Dysgu Sut i Ddelio â Phartner Paranoid ac Aros yn Hapus

Dysgu Sut i Ddelio â Phartner Paranoid ac Aros yn Hapus

Yn yr Erthygl hon
cam-drin emosiynol spousal

Nid tasg hawdd yw bod mewn perthynas. Mae'n gofyn am ymroddiad, ymddiriedaeth, gonestrwydd, a ffydd yn ei gilydd ynghyd â chariad i gryfhau'r berthynas.Mae pob unigolyn yn wahanol ac er mwyn sicrhau bod perthynas yn llwyddiannus, rhaid derbyn eu partner y ffordd yno. Weithiau, mae cwpl yn dod ymlaen yn iawn ond weithiau, gall un o'r nodweddion roi eu perthynas ar yr ymyl.

Paranoia yw un o'r nodweddion hynny.Dychmygwch fod angen sicrwydd ar eich partner bob hyn a hyn, clustfeinio ar bob sgwrs, cwestiynu eich gweithredoedd ac yn aml heb ddangos unrhyw ymddiriedaeth tuag atoch chi. Efallai y bydd un yn ceisio anwybyddu'r pethau hyn ond gall gweithredoedd dro ar ôl tro ddifetha popeth.

Rhestrir isod rai awgrymiadau a fydd yn eich tywys ar sut i ddelio â phartner a phersonoliaeth paranoiaidd.

Beth yw Paranoia?

Cyn i ni fynd i mewn i sut i ddelio â pherson â phersonoliaeth paranoiaidd, gadewch inni ddeall yn gyntaf beth yw hyn mewn gwirionedd.Rydym yn aml yn drysu'r term paranoiaidd gyda rhywun sy'n amheus, yn ormesol, yn ddrwgdybiaeth neu'n teimlo ei fod yn cael ei ecsbloetio. Fodd bynnag, mae'n fwy na hynny. Mae'r nodweddion hyn yn dangos bod gan yr unigolyn hunan-barch isel, ei fod yn besimistaidd, neu ei fod wedi cael profiadau negyddol a arweiniodd at bersonoliaeth o'r fath.

Mae pobl paranoiaidd yn ei chael hi'n rhy anodd ymddiried yn eraill o'u cwmpas.

Mae hyn yn aml yn ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw gael perthynas gymdeithasol a phersonol sefydlog. Gall paranoia fod yn symptom i gryn dipyn o gyflyrau , fel anhwylder rhithdybiol, anhwylder personoliaeth paranoiaidd, a sgitsoffrenia. Gadewch i ni weld beth mae'r rhain yn ei olygu.Anhwylder Twyllodrus

Byddai gan bobl sy'n dioddef o hyn gredoau rhithdybiol. Ni fyddent yn dangos unrhyw salwch meddwl ond byddent yn credu ar rywbeth nad yw yno mewn gwirionedd. Er enghraifft, gallant gredu eu bod yn Dywysog Coron yn rhywle neu mewn perthynas â phersonoliaeth hysbys nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â hi.

Anhwylder Personoliaeth Paranoid

Dyma'r math ysgafnaf o baranoia. Bydd yr un sy'n dioddef o hyn yn ei chael hi'n anodd iawn ymddiried yn bobl neu'r byd. Mae pobl yn tueddu i ddatblygu hyn oherwydd profiad personol gwael.Sgitsoffrenia Paranoid

Dyma'r math difrifol o baranoia lle mae'r person yn profi rhithdybiau rhyfedd a gwylltaf. Er enghraifft, gallent deimlo bod eu meddyliau neu eu bywyd personol yn cael eu darlledu ar gyfryngau cymdeithasol i'r byd trwy ryw gyfrwng. Mae pobl yn profi rhithwelediadau hefyd.

Nawr ar ôl i ni nodi’r anhwylder paranoia mwyaf cyffredin, gadewch inni edrych ar y ffyrdd sut i ddelio â phobl paranoiaidd.

Delio â phartner paranoiaidd

Delio â phartner paranoiaidd

Os ydych chi'n byw gyda pherson sydd wedi cael diagnosis o baranoia yn ddiweddar, yna ceisiwch un peth, ni ddylai'r daith gyda nhw fod yn llyfn . Bydd yna amser pan fyddech chi eisiau cerdded allan o bopeth yn unig, a bydd amser pan na allwch chi ddim fel maen nhw wedi dibynnu arnoch chi.

