9 Rhesymau Pam Mae Perthynas yn Methu

Ychydig o resymau pam mae perthnasoedd yn methu

Yn yr Erthygl honYdych chi wedi bod trwy a perthnasoedd wedi methu? Ydych chi'n pendroni am y rhesymau pam mae perthnasoedd yn methu neu'n cwestiynu pam mae fy mherthynas yn methu?Nid yw perthnasoedd bob amser yn enfys a gloÿnnod byw. Unwaith y bydd y cam mis mêl drosodd, mae realiti yn dechrau cicio i mewn. Mae'n cymryd llawer o waith i wneud i berthynas lwyddo, ond mae'n cymryd dau i tango.

Ar ôl i sawl mis fynd heibio, mae llawer o gyplau yn dod ar draws bwmp cyflymder, a gall y lympiau hyn arwain partneriaid i'r cyfeiriad anghywir, gan arwain at chwalfa neu ysgariad.Er mwyn osgoi methiant mewn perthynas, mae'n hanfodol sylwi ar y lladdwyr perthynas o flaen amser. Trwy hynny, mae gwell siawns o arbed perthynas gythryblus.

Ond yn gyntaf, rhaid inni ddeall pam mae perthnasoedd yn methu neu achosion methiant perthynas.

Mae yna lawer o resymau pam mae perthnasoedd yn methu , ond a restrir yn yr erthygl hon mae'r prif resymau mae perthnasoedd yn methu .1. Materion bywyd

Mae gan bob un ohonom ein bagiau i'w cario. Weithiau, gall y bagiau hyn fod yn ormod i un person eu trin, fel problem deuluol neu broblem gyda pherthynas yn y gorffennol.

Gall rhywun sy'n dal i gadw mewn cysylltiad â chyn danio danio diffyg ymddiriedaeth, amheuaeth, a chenfigen â'r fflam gyfredol a rhoi straen yn y berthynas.

I oresgyn hyn, rhowch wybod i'r cyn-filwr fod popeth yn y gorffennol, a'ch bod o ddifrif gyda'r person rydych chi gyda nhw.Gall plant o berthynas flaenorol hefyd effeithio ar y berthynas gyfredol a bod yn rheswm pam mae perthnasoedd yn methu . Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i drin hyn.

2. Arferion beunyddiol budGallai'r cyffro mewn perthynas ymsuddo os daw popeth yn drefn arferol. Pan fydd cyplau yn tueddu i wneud yr un peth drosodd a throsodd, mae siawns y byddan nhw'n rhoi'r gorau i dyfu fel partneriaid.

Gallai'r naill neu'r llall ohonoch feddwl am rywbeth hwyl i'w wneud neu fynd ar wyliau i greu'r berthynas. Sôn am rai pethau pleserus y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd i dorri eich trefn.

3. anffyddlondeb

Mae'n ddigon anodd bod mewn perthynas a'i chynnal, ond yr hyn sy'n ei gwneud hi'n anoddach fyth yw anffyddlondeb.

Anffyddlondeb yw'r dinistriwr eithaf ac un o'r rhesymau amlycaf pam mae perthnasoedd yn methu.

Nid yw'n hawdd pan fydd rhywun yn cael ei dwyllo. Gall achosi cythrwfl emosiynol o'r fath nes bod y person sy'n cael ei fradychu yn dewis cerdded i ffwrdd o'r berthynas. Gall ddod yn ddiwerth i fod mewn perthynas pan fydd ymddiriedaeth wedi'i thorri.

4. Arferion ac ymddygiadau

Rhaid i gariad rhywun fod yn ddiamod. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ei dderbyn ef neu hi am bwy ydyw, diffygion a phob peth.

Fodd bynnag, mae yna rai arferion neu arferion a all fod yn eithaf annifyr i'r pwynt lle gallai rhywun gerdded i ffwrdd o'r berthynas o'u herwydd.

Gall pethau syml fel peidio â rhoi sedd y toiled yn ôl i lawr, gadael dillad budr ar y llawr, neu beidio â rhoi’r cap yn ôl ar y past dannedd ysgogi person i ddod â’r berthynas i ben.

Pethau eraill a all hefyd ddod â pherthynas i ben yw ymladd yn gyhoeddus, swnian, cam-drin corfforol, diraddio'ch partner, cenfigen afresymol, a dweud celwydd.

Dylai oedolion allu gwybod beth sy'n bod a beth sydd ddim. Mae angen i bob un ohonom wneud rhywfaint o hunan-fyfyrio a newid er gwell os ydym am i'r berthynas weithio allan.

Efallai y bydd yn rhaid i ni newid rhai o'n diffygion i wneud ein partneriaid yn hapus. Os ydych chi wir yn caru'ch partner, ni ddylai newid bach fod yn anodd.

5. Diffyg cyfathrebu

Diffyg cyfathrebu


priod Nick ortner

Mae cyfathrebu rheolaidd yn hanfodol i gyplau ac mae'n un ffordd o gysylltu. Bydd cyfathrebu gwael yn caniatáu i gyplau symud oddi wrth ei gilydd yn y pen draw.

Mae ymchwil yn awgrymu bod ansawdd eich cyfathrebu priodasol yn pennu maint eich boddhad priodasol.

Mae rhywun yn aml yn tybio beth mae ei bartner yn ei feddwl, ac yn anffodus, dyma lle mae dadleuon a chamddealltwriaeth yn dechrau.

Agorwch i'ch un arwyddocaol arall a gadewch i'ch gilydd wybod sut rydych chi'n teimlo bob amser. Os oes rhywbeth y mae ef neu hi'n ei wneud nad ydych chi'n ei hoffi, rhowch wybod i'r person hwnnw fel y byddai'n ymwybodol.

Ymunwch â gweithgareddau a fyddai'n gwella cyfathrebu yn eich perthynas.

6. Peidio â bod yn gefnogol

Mae rhai cyplau yn mynd trwy broblemau gyda'u huchelgeisiau, eu nodau neu eu gyrfaoedd. Mae'n arferol i bob unigolyn gael ei nod a'i uchelgais ei hun, ac i gall t fod yn anodd pan fydd yn achosi gwrthdaro yn y berthynas.

Fe fydd yna adegau pan fydd gyrfa rhywun yn llwyddo i dreulio mwy o amser gyda'i bartner. Er mwyn osgoi straen yn y berthynas, mae'n well cefnogi buddiannau ein gilydd.

Bydd gan berthynas well siawns o weithio allan pan fydd gennych gefn eich gilydd. Meddyliwch amdano fel hyn - mae ar gyfer eich dyfodol chi, ac yn y diwedd, bydd y ddau ohonoch yn elwa ohono.

Felly, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n treulio gormod o amser gyda'r gwaith. Neilltuwch amser i'ch partner bob amser.

7. Problemau arian

Mae gwrthdaro priodasol ynghylch arian yn cael ei ystyried fel y rhai mwyaf treiddiol, problemus a rheolaidd hyd yn oed ar ôl i gyplau wneud sawl ymdrech i'w datrys.

Gall materion ariannol achosi cwymp mewn perthynas. Gall cyplau sydd â phroblemau arian achosi straen; felly, gall yr unigolion dan sylw fod yn afresymol, yn bigog ac yn elyniaethus. Gall yr ymddygiadau hyn achosi toriad yn araf.

O'r cychwyn, byddwch yn onest am eich statws ariannol; gadewch i'ch partner wybod am eich arferion gwario. Gwnewch gyllideb lem cyn amserlen eich diwrnod cyflog.

Creu taenlen gyda'ch holl wariant a sicrhau eich bod yn neilltuo arian ar gyfer cynilion rhag ofn y bydd “diwrnodau glawog.”

Gwybod a deall y gwahaniaeth rhwng eisiau ac anghenion a chanolbwyntio ar yr olaf. Fel hyn, gallwch chi oresgyn pryderon ariannol yn hawdd.

8. Gwrthdaro â theulu a ffrindiau cariad neu gariad

Mae gennych chi a'ch partner eich set eich hun o ffrindiau. Yn anffodus, mae yna achosion lle nad ydych chi'n hoffi ei ffrindiau, neu pan nad yw ef neu hi'n hoffi'ch ffrindiau.

Weithiau gall hyn achosi straen yn y berthynas hyd yn oed yn fwy felly os nad ydych chi neu'ch partner yn dod ynghyd ag aelodau'r teulu.

Gall fynd yn anghyfforddus pan fydd cynulliadau teuluol neu giniawau gwyliau. I greu perthynas hirhoedlog, gwnewch eich rhan i ddod ynghyd â'i deulu a'i ffrindiau.

Gwyliwch hefyd:

9. Peidio â chael digon o agosatrwydd a rhyw

Yn aml gall cyplau fod yn rhy brysur gyda'u gyrfaoedd; maent yn mynd yn rhy flinedig i fod yn agos at eu partner. Ar gyfer perthnasoedd, nid yw hyn yn beth da.

Gall cysylltu trwy ddod yn agos atoch yn gorfforol ac yn emosiynol eich helpu chi i ymlacio ac ymladd straen.

Pan fydd cwpl wedi bod gyda'i gilydd am gyfnod rhy hir, maen nhw'n tueddu i gael llai o ryw. Ond gallant atal hyn rhag digwydd.

Gallant ymweld â mentor agosatrwydd a all eu helpu i ddod o hyd i'r tân a gawsant pan oeddent yng nghamau cynnar y berthynas.


pro ac anfanteision priodas o'r un rhyw

Gall yr hyfforddwr agosatrwydd eu helpu i gysylltu a rhoi cyngor ar sut y gallant gynnal bywyd rhywiol egnïol er eu bod gyda'i gilydd am flynyddoedd.

Nid oes rhaid i chi gael rhyw bob dydd o reidrwydd; dywed astudiaethau fod o leiaf unwaith yr wythnos yn iawn. Os oes plant yn cymryd rhan, gall fynd yn eithaf prysur, felly gwnewch yn siŵr bod yr amlder a'r amseru yn cael eu trafod a'u cynllunio.

Mae cysylltiad agos trwy ryw yn sylfaenol mewn perthynas ramantus. Pan nad yw cwpl yn cael digon o ryw, dylid gwneud rhywbeth i achub y berthynas.