Beth Mae Cyfreithiwr Trais yn y Cartref yn ei Wneud?

Beth Mae Cyfreithiwr Trais yn y Cartref yn ei Wneud?

Trais domestig yw un o agweddau mwyaf hudolus y gymdeithas ddynol. Am amrywiol resymau, bydd rhai pobl yn cam-drin eu priod, eu partneriaid agos, eu plant, a hyd yn oed eu rhieni, yn gorfforol neu'n feddyliol. Yn ffodus, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd rhan yn yr ymddygiad hwn, ond mae yna rai sydd naill ai ddim yn ei ystyried yn anghywir neu nad ydyn nhw'n gallu rheoli eu dicter.I fod yn glir, nid yw trais domestig yr un peth ag aflonyddu sifil. Mae'r cyntaf yn cynnwys rhyngweithio rhwng aelodau'r teulu neu bartneriaid agos, tra bod yr olaf yn cynnwys gweithredoedd tebyg, ond rhwng pobl â pherthnasoedd eraill fel cymdogion, cydweithwyr, neu bartneriaid busnes.Gall cyfreithiwr trais domestig fod o gymorth aruthrol i ddioddefwr. Er nad oes angen cyflogi cyfreithiwr i ofyn am gymorth gan system llysoedd y wladwriaeth, mae cyfreithiwr sydd â phrofiad yn y maes yn gwybod beth i'w wneud ac yn deall realiti sefyllfaoedd trais domestig.


materion agosatrwydd

Gall cyfreithiwr trais domestig amddiffyn y dioddefwr

Pan fydd trais domestig yn digwydd, yr angen mwyaf uniongyrchol yw amddiffyn y dioddefwr rhag y tramgwyddwr. Nid yw llawer o ddioddefwyr yn gwybod sut i wneud hynny. Maent yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu trapio gan ddiffyg adnoddau neu rwydwaith o gefnogi aelodau o'r teulu neu ffrindiau. O ganlyniad, mae'r dioddefwyr hyn yn aml yn dioddef o drais dros gyfnod o amser cyn cael help.Gall cyfreithiwr trais domestig ddangos i ddioddefwyr y ffordd allan o'u sefyllfa anodd. Mae hyn fel arfer yn cynnwys dau beth:

1) Dod o hyd i le diogel i fyw ynddo

2) Cael gorchymyn cyfreithiol i atal cyswllt rhwng y tramgwyddwr a'r dioddefwr
croeso i fywyd priodasol

Mae cyfreithwyr sy'n arbenigo mewn cam-drin domestig a thrais yn cael eu troi'n adnoddau cymunedol sy'n helpu dioddefwyr. Mae'r rhain yn aml yn cynnwys llochesi menywod a phlant lle gall dioddefwyr ddod i aros tra bod eu problemau'n cael eu datrys. Yn ogystal, gall y cyfreithwyr hyn fynd i'r llys a'ch helpu i gael gorchymyn ataliol i atal eich camdriniwr rhag cysylltu â chi neu ddod yn agos atoch chi.

Gall cyfreithiwr trais domestig ffeilio achos cyfreithiol ar ran y dioddefwr

Mewn achosion difrifol, gall dioddefwyr trais domestig arwain at gostau am driniaeth feddygol a gallant golli cyflogau trwy fethu â gweithio. Gall cyfreithiwr eich helpu i ffeilio achos cyfreithiol i adfer iawndal o'r fath, yn ogystal â derbyn taliad am boen a dioddefaint.

Gall cyfreithiwr trais domestig helpu'r dioddefwr i ffeilio am ysgariad

Fel y byddech chi'n disgwyl, mae trais domestig gan briod yn aml yn rhagflaenydd ysgariad. Pam ddylai priod sy'n cael ei gam-drin aros yn briod â rhywun sy'n achosi difrod corfforol ac emosiynol? Gall cyfreithiwr trais domestig helpu dioddefwyr i lywio tir anniben ysgariad. I ddechrau, efallai y bydd rhai dioddefwyr yn gweld ysgariad y tu allan i'r cwestiwn am amryw resymau. Gall cyfreithiwr eu helpu i weld yn gliriach yr opsiynau sydd ar gael a'u pwyntio tuag at adnoddau a all eu helpu i dorri'n rhydd o briodas ymosodol.

Gall cyfreithiwr trais domestig helpu'r dioddefwr i gyrraedd y ddalfa

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin y mae priod sy'n cael eu cam-drin yn aros yn eu priodasau yw er mwyn eu plant. Weithiau mae priod sy'n cam-drin yn bygwth sicrhau y bydd y priod arall yn colli dalfa neu fynediad i'r plant os bydd hi'n gadael. Mae rhai dioddefwyr yn ofni'r canlyniad hwn hyd yn oed heb fygythiad datganedig. Beth bynnag, gall cyfreithiwr trais domestig asesu'r amgylchiadau a chynghori'r dioddefwr ynghylch sut y gallai dalfa plant chwarae allan pe bai ysgariad.


cyngor priodas gorau

Gall cyfreithiwr trais domestig helpu'r dioddefwr i dderbyn cefnogaeth gan ysbïwr

Rheswm cyffredin arall dros aros mewn perthynas ymosodol yw arian. Efallai y bydd dioddefwyr yn ofni y byddant yn cael eu gadael heb adnoddau ar eu cyfer nhw na'u plant. Mae cyfreithwyr trais domestig yn helpu dioddefwyr i dderbyn cymorth gan briod (alimoni) gan eu cyn-briod, yn ogystal â thaliadau cynnal plant. Mae dioddefwyr yn aml yn ofni'r gwaethaf ar y materion hyn pan, mewn gwirionedd, mae'r gyfraith ar eu hochr nhw. Mae cyfreithwyr yn chwarae rhan fawr wrth sicrhau bod dioddefwyr yn cael triniaeth deg.

Mae cyfreithiwr trais domestig yn cynrychioli'r dioddefwr yn y llys

Maes allweddol lle mae cyfreithwyr trais domestig yn chwarae rhan fawr yw cynrychioli dioddefwyr yn y llys a delio â'u camdrinwyr. Mae hyn yn cymryd llwyth mawr oddi ar y dioddefwyr ac yn caniatáu iddynt anadlu'n haws o lawer trwy gael rhyddhad rhag hunllef trais domestig.

Mae trais domestig yn fater emosiynol iawn, ac mae emosiwn yn aml yn ymyrryd â meddwl yn glir. Cysylltu â chyfreithiwr trais domestig yw'r cam cyntaf gorau tuag at ddelio'n effeithiol â pherthynas ymosodol.

Krista Duncan Du
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Du . Krista yn brifathro TwoDogBlog. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd Krista ar-lein yn DauDogBlog.biz a LinkedIn .