O dan sefyllfaoedd mor eithafol, bydd eich amynedd yn cael ei brofi dro ar ôl tro. Bydd dilyn pethau yn eich helpu i drin y sefyllfa mewn ffordd well.

Cefnogwch ac anogwch nhw am feddyginiaethau

Ar ôl i chi nodi bod eich partner yn dioddef o baranoia, eu hannog i geisio cymorth meddygol i wella eu bywyd . Efallai y bydd yn anodd iddynt ymddiried mewn meddygon ac efallai y byddant yn gwrthod dilyn meddyginiaethau, ond rhaid i chi eu darbwyllo er eu lles.

Byddwch gyda nhw bob amser a byddwch yn gefnogol iddyn nhw ym mhob cam. Gall diagnosis a'r driniaeth gywir wneud eich bywyd yn hawdd ac yn llyfn gyda'r anhwylder hwn.

Gosodwch ffiniau penodol yn eich perthynas

Mae diffyg ymddiriedaeth, amheuaeth, ac amheuaeth gyson yn rhai o nodweddion cyffredin yr anhwylder hwn.

Gallai hyn aflonyddu arnoch yn feddyliol ac efallai y cewch eich hun ar gyrion eich perthynas lawer gwaith.

Felly er mwyn osgoi gwrthdaro o'r fath mae'n well eich bod chi'n gosod y ffiniau.

Ymgynghorwch ag arbenigwr a thrafodwch y ffiniau gyda'i gilydd. Bydd hyn yn osgoi'ch partner i'ch cam-drin yn enw anhwylder paranoia.

Gwella'ch cyfathrebu

Efallai nad ydych chi'n sylweddoli ond mewn diwrnod rydyn ni'n siarad brawddegau nad ydyn nhw'n glir neu'n amwys.

Pan ddechreuwn fyw gyda pherson paranoiaidd rydym yn ei ystyried. Felly, er mwyn osgoi unrhyw wrthdaro neu danio eu paranoia, mae'n bwysig eich bod chi'n mynd i arfer o siarad brawddegau yn glir, yn gywir ac yn amwys.

Bydd dilyn hyn yn eich helpu i gynnal perthynas gref â'ch partner heb adael i'w anhwylder ddod i mewn rhwng y ddau ohonoch.

Dechreuwch ganolbwyntio ar fywyd cymdeithasol iach a hunanofal

Mae hunanofal yn anghenraid i bob un ohonom, ond rydym yn cymryd hyn yn ganiataol. Pan ydych chi'n byw gyda pherson paranoiaidd, mae'n bryd ichi ddechrau rhoi sylw manwl iddo. Dechreuwch gyda'ch hunanofal ac anogwch eich partner i ddilyn eich camau. Bydd hyn yn eich helpu i amgylchynu'ch hun gydag egni cadarnhaol a bydd y ddau ohonoch yn teimlo'n well.

Yn yr un modd, hoffai rhywun sy'n dioddef o baranoia ynysu ei hun o'r ardal gyfagos gan ei fod yn credu bod pobl yn annibynadwy. Gellir osgoi hyn os yw'r ddau ohonoch yn cymryd camau babi i gael bywyd cymdeithasol iach.

Treuliwch amser gyda'r teulu a ffrindiau agos. Gwnewch i'ch partner gredu bod yna pobl sy'n wirioneddol yn gofalu amdanynt .

Nid ydym byth yn gwybod beth sydd gan y dyfodol i'w gynnig i ni. Weithiau, mae pethau'n cymryd tro gwyllt ac mae pethau'n mynd wyneb i waered gan ein gadael ni'n ddrawd. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae gennym ddau opsiwn; naill ai i redeg i ffwrdd neu ei wynebu. Fodd bynnag, pan fydd pethau'n ymwneud â'n hanwyliaid, ni allwn gefnu ar y llong felly mae'n rhaid i ni wynebu'r sefyllfa. Dyma beth sy'n digwydd pan fyddwch chi mewn perthynas â pherson paranoiaidd. Dilynwch bwyntiau ar sut i ddelio â pharanoiaidd person neu bartner bywyd a bydd pethau'n gwella i chi.