Cariad mewn Priodas - Adnodau o'r Beibl ar gyfer Pob Agwedd ar Fywyd Priod

Cariad mewn Priodas - Adnodau o

Yn yr Erthygl hon
technegau rhyw mewn priodas

Tra bod rhai o'r farn bod y Beibl wedi dyddio, y gwir yw bod y llyfr hwn yn cynnwys gemau gwerthfawr am briodas.Mae'r cariad hwn mewn penillion Beibl yn datgelu pam y creodd Jehofa Dduw sefydliad priodas, yr hyn a ddisgwylir gan wŷr a gwragedd, sut mae rhyw yn chwarae rhan bwysig mewn hapusrwydd priodasol, a sut i faddau i'w gilydd trwy'r amseroedd caled.


rhieni caeth

Mae priodas yn fendigedig a boddhaus, ond nid yw bob amser yn hawdd. Gall edrych ar gariad mewn penillion Beibl eich helpu i ddod o hyd i'r arweiniad a'r heddwch i'ch helpu chi i ddeall eich perthynas ramantus yn well.Dyma ychydig o gariad mewn penillion Beibl priodas am syrthio mewn cariad, bod yn dda i'ch gilydd, a chadw'ch perthynas yn gryf, yn hapus ac yn iach.

Y bond priodas

“Am y rheswm hwn bydd dyn yn gadael ei dad a’i fam a bydd yn cadw at ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. –Effesiaid 5:31 ”
Cliciwch i Tweet “Nid yw’n dda i’r dyn fod ar ei ben ei hun. Byddaf yn gwneud cynorthwyydd yn addas iddo. - Genesis 2:18 ”
Cliciwch i Tweet “Oherwydd ni ddaeth dyn o ddynes, ond daeth dynes o ddyn –1 Cor 11: 8”
Cliciwch i Tweet ”Felly, bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn gafael yn gyflym at ei wraig, a byddan nhw'n dod yn un cnawd. Ac roedd y dyn a’i wraig yn noeth a heb gywilydd - Genesis 2: 24–25 “ Cliciwch i Tweet Y bond priodas

Nodweddion gwraig dda

”Mae'r sawl sy'n dod o hyd i wraig yn dod o hyd i'r hyn sy'n dda ac yn derbyn ffafr gan yr ARGLWYDD - Diarhebion 18:22“ Cliciwch i Tweet ”Gwraig o gymeriad bonheddig sy'n gallu dod o hyd? Mae hi'n werth llawer mwy na rhuddemau. Mae gan ei gŵr hyder llawn ynddo ac nid oes ganddo ddim o werth. Mae hi’n dod â da iddo, nid niwed, holl ddyddiau ei bywyd - Diarhebion 1: 10–12 “ Cliciwch i Tweet ”Yn yr un modd, rydych chi'n wragedd, byddwch yn ddarostyngedig i'ch gwŷr, fel, os nad yw unrhyw un yn ufudd i'r gair, gellir eu hennill heb air trwy ymddygiad eu gwragedd, oherwydd eu bod wedi bod yn llygad-dystion o'ch ymddygiad chaste ynghyd â pharch dwfn - 1 Pedr 3: 1,2 “ Cliciwch i Tweet Nodweddion gwraig dda

Bod yn ŵr da

”Gwr, parhewch i garu dy wragedd, yn union fel yr oedd y Crist hefyd yn caru’r gynulleidfa ac yn rhoi ei hun i fyny drosti, er mwyn iddo ei sancteiddio, gan ei lanhau gyda’r baddon dŵr trwy gyfrwng y gair, er mwyn iddo gyflwyno’r cynulleidfa iddo’i hun yn ei ysblander, heb smotyn na chrychau nac unrhyw un o’r fath bethau, ond yn sanctaidd a heb amhariad - Effesiaid 5: 25–27 “ Cliciwch i Tweet ”Yn yr un modd dylai gwŷr garu eu gwragedd fel eu cyrff eu hunain. Mae dyn sy’n caru ei wraig yn caru ei hun, oherwydd nid oedd neb erioed wedi casáu ei gorff ei hun, ond mae’n ei fwydo a’i goleddu, yn yr un modd ag y mae’r Crist yn gwneud y gynulleidfa, oherwydd ein bod ni’n aelodau o’i gorff - Effesiaid 5: 28-30 “ Cliciwch i Tweet ”Gwr, byddwch yn yr un modd yn ystyriol ag yr ydych yn byw gyda’ch gwragedd, ac yn eu trin â pharch fel y partner gwannaf ac fel etifeddion gyda rhodd rasol bywyd, fel na fydd unrhyw beth yn rhwystro eich gweddïau - 1 Pedr 3: 7 “ Cliciwch i Tweet Bod yn ŵr da

Cariad parhaol mewn penillion Beibl priodas

”Nid oes ofn mewn cariad. Ond mae cariad perffaith yn gyrru ofn allan, oherwydd mae'n rhaid i ofn ymwneud â chosb. Nid yw'r un sy'n ofni yn cael ei wneud yn berffaith mewn cariad. Rydyn ni’n caru oherwydd iddo ein caru ni gyntaf - 1 Ioan 4: 18–19 “ Cliciwch i Tweet ”Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Nid yw'n cenfigennu, nid yw'n brolio, nid yw'n falch. Nid yw'n anghwrtais, nid yw'n hunan-geisiol, nid yw'n hawdd ei ddigio, nid yw'n cadw unrhyw gofnod o gamweddau. Nid yw cariad yn ymhyfrydu mewn drygioni ond yn llawenhau gyda'r gwir. Mae bob amser yn amddiffyn, bob amser yn ymddiried, yn gobeithio bob amser, yn dyfalbarhau bob amser. Nid yw cariad byth yn methu & hellip; - 1 Corinthiaid 13: 4–7 “ Cliciwch i Tweet ”Bydded popeth a wnewch mewn cariad - 1 Corinthiaid 16:14“ Cliciwch i Tweet ”Byddwch yn hollol ostyngedig ac addfwyn; byddwch yn amyneddgar, gan ddwyn gyda'i gilydd mewn cariad. Gwnewch bob ymdrech i gadw undod yr Ysbryd trwy fond heddwch - Effesiaid 4: 2–3 “ Cliciwch i Tweet ”Felly nawr mae ffydd, gobaith, a chariad yn aros, y tri hyn; ond y mwyaf o’r rhain yw cariad - 1 Corinthiaid 13:13 “ Cliciwch i Tweet ”Felly nawr rydw i'n rhoi gorchymyn newydd i chi: Carwch eich gilydd. Yn union fel yr wyf wedi dy garu, dylech garu eich gilydd. Bydd eich cariad tuag at eich gilydd yn profi i’r byd mai chi yw fy nisgyblion - Ioan 13: 34–35 “ Cliciwch i Tweet Cariad parhaol mewn penillion Beibl priodas

Pwysigrwydd rhyw mewn priodas

”Dylai'r gŵr gyflawni ei ddyletswydd briodasol i'w wraig, ac yn yr un modd y wraig i'w gŵr. Nid oes gan y wraig awdurdod dros ei chorff ei hun ond mae'n ei rhoi i'w gŵr. Yn yr un modd, nid oes gan y gŵr awdurdod dros ei gorff ei hun ond mae'n ei roi i'w wraig. Peidiwch ag amddifadu eich gilydd ac eithrio efallai trwy gydsyniad y naill a'r llall ac am gyfnod, er mwyn i chi ymroi eich hun i weddi. Yna dewch ynghyd eto fel na fydd Satan yn eich temtio oherwydd eich diffyg hunanreolaeth - 1 Corinthiaid 7: 3-5 “ Cliciwch i Tweet ”Gadewch i briodas fod yn anrhydeddus ymhlith pawb, a bydded y gwely priodas heb halogiad, oherwydd bydd Duw yn barnu pobl a godinebwyr rhywiol anfoesol - Hebreaid 13: 4“ Cliciwch i Tweet ”Boed iddo fy nghusanu â chusanau ei geg, oherwydd mae eich mynegiadau o anwyldeb yn well na gwin - Cân Solomon 1: 2“ Cliciwch i Tweet ”Rwy’n dweud wrthych fod pwy bynnag sy’n ysgaru ei wraig, ac eithrio ar sail anfoesoldeb rhywiol, ac yn priodi un arall yn godinebu - Mathew 19: 9“ Cliciwch i Tweet Pwysigrwydd rhyw mewn priodas

