5 Awgrym i Gyfathrebu â'ch Partner Pan Anghytunwch

Awgrymiadau I Gyfathrebu â

Yn yr Erthygl honMae cyfathrebu effeithiol mewn priodas yn golygu llawer mwy na siarad yn unig.Mae'n ymwneud â deall eich partner, gwrando arnynt pan fydd gennych chi anghytuno mewn priodas , bod yn onest, ac agor eich hun a'ch gwendidau iddynt.

Wrth gwrs, mae'n haws dweud na gwneud hyn i gyd. Patrymau cyfathrebu effeithiol sy'n eich helpu chi i mewn delio ag anghytundebau mewn priodas gall gymryd blynyddoedd i'w sefydlu, ynghyd â llawer o ymdrech.Ac wrth gwrs, rydych yn sicr o fod â chamddealltwriaeth hefyd, a allai straenio'ch perthynas. Fodd bynnag, yr hyn sy'n rhaid i chi ei sylweddoli yw bod boddhad priodasol yn dibynnu ar ba mor fedrus rydych chi'n cyfathrebu â'ch priod.

Ar adegau, gall rhai sefyllfaoedd ein harwain i gredu ein bod wedi cael digon, ac rydym yn ymateb trwy roi'r driniaeth dawel i'n partneriaid, sylw llym, neu ddweud pethau anghwrtais yn bwrpasol i'w brifo.

Gall y rhain i gyd niweidio'r berthynas yn barhaol.Bod â phen gwastad a nodi ffyrdd cynnil, unigryw a haws o ddelio â anghytuno mewn priodas yn cael ei gynghori.

Pan fyddwch chi'n anghytuno â rhywun, peidiwch â gwneud hynny dim ond cerdded allan; ni fydd ond yn parhau i danwydd y anghytuno mewn priodas, ac ni fydd y canlyniad byth yn ffafriol.

Yn lle, cerfio allan patrymau cyfathrebu newydd, mwy cynhyrchiol gyda'ch anghytuno mewn priodas a mwynhau perthynas hapusach.


dyfyniadau maddeuant ac ymddiriedaeth

Yn yr erthygl hon, mae gennym rai syniadau a fydd yn cynnig help priodol i gyplau ymlaen sut i gyfathrebu'n well â'ch priod a sut i ddelio ag anghytundebau mewn perthynas.

1. Gwrandewch yn ofalus

Weithiau, pan fydd un partner yn dechrau rhannu gormod, efallai y cewch eich hun yn pendroni, “pryd fyddwch chi'n stopio siarad er mwyn i mi allu dweud wrthych chi beth dwi'n meddwl?”

Unwaith y bydd y partner wedi'i wneud, nid ydych wedi clywed unrhyw beth yr oedd yn rhaid iddo ei ddweud na mewnoli'r hyn yr oeddent yn ei olygu.

Yn syml, nid yw clywed (a pheidio â deall) yn gwrando ar eich partner.

Os ydych chi'n gwrando go iawn, rydych chi'n mewnoli'r ystyr, yn deall yr hyn maen nhw am ei gyfleu, ac yna gallwch chi gynnig eich meddyliau / cyngor ar y mater.

Rhaid i chi dalu mwy o sylw i bethau bach fel iaith y corff a thôn wrth iddyn nhw bennu teimladau eich partner a'r hyn maen nhw'n ei feddwl ar hyn o bryd.

Mae dangos eich bod yn gwrando yn ffordd arall o wella cyfathrebu.

2. Rheoli'r feirniadaeth

Rhaid i chi ddysgu sut i anghytuno'n barchus.

Pan fydd gennych a anghytuno mewn priodas , gwnewch ymdrech i osgoi ymosodiadau personol a beirniadaeth. Ymatal rhag cam-drin, sarhau, ac iaith y corff negyddol, fel rholio llygaid.

Yn lle, cadwch eich iaith a'ch tôn yn dyner. Er enghraifft: “Mêl, mae hynny'n bersbectif diddorol, ond dwi'n meddwl & hellip; ..” neu “A fyddech chi'n rhannu hynny gyda mi eto, ni chefais i mohono & hellip;'

Gyda'r opsiwn cyntaf, rydych chi'n cynnig cyfle i'ch partner drafod pam ei fod yn meddwl hynny a beth sydd wedi dod â'r syniad penodol hwnnw ymlaen.

