Anffyddlondeb menywod - 8 rheswm pam mae menywod yn twyllo

Dyma 8 rheswm pam mae menywod yn twyllo

Yn yr Erthygl honOes gennych chi amheuaeth swnllyd nad yw'ch gwraig yn 100% ffyddlon? Canfu astudiaeth o gyplau heterorywiol fod 19% o fenywod mewn perthnasoedd difrifol adrodd twyllo ar eu partner. Mae ystadegau'n dangos bod hyd yn oed menywod sy'n honni eu bod mewn priodasau hapus yn dal i gyfaddef eu bod yn cymryd cariad ar yr ochr.Hyd yn oed gyda'r ystadegyn hwn sydd wedi'i ymchwilio'n dda, mae menywod yn dal yn llai tebygol o gael eu hystyried yn dwyllwyr yn yr un ffordd ag y mae dynion. A yw hyn oherwydd bod menywod yn gyffredinol yn twyllo am gariad yn lle chwaraeon, neu a ydyn nhw'n well am guddio eu traciau? Efallai y bydd yr atebion yn syndod.

Dyma 8 rheswm pam mae menywod yn twyllo1. Mae hi wedi diflasu

Mae cyplau yn tueddu i fynd trwy gopaon a chymoedd yn ystod eu priodas. Mae bod mewn perthynas hirdymor, ymroddedig yn golygu eich bod chi gyda'r un person o ddydd i ddydd. Tra bod hyn yn arwain at rinweddau rhyfeddol mewn bywyd fel cysur, sefydlogrwydd a chariad, gall hefyd beri i eraill deimlo'n ddiflas, ar brydiau, gyda'r berthynas.

Mae'r teimladau hyn o ddiflastod yn mynd a dod trwy bob perthynas. Ond, pan fydd ffactorau eraill fel anghytgord priodasol yn effeithio arni, gellir temtio menyw i ddechrau rhywbeth y tu allan i'w phriodas. Efallai ei bod yn teimlo bod hon yn ffordd i sbeisio'i bywyd, i gael rhywbeth cyffrous i edrych ymlaen ato neu hyd yn oed honni ei bod yn ei wneud i “achub y briodas” trwy wneud rhywbeth drosti ei hun.

2. Mae hi'n unig

Er bod menyw yr un mor alluog i grwydro o'i phriodas er pleser corfforol, mae'r rhesymau dros anffyddlondeb menywod yn rhai emosiynol i raddau helaeth. Un rheswm o'r fath yw unigrwydd. Os yw ei phriod yn gyson yn y gwaith, allan gyda ffrindiau, neu fel arall yn rhy flinedig i roi'r cariad a'r sicrwydd sydd ei hangen arni, mae ei demtasiwn i dwyllo yn codi.Gall cael ei anwybyddu'n emosiynol neu'n rhywiol gan briod beri i un deimlo'n unig ac yn isel ei ysbryd. Gall yr emosiynau hyn dueddu merch i geisio sicrwydd a chyswllt corfforol mewn man arall.


pa ganran o berthnasoedd pellter hir gwaith

Gall cael ei anwybyddu


sut i atgyweiria priodas sydd yn syrthio'n ddarnau

3. Mae hi mewn perthynas ymosodol

Does dim rhaid dweud, os yw menyw mewn perthynas ymosodol naill ai'n feddyliol neu'n gorfforol, ei bod hi'n llai tebygol o aros yn ffyddlon.

Gall partneriaid rheoli a chamdriniol rwygo menyw i lawr a gwneud iddi deimlo fel nad yw'n deilwng o unrhyw beth da. Gall hyn, yn naturiol, beri iddi geisio cariad, parch a dilysiad y tu allan i'r briodas.

4. Rhyw dial

Yn anffodus, mae rhyw dial yn rheswm cyffredin dros anffyddlondeb menywod. Mae darganfod bod ei phriod wedi bod yn anffyddlon yn gwasgu i galon merch a'i ego, felly efallai y bydd hi'n edrych am ryw y tu allan i'r berthynas fel ffordd i wella ei theimladau brifo. Neu, o leiaf rhowch hwb i'w hyder.

Os yw merch yn darganfod bod ei phartner wedi bod yn cymryd rhan mewn rhywfaint o weithgaredd allgyrsiol, gall hefyd dwyllo er mwyn brifo ei phriod yn y ffordd y mae ef neu hi wedi ei brifo. Efallai y bydd hi hyd yn oed yn dewis rhywun sy'n agos at ei phriod i gael cyfathrach rywiol â hi, fel brawd neu chwaer neu ffrind agos, er mwyn eu brifo.

