Sut i Oroesi Galar ac Iselder ar ôl anffyddlondeb

Sut i Oroesi Iselder ar ôl anffyddlondeb


gwerthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad

Yn yr Erthygl honBeth sy'n digwydd ar ôl anffyddlondeb?A fydd y partner twyllo yn cyfaddef ac yn gobeithio dechrau gweithio arno ailadeiladu ymddiriedaeth ? Beth fydd yn digwydd os nad yw'r partner sy'n cael ei fradychu eisiau hyn ac yn hytrach yn dewis mynd ei ffordd ei hun?

Pan fydd rhywun yn profi tramgwydd fel anffyddlondeb, gall beri i berson brofi symptomau galar.Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am y galar a achosir gan anffyddlondeb, beth allwch chi ei wneud i oroesi teimladau o alar ac iselder difrifol ar ôl anffyddlondeb mewn a perthynas , a sut i reoli'r cyfnod anodd hwn o'ch bywyd orau.

Camau galar ar ôl perthynas

Ar ôl i chi ddarganfod anffyddlondeb eich partner, bydd pedwar cam o alar ar ôl anffyddlondeb:  1. Bod mewn sioc a gwadu
  2. Teimlo'n euog ac yn ddig
  3. Bod yn ddig ac eisiau bargeinio
  4. Myfyrio ac iselder ar ôl anffyddlondeb

Mae'r camau hyn o galar ar ôl anffyddlondeb yn gyffredin pan fydd rhywun wedi profi anffyddlondeb, a symud trwy'r camau hyn yw'r ffordd y gall pobl wella o'r boen sy'n dod o anffyddlondeb.

Yn gyntaf, byddwch chi'n gwadu'r ffeithiau, yn bennaf oherwydd eich bod chi mewn sioc. Rydych chi'n dal i ddweud wrth eich hun drosodd a throsodd nad yw'r hyn sydd wedi digwydd i chi yn bosibl.

Gallwch chi deimlo'n euog am anffyddlondeb eich partner a bod yn ddig wrth y ddau ohonyn nhw ar yr un pryd. Bydd yna lawer o ddicter ar ôl anffyddlondeb berwi i fyny y tu mewn i chi. Hefyd, efallai eich bod chi'n teimlo'n ddig wrth eich hun.

Mae'r cam nesaf yn ymwneud â goresgyn y dicter hwn yn ddwfn y tu mewn i chi tan rydych chi'n teimlo drwgdeimlad pur . Efallai y byddwch hefyd yn diystyru'r bobl o'ch cwmpas, yn enwedig y rhai sy'n agos atoch chi.

Yn olaf, rydym yn dod i'r cam myfyrio ac iselder. Yn ystod y cam hwn y byddwch yn dod i delerau â'r hyn sydd wedi digwydd ac efallai y bydd gennych ymatebion emosiynol i'r sylweddoliad hwnnw.

Yn y cam hwn, efallai y byddwch chi'n profi iselder ar ôl anffyddlondeb, yn amrywio o fân arwyddion iselder i rai mawr.

Mae llawer o bobl yn dioddef o iselder, ond beth yn union yw iselder, a beth sy'n ei sbarduno?

Nodweddir iselder gan deimladau o dristwch, colled neu ddicter. Gall gael ei sbarduno gan y teimlad o gael eich bradychu a digroeso. Ond fel rydych chi wedi darllen o'r blaen yn yr erthygl hon, iselder ar ôl cael eich twyllo yw un o'r nifer o emosiynau o'r canlyniad tebyg i rollercoaster.

Felly, sut i symud ymlaen ar ôl cael eich twyllo? Gadewch inni gael golwg ar y gwahanol ffyrdd.

Gadewch i'r emosiynau ddod allan

Yn gyntaf, byddwch chi'n gwadu'r ffeithiau, yn bennaf oherwydd eich bod chi mewn sioc. Rydych chi'n dal i ddweud wrth eich hun drosodd a throsodd nad yw'r hyn sydd wedi digwydd i chi yn bosibl.

Tua'r adeg hon, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi dechrau dod â'ch bywyd at ei gilydd a'ch bod chi wedi dechrau gwella o boen anffyddlondeb, ond yna fe allai gwireddu'n sydyn ysgwyd y gred honno.

Nid oes gennych bopeth gyda'i gilydd. Mae rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i chi.

Gwyddys bod y cyfnod hwn yn achosi adlewyrchiad trist o weithredoedd chi a'ch partner. Mae hyn yn normal ar gyfer y cam hwn. Peidiwch â beio'ch hun am deimlo'n drist neu'n isel.

Mae'n iawn i fod yn drist; mae angen i'r holl emosiynau ddod allan yn hwyr neu'n hwyrach beth bynnag i wella.

