Deg Gweithgaredd Rhamantaidd i Ysbrydoli Cyplau

Deg gweithgaredd rhamantus i ysbrydoli cyplau

Yn yr Erthygl honOs ydych chi eisiau gwybod sut y gallwch chi fod yn fwy rhamantus yn eich perthynas, rydych chi wedi dod i'r lle iawn i wybod mwy am ramant parau priod, sut i fod yn weithgareddau rhamantus a rhamantus i gyplau.Yr awyr yw’r terfyn o ran syniadau rhamantus ar gyfer parau priod sy’n ysbrydoli rhamant.

Mae neilltuo blaenoriaeth uchel i weithredoedd rhamant beunyddiol yn cryfhau bondiau, ac yn gwella ansawdd partneriaethau tymor hir.Nod yr erthygl hon yw rhoi cyngor perthynas ramantus ac mae'n cynnig deg gweithgaredd cwpl rhamantus pwerus i gael cariadon i ddechrau.

Diffinio rhamant â syniadau dyddiad rhamantus

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am “ramant” fel y gweithgareddau ‘ystrydebol’ hynny fel gwylio’r machlud gyda’i gilydd, ciniawau yng ngolau cannwyll, neu yfed gwin gan dân rhuo.

Tra bod y rhain yn gymwys fel gweithgareddau rhamantus, y syniad yw tanio ysbrydoliaeth i gyplau sydd â syniadau rhamantus sy'n cychwyn gweithredoedd bach ond ystyrlon o gariad ac addoliad.Gall gweithgareddau rhamantaidd fod yn syml, fel, dewis rhosyn i'ch partner yn achlysurol, neu nodyn cariad wedi'i guddio'n strategol. Gallant hefyd fod yn gywrain, fel cynllunio gwyliau annisgwyl, neu addurno'r tŷ gyda chadwyni candy a betalau rhosyn.

Wrth gymryd rhan mewn pethau rhamantus i'w gwneud, boed yn fawr neu'n fach, dyma'r gweithredoedd rydych chi'n eu perfformio'n ymwybodol, a wnaed at y diben penodol o ddweud “Rwy'n dy garu di'.

Beth ddylech chi ei wybod am ramant

  1. R. syniadau omantig i gyplau creu cyfleoedd i bartneriaid dreulio amser gyda'i gilydd
  2. Gweithgareddau rhamantaidd cryfhau agosatrwydd ; dod â chemegau ffisiolegol sy'n gysylltiedig â chariad
  3. Gweithgareddau rhamantaidd ar gyfer parau priod caniatáu ar gyfer mwy o gyfathrebu
  4. Gemau rhamantus caniatáu hiwmor, adloniant ac antur
  5. Mae rhamant rhwng cyplau yn creu a atgoffa cyson o gariad ac addoliad
  6. Gweithgareddau rhamantaidd gartref neu y tu allan cadwch bethau'n ffres ac yn fywiog, (yn arbennig o bwysig dros y tymor hir)
  7. Gweithgareddau rhamantaidd helpu partneriaid i ddod i adnabod ei gilydd
  8. Gweithgareddau cyplau rhamantus hyrwyddo ac ailgyfansoddi teimladau o barch a dwyochredd
  9. Syniadau rhamant gwneud dros suspense, rhagweld, a hwyl
  10. Bydd perthynas wirioneddol ramantus fwy neu lai heb ddiflastod

Sut i ymgorffori rhamant yn fy mherthynas

Dyma ateb pendant i'r cwestiwn, sut i fod yn fwy rhamantus.Er nad yw byth yn rhy hwyr i ddechrau, gall cyplau rhagweithiol weithredu gweithgareddau rhamantus yn gynnar. Wrth wneud hynny, gall rhamant ddod yn rhan naturiol o'ch cysylltiad a all bara am flynyddoedd i ddod.