Os yw merch yn darganfod bod ei phartner wedi bod yn cymryd rhan mewn rhywfaint o weithgaredd allgyrsiol, gall hefyd dwyllo

5. Mae hi'n ansicr

Er ei fod yn ofer ac yn fas ei natur, mae a wnelo un rheswm dros anffyddlondeb menywod yn llwyr â'i ego.

Mae yna lawer o bwysau ar fenywod i gyrraedd safonau harddwch cymdeithas. Gall hyn wneud ei ego yn beth bregus, yn enwedig os nad yw'n cydymffurfio â'r corff tenau neu wydr awr-dderbyniol a hyrwyddir yn y cyfryngau.

Waeth faint o weithiau y gall partner cariadus dawelu meddwl ei wraig o'i atyniad iddi, efallai y bydd yn dymuno ei glywed gan rywun arall. Mae angen iddi deimlo ei bod yn dal yn ddymunol fel menyw ac efallai y bydd yn ceisio perthynas rywiol y tu allan i'w phriodas i fodloni ei ansicrwydd.

6. Mae hi mewn priodas ddi-ryw

Mae priodas ddi-ryw yn rhwystredig i'r ddau barti. Mae un yn cael anwybyddu ei awydd rhywiol ac emosiynol am gysylltiad ac angerdd, tra bod y llall yn teimlo pwysau cyson i berfformio'n rhywiol pan nad ydyn nhw'n tueddu fel arall.


sut i wneud priodas yn well

Ymchwil a wnaed gan yr awdur Stephen Davidowich, canfuwyd bod y term “priodas ddi-ryw” yn cael ei holi mewn chwiliad Google gan 21,000 o ddefnyddwyr bob mis. Mae'r ystadegau hyn yn syfrdanol, gyda chanlyniadau chwilio o'r fath yn curo termau poblogaidd eraill fel “priodas anhapus”. Roedd byw mewn priodas ddi-ryw yn cynnwys llu o broblemau priodasol, gan gynnwys anffyddlondeb.

Ni ddylai fod yn syndod felly, mai un rheswm y mae menywod yn twyllo yw diffyg agosatrwydd rhywiol yn y berthynas, Boed yn rhyw anfodlon, rhyw di-emosiwn, neu'n byw mewn perthynas ddi-ryw.

Un rheswm y mae menywod yn twyllo yw oherwydd diffyg agosatrwydd rhywiol yn y berthynas

7. Mae hi'n llenwi gwagle emosiynol

Mae mwy i dwyllo na chael rhyw y tu allan i'r ystafell wely. Mae llawer o ferched yn chwilio am faterion emosiynol er mwyn llenwi gwagle yn ei phriodas. Mae perthnasoedd yn ymwneud â chariad, cwmnïaeth, parch ac ymddiriedaeth. Os yw menyw yn teimlo nad yw hi'n cael digon o gariad na sylw gan ei phartner, mae'n fwy tebygol o grwydro y tu allan i'r briodas. Mae materion emosiynol, neu “faterion y galon” yn cynnwys llenwi angen emosiynol neu feddyliol gan rywun heblaw eich partner.

Er bod twyllo emosiynol yn aml yn golygu ymddiried yn breifat yn rhywun y ffordd y byddech chi gyda'ch partner priodas, gall hefyd gynnwys siarad budr, addo perthynas yn y dyfodol, cyfnewid lluniau'n ddrwg a gall arwain at berthynas gorfforol hyd yn oed.

8. Oherwydd ei bod hi'n gallu

Mae materion yn frad niweidiol i rywun rydych chi'n ei garu, ac mae'r anhrefn y gall perthynas ei adael yn ei sgil yn ddinistriol nid yn unig i bartneriaid priod ond i deulu estynedig ac unrhyw blant sy'n gysylltiedig. Ac eto, yn debyg i ddynion, mae rhai menywod yn cymryd rhan mewn anffyddlondeb dim ond oherwydd eu bod yn gallu neu oherwydd bod yr opsiwn yn cyflwyno'i hun. Mae llawer o ferched yn meddwl am berthynas fel rhywbeth torrid, rhywiol, ac yn ei ddefnyddio fel ffordd i ennill boddhad corfforol neu gallant gael rhuthr o'r hormonau a'r dopamin a ryddhawyd gan y cyfrinachedd.

Meddyliau Terfynol

Mae anffyddlondeb menywod yr un mor gyffredin â thwyllo ymysg dynion - mae hi'n ei guddio'n well. Y gwir yw, mae menywod yn twyllo am yr un rhesymau y mae dynion yn eu gwneud: unigrwydd, diflastod, teimlo'n ddigariad neu heb ei werthfawrogi, neu dim ond oherwydd bod y cyfle yno.