7 Arwyddion Person Gwenwynig a Sut Ydych chi'n Delio ag Un

Arwyddion Rhybudd Person Gwenwynig

Yn yr Erthygl hon

“Mae gwenwynig yn ganfyddiad cymharol iawn. Mewn gwirionedd, efallai ei fod yn ymwneud llai â chael ‘partner gwenwynig’ a mwy am strategaethau goroesi sy’n gwrthdaro yn sgil perthnasoedd plentyndod sydd wedi torri neu’n anghyson, ”- McAllisterDyma rai arwyddion rhybuddio o berson gwenwynig.

1. Mae pobl wenwynig yn siarad mwy nag y maen nhw'n gwrando

Person gwenwynig mewn perthynas yw'r un sydd am gael ei glywed, nhw yw'r rhai sydd eisiau i bobl wrando arnyn nhw. Ond fel priod gwenwynig, nid ydyn nhw'n ddigon pwyllog i wrando ar feddyliau a syniadau'r partner arall yn y berthynas.

Un o brif arwyddion pobl wenwynig yw nad ydyn nhw'n gallu cynnal sgwrs arferol. Mae eu hanallu a'u diffyg parodrwydd i gael cyfathrebu agored yn draenio'n emosiynol ac yn niweidiol i'r berthynas.

Efallai yr hoffech chi roi budd amheuaeth i'ch partner, ond mae'r rhain i gyd yn arwyddion o berson gwenwynig, hyd yn oed os ydych chi'n gwadu'n llwyr.

Felly, baner goch fawr i'w hosgoi bob amser yw pan fydd rhywun yn siarad yn fwy nag y maen nhw'n gwrando neu os nad ydyn nhw wir yn gwrando o gwbl.

2. Mae rhywun neu bartner gwenwynig yn gorwedd gyda chi

Mae rhywun neu bartner gwenwynig yn gorwedd gyda chi

Nid yw pobl wenwynig yn dweud y gwir wrth eich wyneb yn hytrach maen nhw'n cymryd pleser dweud celwyddau wrthych chi.

Nhw yw'r rhai a fydd yn gweithredu fel mae pethau'n dda ond yn ddwfn ynddynt; maen nhw'n gwybod eu bod nhw'n dweud celwydd wrthych chi.

Un o arwyddion brawychus rhywun gwenwynig yw y byddant yn eich edrych yn syth yn y llygad ac yn dweud celwydd wrthych heb unrhyw edifeirwch.

Mae pobl wenwynig nid yn unig yn gorwedd yn ddi-flewyn-ar-dafod ond maen nhw hefyd:

 • Straeon colur
 • Creu amrywiadau o'r gwir
 • Maent hefyd yn arferol o hepgor ffeithiau beirniadol
 • Ni ellir ymddiried ynddynt na dibynnu arnynt am gyngor nac am farn ar y penderfyniad a wnewch

Gall bod mewn perthnasoedd gwenwynig amharu ar eich twf a gwneud ichi ail-ddyfalu'ch hun, dyna pam mae'n hanfodol eich bod yn eu hosgoi os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion hyn o berson gwenwynig.

3. Maen nhw'n siarad drwg neu sâl am eraill

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n siarad yn wael neu'n clecs am eraill y tu ôl i'w gefn?

Mae'n faner goch fawr pan mae gennych chi rywun sy'n siarad yn wael am eraill wrth eu cefnau. Mae pobl wenwynig hefyd yn bobl ansicr hynny dim ond gwneud iddyn nhw deimlo'n well trwy siarad yn wael am bobl eraill pan nad ydyn nhw yno.

Fe ddylech chi fod yn sicr bod pwy bynnag sy'n siarad yn ddrwg neu'n negyddol am bobl eraill wrth eu cefnau, yn mynd i siarad yn wael amdanoch chi y tu ôl i'ch cefn.

I grynhoi, mae pobl wenwynig yn gefnwyr ac os sylwch ar arwyddion rhybuddio o'r fath o berson gwenwynig, cofiwch, dylid eu hosgoi yn llwyr.

4. Nid ydynt yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd

Pan fydd gennych rywun sy'n chwarae'r dioddefwr neu'n ceisio rhoi'r bai am eu gweithredoedd, mae'n arwydd clir bod y person yn wenwynig.

Maent yn ymddangos i a mae ffyrdd yn beio eu camgymeriadau eu hunain ar eraill neu'r sefyllfa.

Mae diffyg cyfrifoldeb personol yn arwydd mawr o wenwyndra.

Mae person gwenwynig yn dweud “fe achosodd hynny”, “hi yw’r rheswm na allwn i gwrdd”, oherwydd salwch ŵyr fy mrawd hynaf ”, ac ati.

Byddwch yn ofalus, gall pobl wenwynig fod yn eithaf argyhoeddiadol a pherswadiol.

5. Maen nhw'n hunanol

Maen nhw

Mae pobl wenwynig yn rhy brysur yn meddwl amdanynt beth fydd o fudd iddyn nhw ar eu pennau eu hunain ac anaml yn dangos pryder am eraill.

Nid oes ots ganddyn nhw am eich lles.

Maent yn hunanol ac yn hunan-bryderus. Y cyfan maen nhw'n meddwl amdano yw - fi, fi a fi yn unig.

Nid oes gan bobl wenwynig unrhyw bryder am eich teimladau ac nid ydynt yn teimlo bod angen ystyried sut rydych chi'n teimlo na sut y byddwch chi'n teimlo. Ac yn bryderus, mae hyn yn aml yn dangos ei hun mewn rheolaeth.

