Beth yw Gorchymyn Atal Ysgariad?

Beth yw Gorchymyn Atal Ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Sawl gwaith, gall gweithredoedd priod dig yn ystod ysgariad arwain at galedi emosiynol ac ariannol sylweddol. Gellir atal rhai o'r ymddygiadau afiach hyn trwy orchymyn atal dros dro (TRO).Gorchymyn atal dros dro

Mae gorchymyn atal dros dro yn hanfodol i gynnal y status quo nes bod y broses ysgaru drosodd. Mae'n orchymyn llys sy'n gwahardd priod dros dro rhag cymryd rhai camau cyfreithlon neu farus yn ystod yr ysgariad. Mae rhai o'r camau y gall y llys roi gorchmynion atal arnynt yn cynnwys y canlynol:

  • Rhoi'r plant i ffwrdd a'u symud allan o'r wlad
  • Dileu cyfrifon banc
  • Canslo polisïau yswiriant, fel iechyd ac yswiriant car
  • Newid y buddiolwyr ar bolisi yswiriant bywyd
  • Benthyca gydag asedau ar y cyd fel tŷ fel cyfochrog, a
  • Cymryd arian o gyfrif ymddeol.
  • Gwerthu neu waredu eiddo sy'n eiddo i'r partïon

Os ydych chi'n poeni y gall eich priod wneud unrhyw un o'r rhain, efallai y bydd angen TRO i gynnal y status quo nes bod eich ysgariad drosodd. Gelwir hyn yn orchymyn atal dros dro oherwydd ei fod fel arfer yn dod i ben ar ddiwedd y broses ysgaru. Ar ôl y broses ysgaru, bydd y priod yn gwneud penderfyniad i amrywiaeth o agweddau'r ysgariad trwy gyrraedd setliad, neu drwy benderfyniad llys ynghylch y materion hynny.

Mewn unrhyw un o'r achosion hyn, y canlyniad fydd dyfarniad ysgrifenedig sy'n cynnwys y cytundeb setlo neu archddyfarniad y llys. Erbyn yr amser hwn, ni fydd angen y Gorchymyn Atal Dros Dro mwyach.

Gorchymyn atal terfynol

Rheswm arall pam y gall llys gyhoeddi gorchymyn atal yw ar gyfer materion trais domestig. Pan fydd hyn yn gysylltiedig, byddai'r llys fel rheol yn gorchymyn i'r priod honedig sy'n troseddu aros i ffwrdd o'r priod arall a'r plant tan ar ôl y gwrandawiad llawn. Gall hyn bara am oddeutu wythnos.

Yn ystod y gwrandawiad llys, bydd y llys yn penderfynu a oes tystiolaeth o drais yn y cartref, ac os felly gall gyhoeddi gorchymyn atal terfynol i'r priod sy'n troseddu. Mae hyn yn atal y priod dan sylw rhag cysylltu â'r priod a'r plant eraill a nodi unrhyw amodau priodol eraill fel ymweliad dan oruchwyliaeth. Efallai y bydd gorchymyn atal terfynol trais domestig yn parhau i fod yn weithredol ar ôl diwedd y broses ysgaru.

Sut i gael gorchymyn atal dros dro mewn ysgariad

Pan fydd priod yn gwneud cais am orchymyn atal dros dro am resymau nad ydynt yn ymwneud â thrais domestig, maent fel arfer yn gwneud eu cais ynghyd â ffeilio'r ddeiseb ysgariad. Os ydych chi'n poeni y gall eich priod adael yr ardal gyda'ch plant neu ddefnyddio'ch holl gynilion priodasol, bydd angen i chi wneud cais i'r llys i gael rhai amddiffyniadau cyn gynted â phosibl. Serch hynny, gall llys gyhoeddi gorchymyn atal dros dro ar unrhyw adeg yn ystod yr ysgariad, am lawer o resymau eraill.

Gorchymyn atal awtomatig

Mae rhai taleithiau, fel Ohio a California, yn cymryd dull ymarferol o ddiogelu'r status quo o ddechrau'r broses ysgaru. Mae'r taleithiau hyn yn defnyddio'r hyn y cyfeirir ato fel Gorchmynion Atal Dros Dro Awtomatig (ATROs), sy'n dod i rym yn awtomatig cyn gynted â'r ddeiseb ysgariad yn cael ei ffeilio.