Dysgu Sut i Ennill Ysgariad - Strategaethau Ennill

Dysgu Sut i Ennill Ysgariad

Mae “ennill” mewn ysgariad yn ymwneud â chyfrifo'r hyn rydych chi ei eisiau.Mae rhai priod eisiau gwneud y mwyaf o'r arian maen nhw'n ei gymryd i ffwrdd o'r ysgariad. Mae eraill eisiau sicrhau eu bod yn gallu treulio llawer o amser gyda'u plant.
mae dau hanner yn dod yn un

Yn syml, mae rhai pobl eisiau cwblhau'r broses ysgaru cyn gynted â phosibl. Ar ôl i chi gyfrifo'ch nodau, yna meddyliwch am yr awgrymiadau hyn ar sut i ennill ysgariad.

Byddwch yn ofalus am eich ffioedd cyfreithiol

Mae arolygon yn dangos bod gan chwarter yr Americanwyr dim arbedion o gwbl , a dim ond 18% sydd â chronfa argyfwng i oroesi pum mis pe byddent yn colli eu swydd.Hynny yw, ychydig iawn sydd gan y mwyafrif o gyplau i ymladd drosto. Yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, gallai atwrnai ysgariad gweddus gostio unrhyw le rhwng $ 100 a $ 500 yr awr.

Gallai cwpl heb lawer o asedau ddirwyn i ben yn hawdd gan roi eu holl arian i'w cyfreithwyr yn lle ei rannu rhyngddynt eu hunain mewn gwirionedd. Os ydych chi'n gwario mwy ar gyfreithwyr nag yr ydych chi'n 'ennill' yn y setliad ysgariad, yna ni wnaethoch chi ennill mewn gwirionedd.

Mae yna lawer o ffyrdd i reoli ffioedd cyfreithiol yn yr ysgariad. Sefydliadau cymorth cyfreithiol yn aml yn gallu helpu neu o leiaf ddarparu map ffordd i chi ei wneud eich hun heb unrhyw gost. Mae cwmnïau ar-lein yn hoffi Legalzoom yn aml yn gallu cael cwpl trwy'r broses am lai na mil o ddoleri.Mae rhai cyfreithwyr hefyd yn barod i weithio ar y cyd i'r ddau briod i'w helpu i drafod cytundeb ac yna ei gymeradwyo yn y llys.

Yr allwedd i'r rhan fwyaf o'r opsiynau llai costus hyn yw bod yn rhaid i'r cwpl weithio gyda'i gilydd fel rheol.

Deall yr hyn rydych chi'n ymladd amdano

Dylech fynd i


agosatrwydd emosiynol yn erbyn agosatrwydd corfforol

Dylech fynd i'r broses ysgaru gyda syniad clir o'r hyn yr ydych chi a'ch priod yn berchen arno.

Hynny yw, mae angen i chi ddeall maint y pastai gyffredinol er mwyn ymladd am eich tafell. Mae gan lawer o briod ddealltwriaeth wael o'r hyn y mae eu priod yn ei wneud gyda'r arian. Er enghraifft, nid yw'n anarferol i berson sydd wedi ysgaru fod heb unrhyw syniad faint sydd gan ei briod mewn cynilion ymddeol.


dod â babi newydd i mewn i lysfam

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ennill ysgariad, mae'n rhaid i chi ddeall bod gennych hawl i wybodaeth am asedau'ch priod ac mae'n well cael y wybodaeth honno eich hun neu gan eich priod yn wirfoddol yn hytrach na thalu cyfreithiwr i gael y wybodaeth trwy'r llys .

Deall anghenion eich plant

Nid yw llawer o rieni yn sylweddoli y gallai llys wrando ar ddymuniadau plentyn. Bydd hyn yn amrywio yn ôl oedran.

Mae llys yn llawer mwy tebygol o wrando ar lanc 16 oed na phlentyn pump oed. Mae'n ofynnol i lawer o farnwyr orchymyn cyd-ddalfa wedi'i rannu'n gyfartal mewn sefyllfa arferol.

Mae gan feirniaid eraill fwy o ryddid.

Felly os ydych chi mewn sefyllfa lle gallech chi ennill dalfa lawn (neu'n well na 50/50), cofiwch fod y llys bob amser yn cadw llygad am fudd gorau'r plentyn. Efallai y bydd y rhiant sydd â thŷ wedi'i sefydlu i ddarparu ar gyfer hobïau'r plentyn neu sy'n fwy cefnogol mewn digwyddiadau ysgol yn gwneud yn well ym mrwydr y ddalfa.