7 Cam at Gyfathrebu Gwell yn Eich Priodas

7 Cam at Gyfathrebu Gwell yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl honNid oes dim yn newid os na fydd unrhyw beth yn newid! Dyma un o fy hoff ddyfyniadau ac un rydw i'n tynnu sylw ato gyda fy holl gleientiaid yn fy sesiwn gyntaf.Yn ddwfn i lawr, rydyn ni i gyd yn gobeithio y gallwn ni drosglwyddo ein heriau i rywun arall a'u cael i berfformio hud. Ond y gwir yw ein bod ni'n wirioneddol gyfrifol am y rhan fwyaf o bethau sy'n digwydd yn ein beunyddiol a gallwn wneud gwahaniaeth mawr trwy newid rhywbeth rydyn ni'n ei wneud, neu sut rydyn ni'n meddwl, neu sut rydyn ni'n dehongli pethau.

Wrth gwrs, rwy’n argymell therapydd cyplau medrus yn fawr i gynorthwyo gyda’r siwrnai, ond os nad ydych yn barod am hynny, mae’r arbrawf hwn yn newid cyflymder da.1. Aseswch eich cyfathrebiad mewn priodas am wythnos

Cyn i ni wneud unrhyw gynlluniau mawr eraill ar gyfer yr hyn rydyn ni'n mynd i'w newid, cymerwch wythnos i arsylwi'ch hun yn eich rhyngweithio â'ch partner. Byddwn yn ceisio cael y profiad hwnnw y tu allan i'r corff i ddeall sut rydyn ni'n dod ar draws eraill.

Gall cyfnodolyn fod yn ddefnyddiol i gadw golwg ar eich atebion i'r cwestiynau canlynol:

 1. A ydych chi'n gallu gwrando ar eich priod yn ofalus, gyda gonestrwydd, amynedd ac empathi?
 2. Nesaf, rhowch sylw i'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrth eich priod a sut rydych chi'n ei ddweud.
 3. Gofynnwch i'ch hun: a yw hynny'n mynd i wneud iddo ef neu hi deimlo'n well neu'n waeth?
 4. A yw ef neu hi'n mynd i hoffi fy sylwadau neu fy nhôn?
 5. Sut hoffech chi fod ar ddiwedd derbyn eich neges eich hun? Ceisiwch ailchwarae eich sylwadau a'ch tôn eich hun i chi'ch hun. Gallwch chi hefyd recordio'ch hun (mae hynny'n offeryn brawychus a phwerus).
 6. A yw'r math hwn o gyfathrebu yn debycach i eithriad achlysurol neu a yw'n debycach i reol yn eich dynameg.

2. Dadansoddwch eich dewis o eiriau. Mae geiriau o bwys

Mae geiriau o bwys! Maen nhw o bwys i chi (fel arall ni fyddech chi'n eu dweud) ac maen nhw o bwys i'ch priod. Arafwch a meddyliwch ychydig cyn i chi siarad. Gwnewch hunan-wiriad gonest.A ydych chi'n dweud y pethau hyn i helpu'ch partner neu ddim ond i wneud i'ch hun deimlo'n well, i leddfu'ch rhwystredigaeth neu'ch pryder eich hun am yr hyn y mae hi neu ef yn ei ddweud? Yn olaf, a fyddech chi'n siarad â chydweithiwr neu'ch pennaeth fel 'na?

Defnyddiwch y MEDDWL acronym i gadw'ch hun yn canolbwyntio.

 • A yw'n Wir?
 • A yw'n ddefnyddiol?
 • A yw'n Bwysig?
 • A yw'n Angenrheidiol?
 • Ydy hi'n Garedig?

Rydym yn aml dan bwysau gan ein rhwystredigaethau, ein pryderon, ein cythruddiadau cynnil, a'n drwgdeimlad ac rydym yn teimlo gorfodaeth i blurt rhywbeth coeglyd, beirniadol neu gyhuddiadol i wneud i'n hunain deimlo'n well yng ngwres y foment, ond mewn gwirionedd, mae'n erydu ein perthynas.

Mae cyfathrebu priodas bendant yn cynnwys strategaeth a chynllunio meddylgar!

3. Ymddiheuro (os oes angen) ac aralleirio

Ymddiheurwch

Ni fyddwch yn gallu newid eich steil cyfathrebu ar unwaith, felly peidiwch â rhoi llawer o bwysau arnoch chi'ch hun. Ond ymddiried ynof, bydd eich ymwybyddiaeth gynyddol yn eich arafu ac yn gwneud ichi stopio a meddwl.

Ar y dechrau, byddwch chi'n dechrau cwestiynu'ch hun: “a ddylwn i fod wedi dweud hynny?” neu “a oedd yn rhy llym neu'n rhy gymedrig?” Yn gyffredinol, bydd yn digwydd ar ôl y ffaith, ond mae hynny'n iawn.

Arafu, ailbrosesu'r llinyn hwnnw o negeseuon, ymddiheuro os oes angen, ac aralleirio. Er enghraifft, gallwch chi ddweud: “Mae'n ddrwg gen i, rydw i ychydig yn llawn tyndra, yn rhwystredig, wedi blino. Ni ddaeth hynny allan yn iawn. Gadewch imi roi cynnig arall arni. ”

Efallai y cewch y neges gywir gan eich partner neu beidio, ond mae hynny'n iawn, cadwch ati. Mae'n rhaid i chi gyfathrebu yn y ffordd iawn, yn ddifater am ateb eich partner. Dyna sut rydych chi'n dod allan o'r cylch dieflig cas.

4. Cymerwch nodiadau, rhannwch gyda'ch partner, gofynnwch am adborth

Roedd y tri cham cyntaf yn ymwneud yn wirioneddol ag arsylwi'ch hun a chynyddu'r ymwybyddiaeth honno. Y cam nesaf hwn yw mynd ag ef i lefel ddyfnach, ac ymgysylltu â'ch partner yn y broses.

Pan fydd popeth yn ddigynnwrf ac nad oes unrhyw fater i'w ddadlau, gofynnwch i'ch priod eistedd i lawr gyda chi, fel y gallwch chi rannu'ch nodiadau am eich steil cyfathrebu eich hun.

Gofynnwch am ei adborth ef neu hi a gofynnwch am ychydig o amynedd wrth i chi geisio ei newid. Gofynnwch beth fyddai’r ffordd orau i roi “beirniadaeth adeiladol”. Ni all pethau fod yn bositif drwy’r amser, felly os oes gennych chi rywbeth nad yw’n cytuno, sut fyddai ef neu hi yn awgrymu y dylech chi fynd ati?

Cadwch y sgwrs hon i'r pwynt. Pan fydd eich priod yn rhoi adborth ichi, peidiwch â bod yn amddiffynnol! Rydych chi newydd ofyn iddo ef neu hi am adborth am yr hyn y gallwch chi ei newid.

Bydd hyn ychydig yn anodd ac yn heriol ar brydiau. Yn ddwfn, pan ofynnwn am adborth, dim ond sylwadau cadarnhaol yr ydym am eu clywed. Nid yw ein egos yn hoffi unrhyw beth llai. Ond mae'r llong honno wedi hwylio.

Os ydych chi'n darllen y llyfr hwn ac yn poeni am wneud i'r berthynas hon weithio, mae'n rhaid i'ch ego galedu!

Peidiwch â disgwyl iddo ef neu hi ddweud, “o, fêl rydych chi'n berffaith.” Yn fwyaf tebygol, nid ydych yn mynd i hoffi'r hyn sydd ganddo ef neu hi i'w ddweud.

Gwrando a chymryd nodiadau beth bynnag. Os yw’n ormod, dim ond dweud, “Diolch yn fawr, mae’n llawer i’w gymryd i mewn, gadewch i ni stopio yma. Gadewch imi brosesu'r holl wybodaeth hon yn fy meddwl yn gyntaf. Dydw i ddim eisiau bod yn amddiffynnol a dechrau ymosod arnoch chi. ”

5. Ymarfer, ymarfer, ymarfer cyfathrebu yn eich priodas

Mae hon yn wirioneddol yn dasg ddyddiol.

Byddwch yn ymwybodol o bob rhyngweithio, ond yn enwedig y rhai sy'n achosi i'ch corff dynhau.

Gwiriwch lefel eich tensiwn, cyn pob sgwrs, ac yn enwedig y rhai rydych chi'n eu hadnabod sydd wedi'u sbarduno yn y gorffennol. Efallai y bydd ofn llanast y sgwrs yn eich gwthio i osgoi.

Peidiwch ag osgoi'r sgyrsiau hynny, meddyliwch amdanynt fel cyfleoedd i ymarfer eich crefft newydd o gyfathrebwr gofalgar a phendant! A chofiwch, efallai na fyddwch chi'n gallu newid eich steil yn llwyr, ond os gallwch chi ei newid tua 30% o'r amser, bydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

6. Tro eich partner yw hi

Mae angen i bobl weld newid yn eu partner yn gyntaf cyn iddynt fentro llawer ohonynt eu hunain. Rydyn ni i gyd yn ceisio amddiffyn ein hunain rhag cael ein brifo eto; mae'n hollol normal.

Gobeithio, erbyn hyn, bod eich newidiadau a'ch parodrwydd i wella wedi creu rhywfaint o ewyllys da, i'r pwynt y gall eich partner weld y budd o siomi ei warchod, cymryd rhai risgiau, a gwneud newidiadau hefyd. Yn y swydd hon, byddwn yn edrych ar rai camau gweithredu gwirioneddol i wneud gwahaniaeth a gosod y llwyfan ar gyfer rhai gwelliannau sylfaenol yn eich perthynas.

Os yw'r ddau ohonoch yn euog o fod ag arddulliau cyfathrebu afiach, dylai'r ddau ohonoch fod yn mynd trwy'r ymarfer hwn.


gwella o gamdriniaeth emosiynol mewn priodas

Byddwch yn amyneddgar â'ch gilydd! Defnyddiwch amser allan nid fel dull o osgoi, ond fel cyfle i ail-grwpio, cael rheolaeth ar eich emosiynau, ac aralleirio'ch meddyliau. Peidiwch â cherdded i ffwrdd o'r sgwrs yn unig, dywedwch wrth eich priod eich bod yn rhoi eich hun allan o amser er mwyn cyfathrebu'n gywir heb ei frifo na'i droseddu.

Ac yn bwysicaf oll, peidiwch â disgwyl yr ateb rydych chi ei eisiau ar unwaith. Gadewch i'ch partner amsugno'r wybodaeth a rhoi rhywfaint o le iddo ef neu hi ddod allan o'r modd amddiffynnol arferol y maen nhw wedi arfer ag ef. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith, yng nghanol trafodaeth wresog, y byddai fy ngŵr yn rhoi’r hyn yr wyf yn ei ystyried yn anghywir.

Gadewch inni edrych ar rai camau gweithredu gwirioneddol i wneud gwahaniaeth a gosod y llwyfan ar gyfer rhai gwelliannau sylfaenol yn eich perthynas. ateb. Yn hytrach na dilyn yr ateb cywir, byddwn yn penderfynu gadael i fynd a gohirio'r sgwrs.

Byddai'n aml yn fy synnu drannoeth gyda'r ateb cywir. Ond roedd yn rhaid i mi roi lle iddo. Ac mae'r un peth wedi digwydd i mi.

7. Ychwanegwch ysgewyll positif i'ch cyfathrebiad

Rwy'n gwybod ei fod yn swnio'n gawslyd, ond ymddiried ynof ar yr un hon. Meddyliwch am ganmoliaeth onest i'ch partner o leiaf unwaith y dydd. Gallai fod mor hawdd â “Rwy'n hoffi'r crys hwn arnoch chi”, “Rydych chi'n dad mor wych ac rydw i wrth fy modd pan fyddwch chi'n chwarae gyda'r plant”, “Rwy'n gwerthfawrogi'ch barn, er efallai nad ydw i'n ymddangos fy mod i'n ei gwerthfawrogi. yn y foment. ”

Hefyd, mae mynd yn ôl at y pethau sylfaenol rydych chi'n eu dysgu i'ch plant, fel dweud “os gwelwch yn dda, diolch, dwi'n dy garu di” yn ffyrdd bach gwych o newid ansawdd y ddeinameg.

Os ydych chi'n dueddol o leihau effaith bwerus sylwadau mor fach (mae unigolion sy'n osgoi'r diswyddiad fel arfer yn gwneud hynny), meddyliwch am yr ychydig eiliadau olaf pan ddywedodd unrhyw un y pethau hyn wrthych chi; pan ddaliodd rhywun y drws; pan ddywedodd rhywun “Diolch. Rwy'n eich gwerthfawrogi. Rydych chi'n edrych yn wych yn y ffrog honno heddiw. Rwy'n hoffi'ch syniad. '

Am ryw reswm pan mae pobl o'r tu allan yn dweud y pethau hyn wrthym, rydyn ni'n teimlo'n gynnes ac yn niwlog y tu mewn ac mae ein hwyliau'n gwella. Ond pan fydd ein priod yn ei wneud, mae'n aml yn cael ei gymryd yn ganiataol. Ar ben hynny, rydym yn lleihau ei effeithiau i'r eithaf ac nid ydym yn ei ddweud yn ôl i'n priod.

Ewch i'r arfer o ddweud y pethau bach hynny eto, yn union fel petaech chi'n dyddio a byddwch yn gwerthfawrogi'ch gilydd yn unig. Wrth gwrs, byddwch yn wirioneddol, peidiwch â'i ffugio! Rwy'n hollol siŵr, os ydych chi'n talu sylw, y byddwch chi'n dod o hyd i'r gwir eiliadau hynny pan fyddwch chi'n ddiolchgar o gael eich priod yn eich bywyd.