A yw Cynghorwyr Priodas Erioed wedi Awgrymu Cael Ysgariad?

A yw Cynghorwyr Priodas Erioed wedi Awgrymu Cael Ysgariad?

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o bobl briod sy'n bwriadu gweld cwnselydd yn pendroni: “A yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad?” Mae rhai yn bryderus ynghylch yr hyn y gallent fod yn ei wynebu wrth fynd i weld cwnselydd.A fydd (au) yn ceisio trwsio eu perthynas? A fydd y cwnsela yn ennyn dadl, neu'n rhoi rhyddhad inni rhag pigo cyson? A fydd cynghorydd priodas yn awgrymu ysgariad? A beth i'w wneud amdano os ydyn nhw'n gwneud?

A fydd yn gwneud pethau'n waeth gartref? Neu a ddaw'r rhyddhad o'r diwedd? Darllenwch ymlaen i ddysgu beth ddylech chi ac na ddylech ei ddisgwyl gan gwnsela priodas.

A yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad?

Yr ateb byr yw - na. Oni bai bod camdriniaeth, ac yna dim ond mewn sesiynau un i un gyda'r dioddefwr. Mae cwnselwyr, yn gyffredinol, yn osgoi rhoi unrhyw fath o gyngor.

Y rheswm? Ni ddylai’r seicotherapydd wasanaethu fel beirniaid, hyd yn oed pan fyddai’n cael ei groesawu. Mae seicoleg wedi'i seilio ar gadarnhau'r gred bod ac y dylai person fod yng ngrym ei fywydau a'i benderfyniadau ei hun.

Felly, hyd yn oed mewn achosion pan mae'n fwy nag amlwg bod a cwpl wedi taro wal galed , nid yw'r cwnselydd yn awgrymu ysgariad mewn gwirionedd.

A yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad - yr ateb hir. Er nad ydych wedi clywed eich cwnselydd yn dweud yn benodol: “Fe ddylech chi gael ysgariad”, fe allech chi ddisgwyl iddyn nhw hwyluso penderfyniad o'r fath mewn rhai achosion.

Beth mae cwnselydd priodas yn ei wneud?

Bydd y cwnselydd yn gofyn y cwestiynau cywir. Byddant yn cynorthwyo'r cwpl i archwilio cryfderau a gwendidau'r berthynas.

Yn ddelfrydol, bydd y cwestiynau hyn yn eich arwain at ddod i benderfyniadau pwysig am ddyfodol eich perthynas. A yw cwnsela priodas yn ddefnyddiol? Os caiff ei wneud yn iawn, ydyw, waeth beth yw natur eich penderfyniadau.

Hynny yw, o ganlyniad i ymdrechion y cwnselydd, dylech chi a'ch priod ddod i'r amlwg fel pobl gryfach, fwy pendant a mwy ymwybodol.

Byddwn yn siarad am wahanol opsiynau ar gyfer cwnsela priodas a'r hyn y maent yn canolbwyntio arno, ond, yn fyr - mae cwnsela priodas wedi'i anelu at y berthynas, ond, beth bynnag, mae'r unigolion sy'n ymwneud ag ef yn dysgu ac yn tyfu.

A fydd cwnsela priodas yn arbed fy mhriodas?

Cofiwch ein cwestiwn cychwynnol - A yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad? - a'r ymateb iddo? Mae'r un egwyddor yn berthnasol i'r cwestiwn a ofynnir yn aml gan gyplau mewn therapi.

“Ydy cwnsela priodas yn gweithio mewn gwirionedd?” Chi (eich priod a chi'ch hun) yw'r un sydd angen gwneud yr ymdrech, a chi yw'r un sy'n gyfrifol am oroesi neu ddiwedd eich perthynas.

Cyfradd llwyddiant cwnsela priodas yn gwestiwn anodd, gan nad oes un mesur unigol o’i lwyddiant. A yw'n golygu achub y briodas ? Neu wahaniad llwyddiannus o berthynas gamweithredol?

Mae'r ystadegau , yn gyffredinol, awgrymu bod cwnsela priodas yn fuddiol iawn. mae Cymdeithas Therapyddion Priodas a Theulu America yn nodi bod 97% o gleientiaid yn dweud eu bod wedi cael y math o help yr oedd ei angen arnynt.

Felly, a yw cwnsela cyplau yn helpu? Mewn un ffordd neu'r llall, mae'n gwneud hynny.

Cwnsela priodas cyn ysgariad

Mae rhai pobl yn meddwl bod cael cwnsela priodas pan rydych chi eisiau ysgariad ychydig yn ddiangen. Mae cwnsela priodas ac ysgariad yn swnio fel dau beth gyferbyn.

Ond, fel y gwnaethoch chi ddysgu o'r erthygl hon, nid yw hynny'n wir. A yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad? Na. Ond ydyn nhw'n eich helpu chi i fynegi'ch bwriad i gael un? Ydw.

Mae yna berthnasoedd o'r fath sydd eisoes wedi eu tynghedu. Gan amlaf, mae'r cwpl hefyd yn gwybod hyn, yng nghefn eu meddyliau o leiaf.

Gwaith y cwnselydd yma yw helpu'r cwpl i ddod i heddwch â'u teimlad perfedd. Yn anffodus, mae mwyafrif y cleientiaid mewn cwnsela priodas eisoes wedi dod i ddiwedd eu perthynas.

Ar y pwynt hwnnw, mae angen iddynt ddysgu ymdopi â'r ffaith honno mewn ffordd iach .

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cwnsela priodas yn ystod ysgariad

Weithiau, mae cwnsela priodas yn fwy o therapi ysgariad. Hynny yw, mae'r cwpl yn ymddangos yn swyddfa'r cwnselydd yn benderfynol o gael ysgariad.

Mae sefyllfa o'r fath, mewn ffordd, yn un dda. Gan nad oes mwy o wneud penderfyniadau i'w wneud, gall y cwpl ganolbwyntio ar fynd trwy'r cyfnod anodd sydd o'u blaenau mewn ffordd dda.

Mewn achosion o'r fath, bydd y cwnselydd yn gwneud cais technegau therapi ysgariad i baratoi'r cwpl ar gyfer gwahanol rwystrau ac annymunol o'n blaenau. Oherwydd bod priodi yn benderfyniad mawr a ddaeth gyda sawl her.

Fodd bynnag, nid yw'n haws cael ysgariad. Mae angen i'r cyn bo hir ddysgu sut i gyfathrebu a rhyngweithio mewn lleoliad cwbl newydd.

Felly, a yw cwnselwyr priodas byth yn awgrymu ysgariad? Na, ond byddant yn sicr yn eich tywys drwyddo yn y ffordd fwyaf addasol ac iach!

Ranna ’: