8 Rhesymau Pam Mae Merched Yn Aros Mewn Perthynas Gamdriniol

8 Rhesymau Pam fod Merched yn Tueddu i Aros mewn Perthynas Gamdriniol

Rydym eisoes yn clywed amdano. Clecs gan ein ffrindiau, teulu, ac yn y newyddion. Merched sy'n glynu wrth ryw gollwr sy'n eu defnyddio a'u cam-drin nes iddo fynd yn rhy bell ac mae angen i awdurdodau gymryd rhan.Mae pobl yn meddwl tybed pam y byddai unrhyw un yn ei iawn bwyll yn gadael i rywbeth felly ddigwydd iddyn nhw. Ond mae'n digwydd dro ar ôl tro. Mae'n digwydd ym mhob demograffeg menywod, waeth beth fo'u statws cymdeithasol, hil, neu ba enw maen nhw'n ei alw'n Dduw.Mae yna is-grwpiau lle mae'n parhau'n fwy nag eraill, ond stori arall yw honno am gyfnod arall.

Yn yr erthygl hon, rydym yn ymchwilio i'r rheswm pam mae menywod yn aros i mewnperthnasoedd camdriniol. Pam mae hyd yn oed menywod hunan-barchus a deallus yn cymryd rhan mewn senario mor drafferthus.Rhesymau Mae menywod yn aros mewn perthnasau camdriniol.

Mae'n hawdd barnu edrych o'r tu allan i'r bocs. Nid ydym yma i farnu menywod mewn perthnasoedd camdriniol; gadewch i ni roi ein hunain yn eu hesgidiau.

Yr eiliad y byddwn yn deall prosesau meddwl menywod mewn perthnasoedd mor ymosodol, gallwn fod yn fwy o ddealltwriaeth o'u sefyllfa os ydym am helpu.

1. Gwerth sancteiddrwydd ymrwymiad - Mae yna rai menywod sy'n credu mewn cadw eu haddunedau trwy danau uffern a brwmstan hyd at farwolaeth.A bod yn onest, gyda'r holl berthnasau creigiog, ysgariad rhemp, ac anffyddlondeb amlwg, mae rhywun sy'n glynu trwy eu partner trwy drwchus a thenau yn nodwedd ragorol.

Nid yw gormod o beth da bob amser yn wych. Rydyn ni'n gwybod bod yna ferched sy'n glynu wrth gollwyr ansicr. Collwyr sy'n gwneud yr hyn a allant i dorri hunan-barch eu partner.

2. Rhamantus anobeithiol - Mae yna bobl o hyd, menywod yn bennaf, sy'n credu diweddglo stori dylwyth teg. Maen nhw'n argyhoeddi eu hunain y bydd eu Prince Charming yn gwneud newid gwyrthiol.

Mae gan bob perthynas bethau da a drwg; menywod mewn perthnasau camdriniol gorwedd iddynt eu hunain a chyfiawnhau eu gweithredoedd gyda chariad.

Mae'r cwpl yn creu “chi a fi” yn erbyn senario’r byd ac yn byw mewn byd rhithdybiol. Mae'n swnio'n rhamantus ond, yn ifanc. Mae’r fenyw yn cyfiawnhau eu perthynas neu eu dyn fel “camddeall” ac yn amddiffyn yn erbyn beirniadaeth o’r tu allan.

3. Greddf y fam - Mae yna lais bach ym mhen pob merch sy’n gwneud iddyn nhw fod eisiau codi cathod bach digartref, cŵn bach ciwt, a chollwyr dolurus a mynd â nhw adref.


cyfrinachedd mewn perthnasoedd

Maen nhw eisiau meithrin pob “enaid tlawd” sy'n croesi eu llwybr a'u cysuro. Ni all y menywod hyn atal eu hunain a'i gwneud yn nod bywyd iddynt ofalu am bob creadur anffodus, gan gynnwys dynion ymosodol, a wnaeth llanast o'u bywydau.

4. Amddiffyn eu plant - Dyma un o'r rhai mwyaf rhesymau cyffredin pam mae menywod yn aros mewn perthnasau camdriniol.

Amddiffyn eu plant

Yn wahanol i'r rhesymau eraill lle mae menywod sy'n gyson yn gorwedd wrthynt eu hunain yn credu bod popeth yn ddim ond twmpath yn y ffordd ar eu taith hir i hapusrwydd, mae'r menywod hyn yn gwybod bod eu dyn yn ddi-galon.

Maen nhw'n aros oherwydd eu bod nhw'n gweithredu fel tarian i amddiffyn eu plant. Maent yn aberthu eu hunain i atal eu partner rhag cam-drin y plant yn lle. Weithiau maen nhw'n meddwl am adael perthynas ymosodol ond maen nhw'n ystyried y bydd yn peryglu eu plant; maen nhw'n penderfynu aros.

Maent yn teimlo'n gaeth ac yn gwybod pa mor ddrwg yw pethau gartref. Maent yn ei gadw'n gyfrinach oherwydd gallai eu penderfyniadau ysgogi'r dyn i niweidio eu plant.

5. Ofn dial - Mae llawer o gamdrinwyr yn defnyddio bygythiadau geiriol, emosiynol a chorfforol i atal y fenyw rhag gadael. Maen nhw'n trawmateiddio'r teulu ac yn eu defnyddio ofn fel arf i'w cadw rhag herio ei ewyllys.

Mae'r fenyw yn gwybod bod eu partner yn beryglus. Maen nhw'n ofni, unwaith y bydd y dyn yn colli rheolaeth ar y sefyllfa, y byddan nhw'n cymryd camau i'w atal. Gallai fynd yn rhy bell yn y pen draw.

Gellir cyfiawnhau'r ofn hwn. Mae’r mwyafrif o achosion eithafol o gam-drin corfforol yn digwydd pan gollir y rhith o reolaeth, ac mae’r dyn yn teimlo bod angen iddynt “gosbi” y fenyw am ei chamymddwyn.

6. Dibyniaeth a hunan-barch isel - Wrth siarad am gosbau, mae camdrinwyr yn gyson yn gwneud i'r fenyw gredu mai ei bai hi yw popeth. Mae rhai menywod yn y diwedd yn credu celwyddau o'r fath. Po hiraf y bydd y berthynas yn para, y mwyaf tebygol y cânt eu meddwl i gredu hynny.

Mae'n effeithiol iawn pan fydd y fenyw a'i phlant yn dibynnu ar y dyn i dalu'r biliau. Maen nhw'n teimlo'r foment mae'r berthynas drosodd; ni fyddant yn gallu bwydo eu hunain.

Dyma'r prif reswm pam ffeministiaid ymladd drosgrymuso.

Maent yn ymwybodol bod llawer o fenywod yn glynu wrth eu gwŷr coll oherwydd nad oes ganddynt ddewis. Nid ydyn nhw (yn credu) yn gallu mynd allan yn y byd a gwneud digon o arian iddyn nhw eu hunain a'u plant.

Mae'n rheswm cyffredin pam mae menywod yn aros mewn perthnasau camdriniol. Maent yn teimlo ei fod yn well dewis na llwgu ar y strydoedd.

7. Cadw ymddangosiadau - Efallai ei fod yn swnio fel rheswm bach, ond mae hyn hefyd yn rheswm cyffredin pam mae menywod yn aros mewn perthnasau camdriniol.

Maent yn ystyried yn gryf yr hyn y byddai pobl eraill yn ei ddweud unwaith y byddant yn dysgu am eu sefyllfa anodd. Mae menywod yn cael eu magu gyda diwylliannol a chrefyddol magwraeth sy'n eu hatal rhag gadael eu partneriaid.

Mae menywod a gafodd eu magu mewn teuluoedd patriarchaidd dominyddol yn aml yn dioddef y cylch dieflig hwn o trais yn y cartref .

Fe'u magwyd gyda mamau ymostyngol ac fe'u dysgwyd i gadw at eu gwŷr oherwydd dyna'r 'peth iawn i'w wneud' fel menyw.

8. Mae perthnasoedd camdriniol yn ymwneud â rheolaeth - Mae'r dyn eisiau rheoli eu menywod a'u bywydau cyfan. Maent yn chwalu eu hunigoliaeth ac yn mowldio'r fenyw yn gaethwas ymostyngol.

Maent yn gwneud hyn am amryw resymau, ond yn bennaf i strôc eu ego chwyddedig a bwydo yn eu rhithdybiau mai menywod yw eu heiddo.

Gall meddwl o'r fath swnio'n dwp i fodau dynol modern.

Os edrychwch yn ddwfn yn hanes dyn, cychwynnodd yr holl ddiwylliannau a gwareiddiadau fel hyn. Nid yw'n ymestyn bod dynion yn edrych ar fenywod fel gwrthrychau ac eiddo.

Mae rhai crefyddau a diwylliannau yn dal i ddal gafael ar yr arferion traddodiadol hyn. Mae yna ferched hyd yn oed sy'n credu hynny eu hunain.


cytundeb gwahanu treial enghreifftiol

Felly pam mae menywod yn aros mewn perthnasau camdriniol?

Mae yna ddigon o resymau. Mae pob un ohonynt yn gymhleth ac ni ellir eu datrys trwy gerdded i ffwrdd yn unig. Os ydych chi edrych i helpu , gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall y llun cyfan ac yn mynd ag ef i'r diwedd. Mae'r peryglon yn real.