5 Awgrym i leddfu'ch pryder yn ystod rhyw ar ôl ysgariad

5 Awgrym i leddfu

Yn yr Erthygl honGall y byd ôl-ysgariad fod yn gyffrous ac yn frawychus.Cyffrous, oherwydd mae pennod newydd yn eich bywyd yn agor. Yn frawychus, oherwydd bod cymaint yn rhyfedd ac yn wahanol yn y dirwedd newydd hon.

Nid ydych wedi cael dyddiad cyntaf mewn blynyddoedd, gadewch lonydd ar ôl ysgariad!Rydych chi wedi arfer â'ch partner, eu corff a'u ffordd o wneud pethau. Ni allwch ddychmygu tynnu'ch dillad o flaen person newydd, bod yn agos at berson arall, bod yn agored i berson arall.

Beth os nad yw'ch corff yn cyrraedd y safon? Dydych chi ddim mor ifanc ag yr oeddech chi'n arfer bod & hellip; a fyddan nhw'n chwerthin? Beth am reoli genedigaeth, beth sy'n newydd ar yr olygfa honno? A STDs?

Nid oedd yn rhaid i chi boeni am yr holl bethau hyn wrth briodi. Gadewch inni gael golwg ar sut y gallai rhyw ar ôl ysgariad fod:1. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n euog fel eich bod chi'n bradychu'ch cyn

Efallai y byddwch chi

Hyd yn oed os oeddech chi'n edrych ymlaen yn fawr at ddod o hyd i bartner newydd a theimlo awydd newydd, bydd y tro cyntaf i chi gael rhyw ar ôl eich ysgariad yn eich gadael â theimladau o euogrwydd.

Wedi'r cyfan, rydych chi wedi bod gyda bod wedi priodi rhyw ers blynyddoedd, gyda hynny i gyd yn golygu - gwybod yn iawn sut i droi eich partner ymlaen, beth maen nhw'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi, a sut i ddod â nhw i uchafbwynt sicr.

Dyma chi, yn noeth ac yn agos atoch gyda pherson newydd sbon, ond gall meddyliau am eich hen briod rwystro rhan neu'r cyfan o'ch mwynhad.

Daw rhyw ar ôl ysgariad â llinyn o ofnau. Mae hyn yn normal. Mae'n digwydd i lawer o bobl. Dywedwch wrth eich hun nad oes angen teimlo'n euog. Nid ydych yn briod mwyach, felly nid yw hyn yn cael ei ystyried yn dwyllo.

Os gwelwch eich bod yn parhau i deimlo'n euog, gall hyn fod yn arwydd nad ydych yn barod i symud ymlaen yn rhywiol gyda pherson newydd eto. Mae rhyw ar ôl ysgariad yn ymddangos yn obaith brawychus i chi.

2. Mae teimlo bod eisiau a dymunir yn anhygoel

Os daeth eich bywyd rhywiol priod yn ho-hum, yn ddiflas, neu'n hollol ddim yn bodoli cyn yr ysgariad, bydd dechrau hyd yn hyn, cael eich fflyrtio â, a chael eich hudo yn mynd i deimlo'n wych.

Yn sydyn mae gan bobl newydd ddiddordeb ynoch chi, maen nhw'n eich cael chi'n rhywiol ac yn ddymunol ac yn edrych arnoch chi mewn ffordd nad oedd eich cyn-aelod ohoni ers amser maith. Bydd hyn yn cael eich libido i fynd fel dim arall ac yn gwneud cael rhyw ar ôl ysgariad yn obaith pleserus.

Byddwch yn ofalus a byddwch yn onest â chi'ch hun. Mwynhewch yr holl sylw hwn ond gwnewch yr hyn sy'n angenrheidiol i gadw'n ddiogel yn gorfforol ac yn feddyliol.

Ymarfer rhyw ddiogel bob amser .

Mae'n hawdd iawn i bobl sydd wedi ysgaru o'r newydd syrthio yn ysglyfaeth i bartneriaid newydd a allai, gan wybod pa mor agored i niwed ydych chi, fanteisio arnoch chi mewn mwy o ffyrdd na dim ond yn rhywiol.

3. Efallai na fydd y rhyw gyntaf ar ôl ysgariad yn mynd fel y dychmygwydCymerwch hi

Efallai y bydd eich profiad rhywiol cyntaf ar ôl ysgariad yn debyg iawn i'ch profiad rhywiol cyntaf erioed. Daw rhyw gyntaf ar ôl ysgariad gyda'i siâr o apprehensions ar gyfer dynion a menywod.

Os ydych chi'n wrywaidd, efallai y bydd gennych chi rai anawsterau codi oherwydd straen partner newydd a'i chwant rhywiol. Efallai y bydd hyn yn eich gwneud chi'n ofni na fyddwch chi'n gallu ei phlesio.

Bydd ei chorff yn wahanol i'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef a allai beri ichi fod yn bryderus - a fyddwch chi'n gwybod ble mae popeth a beth sydd angen i chi ei wneud i'w droi ymlaen? Neu, yn hytrach na materion codi, efallai y bydd gennych broblemau yn uchafbwynt.

Unwaith eto, gallai euogrwydd dros gysgu gyda menyw newydd rwystro'ch ymateb orgasmig.

Os ydych chi'n fenyw, yn ystod rhyw tro cyntaf ar ôl ysgariad, efallai y byddwch chi'n sensitif i ddangos eich corff i ddyn newydd, gan ofni nad yw'n denau nac yn ddigon cadarn, yn enwedig os ydych chi'n ganol oed. Efallai na fyddwch yn gallu orgasm y tro cyntaf i chi gael rhyw ar ôl ysgariad oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ymlacio ac ymddiried yn ddigon i'ch partner i “ollwng gafael” gydag ef.

Peidiwch â chael eich siomi os nad yw'ch profiad rhywiol cyntaf yn mynd fel yr oeddech chi'n meddwl y byddai.

Bydd llawer o bethau yn eich bywyd newydd yn dod i arfer â nhw, a dim ond ychydig o'r pethau hynny yw partner rhywiol newydd ac agosatrwydd ar ôl ysgariad.

Mae'n arferol y gall eich profiad rhywiol cyntaf ar ôl ysgariad deimlo'n rhyfedd.

Mae'n debyg y bydd yn teimlo'n rhyfedd, fel eich bod chi'n ddieithryn mewn gwlad ddieithr. Ac mae hynny'n iawn.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis partner y gallwch chi siarad ag ef am hyn - rhywun sy'n gwybod mai hwn yw eich profiad ôl-ysgariad cyntaf ac a fydd yn sensitif i'r hyn y mae hyn yn ei olygu i chi.

4. Cymerwch hi'n araf, peidiwch byth â gwneud unrhyw beth nad ydych chi'n cydsynio'n llwyr ag ef

Unwaith eto, ni allwn bwysleisio digon bwysigrwydd dewis y partner iawn ar gyfer y profiad newydd hwn. Efallai y bydd angen i chi gymryd pethau'n araf, gyda llawer o foreplay, cyfathrebu, a chamau araf o gynhesu.

Cael rhyw ar ôl ysgariad y tro cyntaf?

Sicrhewch fod eich partner yn deall hyn fel nad ydyn nhw'n mynd â locomotif llawn gyda'ch corff. Fe fyddwch chi eisiau bod gyda rhywun y gallwch chi ddweud “stopio” gyda nhw ar unrhyw adeg, a gwnewch yn siŵr y byddan nhw'n gwrando ar eich cais.

5. Peidiwch â defnyddio rhyw i lenwi'r gwagle

Gydag ysgariad daw rhywfaint o unigrwydd.

Felly, sut i ailgychwyn eich bywyd rhywiol ar ôl ysgariad?


bywyd rhyw Sidydd

Bydd llawer o bobl yn actio yn rhywiol dim ond i lenwi'r gwagle hwnnw. Y broblem gyda hynny yw, unwaith y bydd y ddeddf drosodd, rydych chi'n dal yn unig ac efallai eich bod chi'n teimlo'n waeth byth. Yn lle cael llawer o ryw achlysurol, oherwydd nawr gallwch chi, beth am wneud rhywbeth arall i frwydro yn erbyn yr unigrwydd?

Un o'r awgrymiadau rhyw gorau ar ôl ysgariad yw ymarfer camp newydd, yn ddelfrydol un mewn lleoliad grŵp, neu gymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.

Mae'r rhain yn ffyrdd iachach o gymryd rhan yn eich bywyd newydd tra'ch bod yn dal i brosesu'r hyn y mae'n ei olygu i gael ysgariad.

Nid oes unrhyw un yn dweud bod rhyw achlysurol yn ddrwg (dim ond y gallwch chi wneud yr alwad honno), ond mae yna rai ffyrdd mwy cynhyrchiol i wella'ch hunan-barch ac ailadeiladu eich synnwyr o hunan-werth, i gyd wrth fod o fudd i'ch cysylltiad corfforol ac emosiynol â. dy enaid.

Ar ôl ysgariad gall rhyw fod yn frawychus, yn gyffrous ac yn foddhaus - i gyd ar unwaith. Felly, mae angen i chi lywio'r diriogaeth ddigymar gyda rhywfaint o ofal mewn golwg i lunio'ch bywyd rhywiol ar ôl ysgariad. Dilynwch yr awgrymiadau agosatrwydd ôl-ysgariad a chyn i chi wybod mai chi fydd meistr y parth hwn, gan archwilio eich rhywioldeb mewn ffyrdd nad oedd yn hysbys i chi o'r blaen!