Technegau Cwnsela Priodas ar gyfer Perthynas Iachach

Technegau Cwnsela Priodas ar gyfer Perthynas Iachach
Mae llawer o gyplau yn elwa o fynd at gynghorydd priodas. Mae'r profiad hwn yn eu dysgu i gyfathrebu, nodi meysydd problemus, a dangos empathi. I'r rhai y byddai'n well ganddynt beidio â gwyntyllu eu busnes preifat o flaen cwnselydd, mae yna ddigon o dechnegau cwnsela priodas y gallwch eu gwneud i greu perthynas iachach.

Yn yr Erthygl honA yw fy mherthynas wedi tynghedu? Dyma mae llawer o barau priod yn gofyn i'w hunain pan nad ydyn nhw'n ymddangos eu bod nhw'n cyfathrebu. Mae adeiladu eich sgiliau perthynas yn chwarae rhan allweddol ym mhob techneg cwnsela priodas.Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddadlau'n deg, rhannu eich teimladau â'ch priod, neu gyfleu'ch anghenion, mae'r technegau cwnsela priodas hyn yn gam i'r cyfeiriad cywir.

1. Solidify cryfderau gyda seicoleg gadarnhaol

Gall cyplau gael eu dal i fyny â straen, gwaith, pryder a thechnoleg. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn cael trafferth nodi eiliadau cadarnhaol neu hapus yn eu priodas oherwydd y ffactorau hyn.Dyluniad dull yw seicoleg gadarnhaol i bwysleisio'ch emosiynau cadarnhaol a byw yn y foment. Mae newyddiaduraeth a chofnodi profiadau hapus yn rhan fawr o'r dull hwn.

Bydd ysgrifennu profiadau a nodi'r hyn a'u gwnaeth yn gadarnhaol neu'n hapus yn eich helpu i nodi'ch eiliadau priodas cadarnhaol wrth iddynt ddigwydd. Mae hyn hefyd yn rhoi mewnwelediad i'r meddyliau, y gweithredoedd a'r gweithgareddau sy'n eich gwneud chi'n hapus mewn gwirionedd.

2. Therapi mewnwelediad

Un dull cwnsela priodas y gall cwnselydd ei ddefnyddio yw therapi sy'n canolbwyntio ar fewnwelediad . Mae'r dechneg hon wedi'i chynllunio i newid y ffordd y mae cyplau yn gweld eu perthynas ac i weld ei gilydd mewn goleuni gwrthrychol.Ar ôl i ddigon o amser fynd heibio, bydd cwnselydd yn gallu gweld y cymhelliant y tu ôl i'ch meddyliau a'ch gweithredoedd. Yn aml, gall eich ymddygiad fod yn gysylltiedig â gwrthdaro heb ei ddatrys a chredoau personol.


yn ail briodasau yn hapusach

Bydd gwybod pam eich bod yn ymddwyn mewn ffordd benodol yn eich perthynas yn eich helpu chi a'ch partner i ddeall y rhesymau y tu ôl i'ch ymatebion a'ch ymddygiad tuag at eich gilydd.

3. Archwilio'r “Dull Gottman”

Mae'r Dull Gottman mae therapi cyplau yn canolbwyntio ar bedwar ffactor priodas sy'n aml yn arwain at ysgariad: gosod cerrig caled neu gau ei gilydd allan, dirmyg, beirniadaeth ac amddiffynnol.

Mae'r dechneg cwnsela priodas hon yn canolbwyntio ar feithrin y broses bondio. Anogir cyplau i adeiladu mapiau cariad i ddeall ei gilydd yn well, yn ogystal â mynegi edmygedd a hoffter tuag at ei gilydd yn rheolaidd.

Mae cyplau hefyd yn ymarfer dulliau gweledol a chorfforol o ymlyniad, fel troi tuag at ei gilydd yn ystod sgwrs a chreu ystyr a rennir yn eu bywydau.

O'u gwneud yn gywir, dylai'r dulliau hyn dynnu cyplau yn agosach at ei gilydd, eu helpu i adeiladu cyfeillgarwch, adeiladu bywyd a rennir gyda'i gilydd, a mynd i'r afael â gwrthdaro mewn ffordd gynhyrchiol.

4. Therapi perthynas Imago

Mae'r dull hwn yn annog partneriaid priod i archwilio cydrannau anymwybodol o'u proses feddwl i helpu i uniaethu â'i gilydd. Y gred yw bod cysylltiad cryf rhwng profiadau o blentyndod a sut mae pobl yn ymddwyn mewn perthnasoedd oedolion.

Mae arholiad gwrthdaro yn chwarae rhan fawr yn y dechneg cwnsela priodas hon.

Mae Therapi Perthynas Imago yn mynd at wraidd gwrthdaro ac emosiynau negyddol sy'n gysylltiedig â phlentyndod i ddarganfod pam eich bod chi a'ch priod yn cael trafferth cyfathrebu.


sut i wneud gwaith perthynas ar-lein

Bydd cyplau yn dysgu nad diwedd hapusrwydd na rheswm dros ddrwgdeimlad yn y briodas yw gwrthdaro, ond yn hytrach mae'n rhan arferol o unrhyw berthynas.

5. Gweithgareddau a thaflenni gwaith

Os ydych chi'n bwriadu gwneud technegau cwnsela priodas gartref mae yna ddigon o daflenni gwaith a gweithgareddau therapi cyplau ar gael i helpu i wella'ch perthynas. Mae cwnselwyr yn awgrymu gwneud rhywbeth gyda'i gilydd yn rheolaidd, fel hobi neu noson ddyddiad, i helpu i hwyluso bondio a chyfathrebu.

Mae'r Rhaglen Seicoleg Gadarnhaol yn awgrymu cychwyn eich gweithgaredd bondio trwy rannu ffaith “torri'r iâ” amdanoch chi'ch hun, fel eich hoff liw neu fwyd, gyda'ch priod. Nesaf, rhannwch un gwir amdanoch chi'ch hun ac ewch yn ôl ac ymlaen yn gofyn ac ateb cwestiynau. Bydd y gemau syml hyn yn eich helpu i fondio, rhannu, a dod i adnabod eich gilydd yn well.

Nodau technegau cwnsela priodas

O ran cael priodas hapus, iach, mae lle i wella bob amser. Nodau technegau cwnsela priodas yw eich tynnu chi a'ch partner yn agosach at ei gilydd a dysgu sut i gyfathrebu'n effeithiol. Pan fyddwch chi'n ymarfer technegau cwnsela priodas, cadwch y syniadau hyn mewn cof:

1. Nodi problemau

Un o nodau mwyaf technegau cwnsela priodas yw eich helpu chi a'ch priod i nodi problemau yn y berthynas. Ydych chi'n cael trafferth ymgynghori â'ch priod cyn gwneud penderfyniadau mawr? Ydych chi'n treulio digon o amser gyda'ch gilydd? Mae'r rhain yn broblemau posibl a allai niweidio'ch priodas.

2. Canolbwyntiwch ar y cariad

Pan fydd problemau'n cynyddu, gall dorfio'r holl ddaioni a welsoch ar un adeg yn eich perthynas. Mae ymarfer y technegau hyn ar gyfer priodas iachach yn caniatáu i'r ddau ohonoch ganolbwyntio ar rinweddau cadarnhaol eich gilydd.

Canolbwyntiwch ar y cariad

3. Gwella sgiliau cyfathrebu

Ydych chi'n cyfathrebu'n rheolaidd? Ydych chi'n gwrando'n effeithiol? Mae cyfathrebu yn allweddol i berthynas hapus, iach. Un nod mawr o dechnegau cwnsela priodas yw lleihau osgoi emosiynol a dod â chyplau yn agosach at ei gilydd.

Sôn am y pethau doniol sy'n digwydd trwy gydol eich diwrnod, trafodwch freuddwydion, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, a phryderon perthynas. Beth bynnag fo'r pwnc, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch priod (nid ynddyn nhw) yn rheolaidd.

4. Nodi sbardunau a datrys problemau

Rydych chi'n gwybod yn union beth sy'n gosod eich partner i ffwrdd. Weithiau, y cyfan mae'n ei gymryd yw edrych neu ymadrodd penodol i anfon eich partner i sbin. Bydd rhoi'r technegau cwnsela priodas hyn ar waith yn eich helpu i ddeall beth sy'n eich sbarduno chi a'ch priod ac i ddysgu sut i ddatrys problemau yn effeithiol ac yn barchus.


rhyw mis mêl

5. Gosod nodau

Dylai fod gan bob perthynas nodau, p'un a ydych wedi bod yn briod am 10 mis neu 10 mlynedd. O ddechrau teulu neu brynu tŷ i ddysgu sut i gyfathrebu'n glir neu gael noson ddyddiad reolaidd, dylai pob cwpl osod nodau mawr a bach.

Mae gwybod sut i reoli gwrthdaro ac agor y llinellau cyfathrebu yn hanfodol i wŷr a gwragedd. Dilynwch y technegau cwnsela priodas hyn i gael perthynas hapusach ac iachach.