Yn yr ail opsiwn, rydych chi'n cynnig cyfle i'ch partner ailfeddwl am eu persbectif a nodi eu camgymeriad eu hunain cyn i chi roi eich adborth.

Gyda hynny, rydych chi'n cyfyngu a anghytuno mewn priodas , dod i wybod sut mae meddwl eich partner yn gweithio, ac yn y diwedd, gwella'ch canfyddiadau o'ch gilydd.

Mae beirniadaeth yn gwneud i bobl deimlo'n amddiffynnol a hefyd yn cyfyngu ar y broses wrando, a allai arwain at ddicter pellach a brifo teimladau.

3. Cadwch at y pwnc


rhesymau dros ddiweddu priodas

Er mwyn osgoi posibl anghytuno mewn priodas, s aros yn y foment bresennol, a chadw at y pwnc dan sylw. Byddai'n annoeth iawn dod â materion hŷn a hollol anghysylltiedig i'r sgwrs. Bydd ond yn ychwanegu tanwydd at ddifetha materion.

Felly sut i gyfathrebu â'ch priod pan fydd gennych anghytundeb mewn priodas?

Awgrymwch orffen y sgwrs yn nes ymlaen, yn enwedig os ydych chi'n teimlo'n flinedig, yn rhwystredig, ac yn ymddangos yn methu â gorffen. Bydd cymryd peth amser i ffwrdd yn eich helpu chi'ch dau i gael persbectif o'r newydd a thrafod materion yn fwy aeddfed.


cyngor ysgariad i fenyw

Cofiwch, rhaid i chi drafod un pwnc ar y tro a pharhau i barchu gallu eich gilydd i gymryd rhan yn y sgwrs ac ymrwymo iddi.

4. Rhowch i mewn weithiau

Nid oes diben dadlau'n ddiddiwedd ynghylch pwy sy'n iawn neu'n anghywir yn ystod a anghytuno mewn priodas . Mae cael eich trwsio am hyn bob amser yn niweidio'r berthynas.

Os yw bod yn ‘iawn’ yn bwysicach na siarad yn gariadus â’ch priod, yna rydych yn gadael i’r mater fynd ar goll yn y frwydr bŵer.

Cofiwch, bydd bod y person mwy weithiau a chyfaddawdu unwaith mewn ychydig yn helpu'ch perthynas yn unig.

Gwyliwch hefyd: Pam ei bod hi'n iawn cyfaddawdu mewn cariad.

5. Peidiwch â chanolbwyntio arnoch chi'ch hun yn unig

Pan fydd gennym rywbeth sylweddol amlwg yn ein bywydau, rydym yn cael yr ysfa gynhenid ​​hon i rannu newyddion a phrofiadau o'r fath gyda'n hanwyliaid.

Disgwylir iddo gael ei amped i fyny; fodd bynnag, ynghanol y cyffro hwnnw, rydym yn tueddu i ganolbwyntio gormod arnom ein hunain ac esgeuluso gofyn unrhyw gwestiynau i'n partneriaid neu wrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud.

Mae bywyd eich cydymaith mor arwyddocaol â'ch un chi, felly mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n cael cyfnewidfa gyda nhw ac nid siarad amdanoch chi'ch hun yn unig.

Nid oes angen i'ch perthynas ddod i ben oherwydd ni allech chi a'ch priod ddarganfod sut i siarad â'ch gilydd.

Bydd anghytundebau mewn priodas yn digwydd nawr ac yn y man, ac eto'r peth arwyddocaol yw eich bod chi'n gweithio drwyddynt ac yn darganfod sut i ddelio pe bai materion tebyg yn codi yn y dyfodol.

Mae anghytuno mewn perthnasoedd yn sicr o ddigwydd, ac ni fyddwch bob amser yn gallu dod o hyd i ffyrdd i'w datrys; fodd bynnag, un y peth y gallwch chi ei wneud yw dysgu sut i anghytuno'n gwrtais mewn dadl.

Trwy gymhwyso'r awgrymiadau hyn ar sut i gyfathrebu mewn priodas , rydych chi'n siŵr o ddod ag agwedd newydd at y ffordd rydych chi'n cyfathrebu â'ch gilydd.

Trwy ganolbwyntio ar gyfathrebu’n barchus, byddwch yn gallu rheoli unrhyw anghytundeb mewn priodas, adnewyddu eich cyfeillgarwch, profi agosatrwydd cynyddol, ac adeiladu bond cryfach o ymddiriedaeth gyda’ch priod.