gallwch barhau i deimlo'r bwlch rhyngoch chi'ch hun. Mae'n bryd cael gwared ar y bwlch yn eich plith trwy dreulio peth amser ychwanegol gyda'ch priod. Ceisiwch ddeall beth aeth o'i le mewn gwirionedd a sut allwch chi osgoi brifo yn y dyfodol. Ceisiwch ddeall eich gilydd yn well. Gwnewch ymdrechion rhamantus a gwerthfawrogwch nodweddion cadarnhaol eich partner i ailgychwyn eich perthynas briod.

6. Gadewch i'r grudge fynd fel y gall eich clwyfau wella

Nid yw maddau byth yn ddigon. Mae gadael i fynd ac anghofio'r teimladau negyddol yn bwysig. Os ydych ond yn maddau a pheidio ag anghofio yna bydd y clwyfau yno bob amser ac ni fyddwch byth yn gallu gwella eu hunain. Deall ein bod ni i gyd weithiau'n gwneud camgymeriadau ac yn dod yn hunanol. Cadwch y llun mwy mewn cof bob amser. Ymarfer maddeuant trwy feddwl eich hun fel person maddau empathi. Peidiwch byth â dal digalon a rhoi'r gorau i chwarae rôl dioddefwr. Fel ar ddiwedd y dydd, rydyn ni i gyd yn amherffaith, ac mae pawb yn haeddu tosturi.

7. Cymryd rhan mewn gweithgareddau a allai ddod â chi'n agosach

Mae anghytuno, ymladd, a theimladau brifo yn dod â bwlch yn eich perthynas. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl yn lleihau'r bwlch rhyngoch chi a'ch partner. Felly, cymerwch ran mewn rhywbeth y bydd y ddau ohonoch yn ei garu. Naill ai dewch o hyd i hobi newydd, chwarae gêm gyda'ch gilydd, mynd i ymarfer corff gyda'ch gilydd, neu ymlacio yn amlach y tu allan i'r tŷ gan roi rhywfaint o amser agos i'ch gilydd ailgynnau'ch perthynas a helpu i ddeall eich gilydd yn well. Fel hyn, byddwch chi'n gallu gweld nodweddion cadarnhaol eich priod a'i gwneud hi'n haws anghofio a symud ymlaen.