Isod rydym wedi rhestru deg techneg gweithgaredd rhamantus er hwylustod i chi.Er mai chi yw'r syniadau nos rhamantus a'r syniadau dyddiad dydd hyn i'w defnyddio fel y dymunwch, cofiwch ei bod yn well defnyddio'r rhain fel canllaw, eu haddasu, eu haddurno neu eu byrfyfyrio, yn ogystal â meddwl am rai o'ch rhai chi.


cyngor ar ôl ysgariad

Cofiwch fod yn rhaid i bethau rhamantus i gyplau eu gwneud fod yn greadigol, yn addasol, yn ddeniadol ac yn bendant yn hwyl.

Dyma rai o'r gweithgareddau mwyaf rhamantus iddo ef a hi y gellir eu mabwysiadu'n hawdd

1. Rhoi rhoddion

Cadwch at y rheol y dylid lapio rhoddion bob amser

Cadw at th e rheol y dylid lapio rhoddion bob amser.

Awgrym i helpu'r rhai sydd allan â bywydau prysur yw stocio anrhegion, eu cuddio fel y gellir dod â nhw allan pan fydd yr amser yn iawn.

Mae amseroedd priodol i roi anrheg heb ei lapio yn y cyflwyniad, er enghraifft: gellir tynnu mwclis o amgylch tedi bêr, neu fodrwy dyweddïo yng ngwaelod gwydr siampên.

2. Cardiau cyfarch

Gellir rhoi cerdyn cyfarch gyda bron unrhyw anrheg, a gallai cadw pentwr ohonynt ddod yn ddefnyddiol pan nad oes gennych amser i siopa. Efallai y bydd blodau, siocledi, balŵns, anifail wedi'i stwffio, neu anrheg arall gyda nhw.


mathau o berthynas rhyngbersonol

3. Tanysgrifiadau archeb bost

Ydy'ch partner yn hoffi siocled, dillad isaf, persawr? Mae llawer o gwmnïau'n cynnig clybiau neu aelodaeth, sy'n anfon samplau yn fisol trwy'r post.

4. Golchwch ei draed

Chrafangia twb o ddŵr sebonllyd poeth a loofah; golchwch ei draed, eu sychu, ac yna parhau am eich busnes. Bydd yn anrhydedd ac yn ddi-le.

5. Tylino proffesiynol

Gallwch chi dylino

Gallwch chi dylino'ch partner eich hun, neu os nad ydych chi'n hyderus yn eich sgiliau, sefydlu apwyntiad ar gyfer dau mewn parlwr sba neu dylino. Bydd y ddau ohonoch yn mwynhau cael tylino hamddenol gyda'ch gilydd.

6. Barddoniaeth a cherddoriaeth

Os ydych chi'n greadigol, ysgrifennwch gerdd un dudalen am eich partner a'i hysgrifennu mewn caligraffeg a'i fframio. Neu, gwelwch sut y gallwch chi gael albwm gan ei hoff gerddor wedi'i hunangofnodi a'i bostio.

7. Albwm lluniau

Lluniwch albwm lluniau cyfrinachol

Lluniwch albwm lluniau cyfrinachol sy'n gwasanaethu fel cofiant i chi a bywydau'ch partner gyda'ch gilydd. Gall gael lluniau babanod o bob un ohonoch, yna llinell amser a gynrychiolir gan luniau ohonoch cyn i chi gwrdd, wrth lysio, ac i'r presennol. Ar ôl gorffen, gallwch dreulio oriau yn hel atgofion dros eich atgofion.

8. Tywel yn y sychwr

Tywelwch ef neu hi i ffwrdd gyda thywel wedi'i gynhesu ymlaen llaw ar ôl cawod neu faddon. Maent yn sicr o garu.

9. Helfa sborionwyr syndod

Cuddio cyfres o nodiadau yn strategol o amgylch y tŷ gyda rhigolau. Bydd eich partner yn mynd cnau yn cyfrifo pob rhidyll ac yn lleoli pob cliw newydd. Ar ddiwedd yr helfa sborionwyr, dylai gwobr fod yn aros.

10. Nodiadau candy

Os yw'ch partner yn hoff o candy, gallwch adael pob math o nodiadau quippy ond cawslyd gyda candy. Gall pecyn o Red Hots ddweud “Rwy’n boeth i chi”, neu gellir defnyddio cusanau Hershey fel cwponau ar gyfer “cusanau” neu ffafrau synhwyraidd eraill.