Maen nhw'n poeni sut maen nhw'n teimlo, beth maen nhw eisiau ei wneud, beth yw eu hanghenion, a yn eich trin yn hapus ac yn eich defnyddio i sicrhau bod eu hanghenion a'u dymuniadau yn cael eu diwallu.

6. Maen nhw'n ddramatig

Pan fyddwch mewn perthynas â pherson gwenwynig, mae drama a dryswch bob amser yn gysylltiedig.

Pobl wenwynig mwynhewch y sylw a'r cydymdeimlad a gânt gennych chi dyna pam eu bod yn dramateiddio rhai straeon anlwc fel iddynt gael eu neidio, collwyd eu dillad gan y sychlanhawr, mae eu ffrind gorau yn rhedeg i ffwrdd gyda'u gŵr a straeon anffodus eraill.

Yn aml fe welwch fod person gwenwynig yn ffynnu ar fod yn ddramatig, a bydd yn trigo ac yn pwysleisio'n ormodol ar unrhyw brofiad negyddol sy'n ei wynebu.

Maen nhw bob amser yn mwynhau'r sylw, yr empathi a'r cydymdeimlad maen nhw'n ei gael gennych chi a dylech chi geisio eu hosgoi ar bob cyfrif os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion cariad gwenwynig hyn neu arferion perthynas wenwynig yn eich cariad neu ffrind.

Mae'n hanfodol amddiffyn eich hun rhag y torcalon neu'r toriad sy'n digwydd pan fyddwch chi gyda rhywun sy'n ymddwyn yn wenwynig. Mae torri pobl ag arwyddion partner gwenwynig yn weithred o hunan-gadwraeth.

7. Maen nhw'n negyddol

Un o faneri coch mawr person gwenwynig yw'r negyddoldeb sydd ynddo y gellir ei fynegi gan y ffordd maen nhw'n meddwl, y ffordd maen nhw'n siarad, y ffordd maen nhw'n trin sefyllfaoedd a'r egni o'u cwmpas.

Fodd bynnag, ni ddylid cymysgu pobl wenwynig â realwyr gan ein bod i gyd yn gwybod bod realwyr wedi cael eu tagio ar gam â negyddiaeth.

Yma mae'r negyddiaeth yn cynnwys llawer o ffactorau megis bod yn rhy goeglyd, yn gyson yn cwyno ac yn bygio, yn swnian, ac yn anad dim, yn barnu pobl a sefyllfaoedd.

Maent yn besimistiaid ; nid ydynt yn gweld datrysiad nac unrhyw gyfle o'u cwmpas.

8. Maen nhw bob amser yn iawn, byth yn anghywir

Maen nhw bob amser yn ystyried eu hunain yn feistr ar bawb, yr un sy'n gwybod popeth felly nid ydyn nhw'n cyfaddef eu bod nhw'n anghywir. Nid ydynt yn cyfaddef eu bod wedi gwneud camgymeriadau yn hytrach maen nhw'n edrych am broflenni afrealistig a thystiolaeth ffug i'ch profi chi'n anghywir.

Os na all rhywun dderbyn y ffaith nad yw'n iawn trwy'r amser, ni waeth faint o dystiolaeth neu brawf sydd gennych yn eu herbyn, yna mae'n un o arwyddion allweddol person gwenwynig.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar ddelio â phobl wenwynig:

Sut i ganfod priodas wenwynig

Beth yw priodas wenwynig?

Ydych chi'n edrych o gwmpas ac yn dod o hyd i gyplau mewn priodas hapus ac iach, wrth feddwl tybed pam mae'ch priodas yn dirywio'ch bod yn feddyliol, eich iechyd a'ch hapusrwydd? Gallai hyn fod oherwydd eich bod yn briod â pherson gwenwynig, neu fod eich priodas wedi troi'n wenwynig dros amser.

Felly, sut allwch chi ddweud a oes gennych ŵr gwenwynig neu wraig wenwynig?

Yma mae rhai arwyddion o briodas wenwynig y mae'n rhaid ichi edrych yn agos arnynt, gan fod byw gyda phersonoliaeth wenwynig yn flinedig ac yn dileu'r teimlad o les a hapusrwydd.

Mae arwyddion gŵr neu wraig wenwynig yn cynnwys:

 • Rhoi canmoliaeth ôl-gefn lle mae sarhad yn cael ei guddio ar ffurf canmoliaeth ddryslyd, sy'n gwneud ichi deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun neu'n codi hunan-amheuaeth.
 • Mae priod gwenwynig yn rheoli dros ben. Mae'r ddeinameg pŵer yn anghytbwys mewn perthynas wenwynig.
 • Mae nhw camdriniol yn gorfforol, yn feddyliol neu'n ariannol.
 • Maent yn gyson yn gwneud sylwadau negyddol amdanoch chi neu dweud pethau niweidiol yn fwriadol.
 • Maen nhw'n eich ynysu chi gan eich ffrindiau, teulu a phobl eraill sy'n rhan o'ch rhwydwaith cymdeithasol mwy.
 • Mae diffyg rhaniad llafur yn eich perthynas.
 • Gall partner gwenwynig dwyllo arnoch yn hawdd.

Mae'n anodd dod â pherthynas neu briodas hirsefydlog â'ch partner i ben, ond mae hefyd yn bwysig ceisio cymorth i amddiffyn eich hun.

Rydych chi'n haeddu bod yn hapus ac mae dod â phriodas wenwynig i ben gyda phriod nad yw'n gefnogol ac yn ystrywgar yn hanfodol i'ch lles. Os yw'ch partner yn anfodlon ceisio ymyrraeth broffesiynol amserol, ffoniwch ei fod yn rhoi'r gorau iddi cyn iddo dorri i ffwrdd ar eich enaid.

Ranna ’: