Syniadau Cynnig Priodas Na All hi Ddweud Na

Syniadau Cynnig Priodas Na All hi Ddweud Na Dylai eich cynnig priodas fod yn rhywbeth i'w gofio am weddill eich bywyd. Wedi'r cyfan, o'r funud y mae hi'n dweud ie, byddwch chi'n rhannu pam, ble, a sut yr eiliad arbennig honno. Sut gallwch chi greu cynnig unigryw a fydd yn bleser i’w rannu â’r rhai o’ch cwmpas nawr, ac yn y dyfodol?

Yn yr Erthygl hon

1. Ei wneud yn bersonol

Meddyliwch am rywbeth arbennig yr ydych chi a'ch dyweddi wrth eich bodd yn ei wneud. Ydych chi'n gogyddion gourmet? Beth am osod ei modrwy ddyweddïo y tu mewn i ddarn newydd o offer coginio? Ydych chi'n frwd dros chwaraeon? Beth am osod ei modrwy ddyweddïo ar raced tennis neu gareiau ei hesgidiau rhedeg? Y pwynt yw cysylltu'r achlysur tyngedfennol hwn â rhywbeth sy'n adlewyrchu eich angerdd ar y cyd. (Heblaw ei gilydd!)

2. Dewiswch leoliad sy'n golygu rhywbeth i'r ddau ohonoch

Ewch â hi yn ôl i'r bwyty lle cawsoch eich dyddiad cyntaf. Rhowch y cwestiwn yn ystod y pwdin, gyda gweinydd yn dod â'r cylch gyda'r coffi. Os yw'r ddau ohonoch wrth eu bodd yn mynd i'r symffoni, archebwch docynnau ar gyfer eich hoff gyngerdd a gofynnwch iddi eich priodi ar egwyl. Ydych chi'n gefnogwyr pêl fas? Codwch eich cwestiwn ar y Jumbotron.

3. Gwnewch yn hwyl

Beth am sefydlu helfa drysor yn eich cartref eich hun, lle bydd yn rhaid iddi fynd o gliw i gliw cyn gorffen gyda’r wobr fawr: y fodrwy a chynnig mewn llawysgrifen.

Ei wneud yn hwyl

4. Ei wneud yn rhamantus

Ydych chi'n ysgrifennu barddoniaeth? Bydd ymgorffori eich cynnig mewn cerdd arbennig a grëwyd ar gyfer yr achlysur yn sicr o ddod yn rhywbeth i’w gofio. Os nad ydych chi'n greadigol, gallwch ddod o hyd i fardd llawrydd a all, ar ôl ymgynghori â chi ar ychydig o fanylion, ysgrifennu cerdd i chi yn dathlu eich bywyd yn y dyfodol fel cwpl.

5. Cynnig penwythnos

Beth am archebu penwythnos rhamantus gyda'ch gilydd mewn hoff dref neu ddinas? Trefnwch gyda'r gwesty iddyn nhw osod y fodrwy yn eich ystafell, tusw o rosod, siampên, a siocledi fel bod pawb yn aros iddi ryfeddu pan fyddwch chi'n dychwelyd o'r cinio.

6. Cynnig crefftus

Ydy dy fam neu dy nain yn gwneud brodwaith? Have they embroider A wnewch chi briodi fi? ar glustog addurniadol. Ar yr ochr fflip, wedi iddynt frodio Ie! Byddwch chi eisiau cadw hwn ar eich soffa am byth!

7. Cynnig hardd

Cyn i'ch dyweddi gyrraedd adref o'r gwaith, trefnwch lwybr o betalau rhosod yn yr ardd a arweiniodd at y man lle gosodwyd y fodrwy. Ychwanegwch lawer o ganhwyllau addunedol fel bod eu golau ysgafn yn goleuo'r llwybr.