Dyma'r cyfnod y bydd angen i chi gymryd peth amser i chi'ch hun a chyfrif i maes sut i ddod dros rywun yn twyllo arnoch chi .

Efallai y bydd cyngor neu anogaeth dda gan ffrindiau neu deulu yn ymddangos yn braf, ond efallai na fydd yn ddefnyddiol. Chi sydd angen mynd trwy'r cam hwn.

Canolbwyntiwch ar oresgyn teimladau gwacter

Daw'r cam hwn gyda theimlad o anobaith neu wacter. Byddwch chi'n teimlo ar goll. Ac fel mater o ffaith, rydych chi - mewn ffordd - wedi colli rhywun sy'n annwyl i chi.

Efallai y byddwch chi'n teimlo bod y person arbennig oedd gennych chi yn eich bywyd - yr un y gwnaethoch chi rannu agosatrwydd, teimladau personol a chyfrinachau ag ef - wedi diflannu am byth.

Mae rhai pobl yn teimlo fel na ddigwyddodd eu priodas erioed, gallai ymddangos yn bell iawn ac yn afreal nawr.

Efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'n unig.

Mae'n debyg ei fod yn fwy unig yn y tŷ, oherwydd y ffaith eich bod wedi colli'ch partner ac yn ôl pob tebyg hefyd oherwydd efallai eich bod chi'n teimlo fel nad oes angen i chi weld ffrindiau neu deulu ar hyn o bryd.

Maen nhw'n golygu'n dda, ond nid yw clywed “Mae'n bryd symud ymlaen â'ch bywyd” drosodd a throsodd yn mynd i wneud i chi deimlo'n well na'ch helpu chi.

Gallai hyn arwain at unigedd neu o leiaf ymdeimlad o unigedd, gan nad oes neb o'ch cwmpas yn eich cael chi. Yn syml, nid ydyn nhw wedi bod trwy'r hyn rydych chi wedi bod.

Ac os oes ganddyn nhw, mae'n brofiad gwahanol i bawb. Mae gan bawb wahanol dactegau ymdopi a gwahanol ffyrdd o ddelio â cholled.

Beth i'w wneud nawr?

Beth yw'r pethau y gallwch chi eu gwneud i wella o'r galar a'r iselder ar ôl i berthynas ddod i ben neu sut i oroesi iselder ar ôl anffyddlondeb?

Nid yw iselder ar ôl anffyddlondeb yn anhysbys. Ond, peidiwch â dal eich emosiynau yn ôl.

Efallai y bydd ffrindiau ac aelodau o’r teulu yn awgrymu mai dim ond ‘gadael i bethau fynd,’ ond nid dyna’r cyngor gorau bob amser.

Mewn rhai achosion, mae'n well profi'r emosiynau rydych chi'n eu cael a mynd trwy gyfnod y galar a'r iselder ar ôl i'r berthynas ddod i ben. Canolbwyntiwch ar oresgyn y teimladau hyn o wacter ond peidiwch â'u gwadu i ddechrau'r broses iacháu.


cyngor priodas gorau

Felly gallant ddod allan o'ch system, a gallwch ddechrau gwneud cynnydd tuag at adael y berthynas ar eich ôl.

Trowch ef yn wers

Weithiau mae priod yn cymodi ar ôl y berthynas, ond mae'r “rydym yn arbennig ac ni fyddwn byth yn ysgaru” - mae'r teimlad wedi diflannu.

Efallai na fydd eich priodas yr un peth eto. Chi sydd i benderfynu a yw hynny'n beth da. Os ydych chi a'ch priod yn fodlon, gallwch droi profiad negyddol anffyddlondeb o gwmpas yn yr hyn a allai ddod yn wers werthfawr iawn.

Gall pob profiad ddysgu rhywbeth i chi am sut mae'r byd yn gweithio a'r hyn rydych chi'n ei werthfawrogi. Bu nifer o gyplau sydd wedi tyfu’n fwy agos atoch ac yn gryfach ar ôl i un ohonynt gael perthynas.

Bydd yn brifo o bryd i'w gilydd, a bydd yn anodd, ond gall y ddau ohonoch ei wneud trwy hyn a dod yn gryfach nag erioed.

Gwyliwch hefyd: Sut i symud ymlaen ar ôl i rywun dwyllo arnoch chi.

Os ydych chi'n profi mathau difrifol o alar ac iselder ysbryd ar ôl anffyddlondeb sy'n effeithio ar eich gallu i weithredu yn eich bywyd, efallai y bydd angen i chi ofyn am arweiniad proffesiynol gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol hyfforddedig i ddysgu offer newydd i reoli'ch tristwch.

Gall therapydd dibynadwy eich helpu i brosesu poen perthynas ond hefyd ddod o hyd i ffordd i ymdopi â'r teimladau mewn ffordd a all eich helpu i symud ymlaen.