Yn dangos maddeuant i'w gilydd

”Mae casineb yn cynhyrfu helbul, ond mae cariad yn maddau pob trosedd - Diarhebion 10:12“ Cliciwch i Tweet ”Yn anad dim, carwch eich gilydd yn ddwfn, oherwydd mae cariad yn gorchuddio lliaws o bechodau - 1 Pedr 4: 8“ Cliciwch i Tweet ”Ond mae Duw yn dangos ei gariad ei hun tuag atom yn hyn: Tra roeddem yn dal yn bechaduriaid, bu farw Crist drosom ni - Rhuf. 5: 8 “ Cliciwch i Tweet ”Ond rwyt ti’n Dduw maddau, yn raslon ac yn dosturiol, yn araf i ddicter ac yn gyforiog o gariad a hellip; - Nehemeia 9:17 “ Cliciwch i Tweet ”Ond carwch eich gelynion, gwnewch dda iddyn nhw, a rhowch fenthyg iddyn nhw heb ddisgwyl cael unrhyw beth yn ôl. Yna bydd eich gwobr yn wych & hellip; - Luc 6:35 “ Cliciwch i Tweet Yn dangos maddeuant i

Cadw Duw yn eich priodas

”Mae dau yn well nag un oherwydd bod ganddyn nhw wobr dda am eu gwaith caled. 10 Oherwydd os bydd un ohonynt yn cwympo, gall y llall helpu ei bartner. Ond beth fydd yn digwydd i'r un sy'n cwympo heb neb i'w helpu? Ar ben hynny, os bydd dau yn gorwedd gyda'i gilydd, byddant yn cadw'n gynnes, ond sut y gall un yn unig gadw'n gynnes? Ac efallai y bydd rhywun yn trechu un ar ei ben ei hun, ond gall dau gyda'i gilydd sefyll yn ei erbyn. Ac ni ellir rhwygo llinyn triphlyg ar wahân yn gyflym - Pregethwr 4: 9–12 “ Cliciwch i Tweet ”Carwch yr Arglwydd eich Duw â'ch holl galon ac â'ch holl enaid ac â'ch holl feddwl.’ Dyma'r gorchymyn cyntaf a mwyaf. Ac mae’r ail yn debyg iddo: ‘Carwch eich cymydog fel chi eich hun.’ Mae’r Gyfraith a’r Proffwydi i gyd yn hongian ar y ddau orchymyn hyn - Mathew 22: 37–40 “ Cliciwch i Tweet ”Mae'r Arglwydd eich Duw gyda chi, mae'n nerthol i'w achub. Bydd yn ymhyfrydu ynoch chi, bydd yn eich tawelu gyda'i gariad, bydd yn llawenhau drosoch chi gyda chanu - Seffaneia 3:17 “ Cliciwch i Tweet

Efallai y bydd edrych trwy'r cariad hwn mewn penillion Beibl yn eich helpu i fyfyrio ar eich priodas eich hun, gwerthfawrogi'r siwrnai rydych chi a'ch partner wedi bod drwyddi, i ymarfer maddeuant pan fydd y tonnau'n greigiog ac i gadw Duw a'i air bob amser yn rhan bwysig o eich perthynas.