Cynnig hardd

8. Gwnewch fideo

Mae yna lawer o opsiynau meddalwedd sy'n eich galluogi i wneud eich fideo eich hun gyda cherddoriaeth. Treuliwch ychydig o amser yn dewis eich hoff luniau a chaneuon, a'u golygu gyda'ch gilydd i orffen mewn un ffrâm sy'n darllen A wnewch chi fy mhriodi? Yna gofynnwch yn achlysurol i'ch dyweddi a yw hi wedi gweld y fideo gwych hwn rydych chi wedi'i ddarganfod ar youtube.

9. Cynnig ysbïwr

Ysgrifennwch eich cynnig mewn inc anweledig ar ddalen o bapur. Cyflwynwch hi iddi, gan wisgo cot a chap ffos tebyg i ysbïwr. Rhowch y beiro iddi a fydd yn caniatáu iddi ddadgodio'r inc anweledig, a gwyliwch hi wrth ei bodd pan fydd yn datgelu eich neges gyfrinachol.

10. Rhentu car

Rhentu car ffansi, top y lein am ddiwrnod. Dywedwch wrth eich dyweddi ei fod am yr hwyl o yrru rhywbeth gwahanol yn unig. Unwaith y byddwch ar y ffordd, gofynnwch iddi dynnu'r map sydd yn y blwch menig allan. Yn lle map, bydd hi'n dod o hyd i'ch blwch cylch yno, y byddech chi wedi'i roi yn y blwch menig o'r blaen.

11. Cynnig y traeth

Paciwch bicnic ac ewch am y lan. Dewch o hyd i safle da ymhell o'r tonnau i adeiladu castell tywod. Rhowch fwced iddi a gofynnwch iddi fynd i gael ychydig o ddŵr i'w arllwys dros y castell tywod fel ei fod yn para'n hirach. Tra mae hi wedi mynd, rhowch y fodrwy mewn bocsys ar un o dyrau’r castell tywod. Pan fydd yn dychwelyd, dywedwch wrthi fod y castell hefyd yn dod â'i drysorau coron ei hun. Fel cyffyrddiad ychwanegol, ysgrifennwch A wnewch chi fy mhriodi? yn y tywod tra mae hi'n cael y dŵr.

12. Candy

Gallwch archebu M & Ms personol sy'n sillafu allan A wnewch chi fy mhriodi? Gallwch hefyd gael eich lluniau yn ymddangos ar ochr gefn y M & M. Os ydych yn gefnogwr siocled pur, gallwch ddod o hyd i lythrennau siocled y gellir eu defnyddio i sillafu eich cynnig. Am fwy o hwyl, trefnwch nhw fel anagramau a gofynnwch i'ch dyweddi ddarganfod sut i aildrefnu'r llythrennau fel eu bod yn gwneud synnwyr. Ychwanegwch ychydig o Hershey’s Kisses oherwydd….mae’r ddau ohonoch yn hoffi cusanau, iawn?

13. Gadewch i'ch anifail anwes wneud y gwaith

Oes gennych chi gi neu gath? Gosod y fodrwy wrth goler yr anifail. Dywedwch wrth eich dyweddi Beth yw'r sain goslef honno? Allwch chi wirio coler Fido? Syndod!

14. Gwna trwy gerddoriaeth

Mae yna lwyth o faledi rhamantus sy'n gallu popio'r cwestiwn i chi. I ddechrau, edrychwch ar y canlynol: Priodi Fi ar y Trên, Marry You gan Bruno Mars, Perfect by One Direction, Os nad Oes Gennyf Chi gan Alicia Keyes.

15. Ydych chi'n gefnogwyr pos croesair ?

Crëwch bos croesair personol y bydd ei gliwiau yn egluro'ch cwestiwn.

Cofiwch: dim ond un cyfle gewch chi i greu cynnig priodas bythgofiadwy. Pan welwch ymateb llawen eich dyweddi a'i chlywed yn llawen IE !, Bydd eich holl ymdrechion yn cael eu gwobrwyo.

Ranna ’: