Cwestiynau Cyffredin: Rhianta ar gyfer Cyplau dibriod

Cwestiynau Cyffredin: Rhianta ar gyfer Cyplau dibriod

Mae gan bob rhiant cyfreithiol, biolegol neu fabwysiadol, priod neu ddibriod, yr hawl gyfreithiol i ddalfa gorfforol eu plant nes bod llys yn gorchymyn fel arall. Yn yr un modd, mae gan bob rhiant cyfreithiol gyfrifoldeb cyfreithiol i ofalu am eu plant, p'un a oes ganddynt ddalfa gorfforol ohonynt ai peidio. Dyma restr fer o gwestiynau cyffredin ynglŷn â magu plant ar gyfer parau dibriod:1. Pan fydd rhieni dibriod yn gwahanu, sut mae eu hawliau a'u cyfrifoldebau magu plant yn cael eu heffeithio?
cydnawsedd rhywioldeb arwydd Sidydd

Ni fydd torri i fyny yn effeithio ar hawliau a chyfrifoldebau rhianta rhieni cyfreithiol dibriod. Anogir y partneriaid sy'n gwahanu i gytuno ar gynllun magu plant a fydd yn darparu amgylchedd sefydlog i'w plant a chyswllt sylweddol â'r ddau riant.

Pan na allant ddod i gytundeb o'r fath ar eu pennau eu hunain (neu drwy gyfryngu), bydd llys yn gwneud y penderfyniad hwnnw ar eu cyfer yn seiliedig ar yr hyn y mae'n credu sydd er budd gorau'r plant.Yn nodweddiadol, pan fydd llys yn rhoi dalfa gorfforol i'r plant i un rhiant cyfreithiol, rhoddir hawliau ymweld i'r llall. Ni ellir gwrthod dalfa nac ymweliad unwaith y bydd barnwr yn gorchymyn hynny.

Efallai na fydd gan riant nonlegal hawl i ddalfa neu ymweliad plentyn ar ôl torri i fyny. Fodd bynnag, gall y partneriaid weithio trefniant sy'n caniatáu i'r rhiant nonlegal naill ai ddalfa neu ymweld â'r plant.

Bydd rhai taleithiau hyd yn oed yn caniatáu i lys archebu ymweliad ar gyfer rhiant nonlegal os bydd yn canfod ei fod er budd gorau'r plant.2. A all rhywun nad yw'n rhiant sy'n byw, wneud pethau fel llofnodi slipiau caniatâd ysgol neu wneud penderfyniadau meddygol ar gyfer plentyn?

Mae rhai pobl, fel neiniau a theidiau a pherthnasau eraill, yn gofalu am blant heb yr awdurdod cyfreithiol i wneud hynny. Ond, mae yna ffurflenni syml y gall rhieni eu llenwi i awdurdodi rhywun nad yw'n rhiant yn gyfreithiol i wneud penderfyniadau ar ran y plentyn mewn amgylchiadau amrywiol.

Er enghraifft, yng Nghaliffornia, gall rhiant lenwi a Affidafid Awdurdodi Caregiver , a fydd yn rhoi’r awdurdod i rywun nad yw’n rhiant gofrestru plentyn yn yr ysgol a gwneud penderfyniadau meddygol ar ran y plentyn, heb yr angen i fynd i’r llys; mae ffurflenni tebyg ar gael mewn gwladwriaethau eraill.

Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, os bydd y sawl nad yw'n rhiant yn gofalu am y plentyn am fwy nag ychydig fisoedd, byddai'n well i'r person hwnnw gael gwarcheidiaeth gyfreithiol. Fel arall, gall ef neu hi gael problemau gyda rhai sefydliadau a allai fod yn amharod i dderbyn eu hawdurdod i wneud penderfyniadau ar ran y plentyn.

I ddarganfod a yw'ch gwladwriaeth yn caniatáu i rywun nad yw'n rhiant fod â chyfrifoldeb cyfreithiol am blentyn heb fod yn warcheidwad cyfreithiol y plentyn hwnnw, cysylltwch ag atwrnai cyfraith teulu profiadol yn eich gwladwriaeth.

Cwestiynau rhianta dibriod

3. A yw plant rhieni dibriod yn gymwys i gael budd-daliadau'r llywodraeth?

Ydw. Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn budd-daliadau llywodraeth a briodolir i rieni biolegol neu fabwysiadol y plentyn. Mae hyn yn cynnwys unrhyw Nawdd Cymdeithasol, lles, goroesi, buddion pensiwn y llywodraeth, ac ati. Fodd bynnag, mae'n hynod bwysig sicrhau bod unrhyw faterion sy'n ymwneud â thystysgrif geni'r plentyn a / neu dadolaeth yn cael eu clirio cyn gynted ag y bydd y plentyn yn cael ei eni, neu'n fuan wedi hynny.

4. Pan fydd plentyn yn cael ei eni i gwpl dibriod, pa enw olaf y mae'r plentyn yn ei gymryd?

Yn y mwyafrif o daleithiau, nid oes cyfyngiad ar sut y gallwch chi enwi'ch babi. Nid yw'n ofynnol i'r babi dderbyn enw olaf y naill riant na'r llall. Mae hyn yn wir am enwau cyntaf a chanol y plentyn hefyd. Gallwch chi enwi'ch babi beth bynnag rydych chi ei eisiau a'i newid yn nes ymlaen trwy newid tystysgrif geni'r plentyn.

5. Pa riant dibriod sy'n cael hawlio eu plant ar eu ffurflen dreth unigol?

Mae gan rieni dibriod yr un hawl i hawlio'r plant ar eu ffurflenni treth unigol. Fodd bynnag, dim ond un rhiant all wneud hynny mewn unrhyw flwyddyn galendr benodol.

Mater i'r rhieni yw penderfynu pwy fydd yn cael yr eithriad treth ar gyfer pob blwyddyn.

Yn gyffredinol, dylai'r rhiant yn y braced treth uchaf gymryd yr eithriad gan y bydd ef neu hi'n mwynhau'r toriad treth mwyaf.


mae pŵer yn brwydro mewn priodas

6. A ganiateir i gyplau dibriod fabwysiadu?

Ydw. Er bod rhai taleithiau yn gwahardd mabwysiadu gan unigolion dibriod sy'n deisebu gyda'i gilydd, mae mwyafrif y taleithiau'n caniatáu i gyplau dibriod fabwysiadu.

Ar y llaw arall, fel rheol mae'n well gan y llysoedd, rhieni biolegol, ac asiantaethau mabwysiadu gyplau priod heterorywiol.

Weithiau mae'n rhaid i gyplau dibriod aros am amser hir i fabwysiadu, ac yn aml rhaid iddynt fod yn fwy hyblyg o ran y math o blentyn y maent am ei fabwysiadu.

Yn aml mae'n haws i gyplau dibriod fabwysiadu plentyn y mae'n anodd dod o hyd i gartref iddo, fel plentyn hŷn neu blentyn ag anghenion arbennig.

A ganiateir i gyplau dibriod fabwysiadu?

7. Os yw rhiant biolegol yn partneru â rhiant nad yw'n rhiant, a all y rhiant nad yw'n rhiant fabwysiadu'r plentyn?

Ydw. Os nad yw'r cwpl yn briod, cyfeirir at hyn fel a ail riant neu gyd-riant mabwysiadu. Mae gan bron i hanner y taleithiau gyfreithiau sy'n caniatáu mabwysiadu ail riant.

Mewn gwladwriaethau nad oes ganddynt gyfreithiau penodol sy'n caniatáu mabwysiadu ail riant, gall llysoedd eu caniatáu o hyd. Fodd bynnag, mae yna ychydig o daleithiau –– Ohio, Kentucky, Nebraska, ac Ohio –– sy'n anghymeradwyo mabwysiadu ail riant.

Os yw'r cwpl yn briod, cyfeirir at hyn fel a mabwysiadu amlwg . Mae hyn yn digwydd yn nodweddiadol pan fydd priod rhiant biolegol nad yw'n rhiant yn mabwysiadu plentyn y rhiant hwnnw, naill ai oherwydd bod y rhiant biolegol arall wedi marw, wedi ymddieithrio o'r teulu, neu wedi ailbriodi.

Er ei bod yn anghyffredin i rieni llys fabwysiadu llysblant yn ffurfiol, rhoddir yr un hawliau a chyfrifoldebau rhieni i'r rheini sy'n rhiant rhiant biolegol, h.y. yr hawl i ddalfa plant a'r rhwymedigaeth i dalu cynhaliaeth plant ar ôl ysgariad.

Yn gyffredinol, mae'n haws cwblhau mabwysiadau pwyllog na mabwysiadu ail riant ac mae angen llai o fetio a llai o arian arnynt. Ond, os oes gan y plentyn ddau riant biolegol byw, bydd angen caniatâd y ddau i ganiatáu mabwysiadu amlwg.

Yn absenoldeb cydsyniad y ddau riant biolegol byw, ni chaniateir mabwysiadu yn amlwg oni bai bod hawliau rhieni rhiant biolegol eraill wedi'u terfynu am ryw reswm penodol.

8. Pa gamau sy'n rhaid eu cymryd i sicrhau bod y ddau riant dibriod yn cael eu hystyried yn rhieni cyfreithiol plentyn sydd ganddyn nhw gyda'i gilydd?

Gall rhieni dibriod sicrhau eu bod ill dau yn cael eu hystyried yn rhieni cyfreithiol plentyn trwy sicrhau bod enwau'r fam a'r tad wedi'u rhestru ar dystysgrif geni'r plentyn.

Os oes angen i chi ychwanegu enw at dystysgrif geni eich plentyn, cysylltwch â'r Swyddfa Ystadegau Bywyd yn y wladwriaeth lle rydych chi'n byw.

Efallai y bydd gofyn i dad dibriod lofnodi affidafid tadolaeth yn cydnabod mai ef yw rhiant cyfreithiol y plentyn. Ond, yn aml mae'n fanteisiol i'r fam a'r tad weithredu datganiad notarized yn cydnabod tadolaeth y tad dibriod.

Mewn rhai taleithiau, gallwch hefyd ffeilio'r ddogfen hon gyda Swyddfa Ystadegau Bywyd eich gwladwriaeth, lle bydd wedyn yn gweithredu fel dyfarniad swyddogol tadolaeth.