20 Peth sydd gan Bobl mewn Perthynas Fawr yn Gyffredin

20 peth sydd gan bobl mewn perthnasoedd gwych yn gyffredin

Bod mewn cariad, teimlo cariad a gwybod bod rhywun yn eich caru chi yw'r teimlad gorau erioed. Mae'n deimlad na ellir ei drin, teimlad na ellir ei ddisgrifio, teimlad nad oes gennych eiriau amdano, teimlad sy'n gwneud ichi wenu, teimlad sy'n achosi i'ch calon hepgor curiad, teimlad sy'n eich gwneud chi eisiau gwneud yn iawn, teimlad sy'n achosi ichi newid fel y gallwch fod yn berson gwell.

Felly beth mae'n ei gymryd i gyrraedd hyn?

Mae pawb eisiau perthynas wych. Perthynas, lle mae rhoi a chymryd, perthynas wedi'i hadeiladu ar ymddiriedaeth a gonestrwydd, lle mae cyfaddawd a hunanoldeb yn cael ei roi o'r neilltu, perthynas lle mae'r sylfaen yn Dduw, lle mae balchder yn cael ei roi o'r neilltu; perthynas lle mae cefnogaeth a dim cystadleuaeth, lle mae ymrwymiad, parch, anrhydedd, gwerth a gwerthfawrogiad.Nid yw'n amhosibl cael perthynas wych, y broblem yw, mae gan y mwyafrif o bobl ganfyddiad ffug o sut beth yw perthynas wych, ac maen nhw'n tueddu i fod eisiau i'w perthynas edrych fel perthynas eu rhieni, ffrindiau, a hyd yn oed y rhai ymlaen teledu, ac rydym i gyd yn gwybod nad yw'r perthnasoedd ar y teledu yn real. Mae'r perthnasoedd a welwn ar y teledu yn ffigur o ddychymyg unigolyn, ac mae llawer o bobl yn syrthio i'r fagl hon o fod eisiau i'w partner fod y person y maent yn ei ddychmygu, ac maent am i'w perthynas ddynwared y berthynas y maent yn ei chreu yn eu meddwl, sef dim ond rhith.

Pobl sy'n mwynhau perthnasoedd gwych

Mae pobl sydd â pherthnasoedd gwych yn deall nad yw cael perthynas wych yn anodd, maen nhw'n deall bod ganddyn nhw'r gallu i greu'r berthynas maen nhw ei heisiau, ac maen nhw'n gwybod ei bod hi'n bosib cael perthynas gariadus a pharhaol yn seiliedig ar realiti. Pobl sydd â pherthnasoedd gwych, sy'n barod i roi'r gwaith i mewn, maen nhw'n barod i roi'r amser a'r ymdrech mae'n ei gymryd i adeiladu a chynnal perthynas, ac maen nhw'n barod i roi'r gorau i “Myfi” yn lle “Ni.”

Nid yw perthnasoedd gwych yn digwydd yn unig

Mae perthnasoedd gwych yn cael eu creu gan ddau berson sydd eisiau bod gyda'i gilydd, sydd wedi ymrwymo i'w gilydd, ac sydd am adeiladu perthynas â sylfaen iach, lle mae parch at ei gilydd, gonestrwydd, ymrwymiad ac ymddiriedaeth. Mae'r rhain yn bobl sydd wir eisiau gwneud iddo weithio, ac mae ganddyn nhw wahanol nodweddion perthynas sy'n eu gosod ar wahân ac yn eu helpu yn eu gallu i adeiladu perthynas iach a chariadus. Mae yna lawer o briodoleddau sy'n cyfrannu at lwyddiant pob perthynas, a dylai dau berson sydd eisiau bod gyda'i gilydd, ac sydd eisiau adeiladu, cynnal a chynnal eu perthynas roi'r gwaith, yr amser a'r ymdrech mae'n ei gymryd.

Rwy'n siŵr bod rhai pethau am eich perthynas sy'n rhoi heddwch i chi ynglŷn â bod gyda'r person rydych chi gyda nhw, sy'n rhoi hyder i chi eich bod chi gyda'r person iawn, ac sy'n rhoi sicrwydd i chi eich bod chi yn y berthynas iawn , ac mae hynny'n anhygoel. Fodd bynnag, mae perthnasoedd yn cymryd gwaith ac ymdrech barhaus i'w cynnal, ac mae cyplau sydd â pherthnasoedd gwych yn gwybod bod rhai priodoleddau allweddol sy'n ei gwneud hi'n hawdd bod mewn perthynas, yn enwedig os ydych chi gyda'r person iawn ac os yw'ch perthynas wedi'i hadeiladu ar y dde sylfaen.

Cofiwch, nid oes unrhyw berthnasoedd perffaith ac mae gan y rhai sydd mewn perthnasoedd gwych, cariadus, iach y priodoleddau canlynol yn gyffredin; nhw

 1. Mwynhewch dreulio amser gyda'ch gilydd
 2. Ymddiried a chefnogi eich gilydd
 3. Cael hwyl gyda'n gilydd
 4. Rhannwch werthoedd a chredoau craidd
 5. Cytuno ac anghytuno'n barchus heb brifo teimladau ei gilydd na bod yn gymedrol at bwrpas
 6. Peidiwch â cheisio newid ein gilydd ac maent yn rhydd i fod yr hyn y mae Duw wedi galw arno i fod
 7. Meddu ar ffiniau unigolion a pherthnasoedd, a pharchu'r ffiniau hynny
 8. Buddsoddwch yn y berthynas, a threuliwch amser yn nodi ffyrdd i wella eu hunain a'r berthynas
 9. Carwch eich gilydd yn ddiamod, a pheidiwch â rhoi tag pris ar eu cariad
 10. Derbyn a pharchu gwahaniaethau, gwendidau, a gorffennol eich gilydd
 11. Peidiwch â chwarae gemau emosiynol ac ystrywgar gyda'i gilydd
 12. Gwnewch amser i ffrindiau, teulu, a'ch gilydd
 13. Cyfathrebu'n agored, yn onest ac yn glir
 14. Cydbwyso eu perthynas, a'u bywyd personol a phroffesiynol
 15. Gwella bywyd eich gilydd yn gadarnhaol
 16. Peidiwch â dal digalon, a maddau i'ch gilydd heb unrhyw broblem
 17. Gwrandewch ar ei gilydd heb ymyrryd ac nid ydyn nhw mor gyflym i roi ateb, ond maen nhw'n gwrando i ddeall
 18. Peidiwch â chaniatáu i bobl a'r cyfryngau cymdeithasol reoli eu perthynas
 19. Peidiwch â magu'r gorffennol a'i ddefnyddio yn erbyn ei gilydd
 20. Ymddiheurwch i'w gilydd a'i olygu, ac nid ydyn nhw'n cymryd ei gilydd yn ganiataol

Cofiwch y berthynas a ddisgrifiais yn y dechrau, mae'n cymryd yr holl briodoleddau hyn a mwy os ydych chi am gael perthynas wych, perthynas gariadus, a pherthynas iach. Nid yw'n anodd, nid yw'n amhosibl, mae'n cymryd gwaith, a dau berson sydd eisiau bod gyda'i gilydd ac sydd am roi'r amser a'r egni i mewn, a dyna sydd gan gyplau sydd â pherthnasoedd gwych yn gyffredin.

Ranna ’: