Sut i Ailgysylltu â'ch Gwr Pan Ti'n Drifftio Ar Wahân

Sut i Ailgysylltu â

Yn yr Erthygl honMae angen cynnal a chadw hyd yn oed y cartrefi gorau a mwyaf perffaith. Mae angen eu hatgyweirio, eu glanhau a'u rheoli.

Yn yr un modd, mae angen cynnal a chadw ar eich perthnasoedd hefyd oherwydd nid oes unrhyw beth yn berffaith; efallai y cewch chi'ch hun lluwchio ar wahân mewn perthynas.

Y. bydd gennych broblemau emosiynol, problemau cyfathrebu a dadleuon y bydd angen i chi eu trwsio.Bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i wella a sut i ailgysylltu â'ch gŵr neu'ch gwraig ar ôl mynd trwy broblemau a materion o'r fath.


weithred o wahanu

Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn tueddu i deimlo fel pe baent lluwchio ar wahân mewn priodas ar ôl cael babi, felly rhaid i chi wybod sut i ailgysylltu â'ch partner pan fydd yr amser yn brin.

1. Profwch y dyfroeddOs ydych chi'n ceisio ailgysylltu â'ch gŵr, yn lle siarad, ceisiwch fynd i fyny at eich gŵr a'i gofleidio. Gallwch hefyd wasgu ei ben-glin neu ddal ei law a dangos hoffter iddo.

Cofiwch fod y pethau gorau mewn bywyd weithiau'n cael eu gadael heb eu talu.

Mae ystumiau bach o anwyldeb yn mynd yn bell, ac agosatrwydd corfforol yw un o'r awgrymiadau gorau ar sut i ailgysylltu â'ch gŵr.2. Ymroi i agosatrwydd corfforol

Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi ailafael yn yr angerdd yn eich priodas i ailgysylltu â'ch gŵr, gallwch chi ddechrau trwy weithio ar sylfeini'ch perthynas ar eich cyfeillgarwch dwfn.

Gwnewch bethau difyr gyda'ch gilydd, siaradwch, ac ewch allan ar ddyddiadau.Nid oes angen rhuthro pethau. Yna, symud ymlaen i gyffwrdd nad yw'n rhywiol, ac ailgyflwyno dal dwylo, patio, cofleidio yn eich bywyd bob dydd.

Ar ôl i'r ddau ohonoch ddechrau teimlo fflam swil angerdd yn tyfu'n gryfach, symudwch ymlaen i gyffwrdd mwy synhwyrol - tylino erotig, caress angerddol neu dyner, cusanau angerddol, ac ati.

Yn olaf, ar ôl peth amser o aros am y peth go iawn, fel pan oeddech chi'n dyddio gyntaf, plymiwch i mewn a mwynhewch yr angerdd wedi'i adfer a'r diddordeb rhywiol yn eich priodas!

3. Ewch am dro ar yr ochr gadarnhaol

Gall unrhyw beth cadarnhaol, p'un a yw'n wiriad cyflog cynnar neu'r tywydd cynnes, helpu i fodloni'r berthynas a'ch helpu chi i ailgysylltu â'ch gŵr.

Mae parau priod bodlon yn tueddu i ryngweithio'n gadarnhaol â'i gilydd ac agwedd gadarnhaol hefyd.

Ceisiwch aros yn optimistaidd hyd yn oed pan nad ydych chi a'ch priod yn gweld llygad i lygad , anogwch nhw i rannu eu meddwl a'u syniadau yn adeiladol, a sicrhau eich bod chi'n aros yn ddi-baid.

4. Ceisiwch annog eich gilydd

Ceisiwch chwilio am rywbeth da, dywedwch eiriau o gadarnhad. Dywedwch bethau fel rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda chi neu sut rydych chi mor felys.

Rhestrwch y pethau bach y mae eich gŵr yn eu gwneud i chi, gwerthfawrogwch ei ymdrechion a rhestrwch eu nodweddion gorau.

Mae pawb angen ychydig eiriau o sicrwydd a chanmoliaeth i'w cadw i fynd. Byddwch yn ffynhonnell eu hanogaeth, a byddwch yn gweld newid cadarnhaol yn ymddygiad eich gŵr.

5. Byddwch yn ddoniol

Cymerwch bethau'n ysgafn; mae hyn yn bwysig iawn ar gyfer cael priodas lwyddiannus .

Os ydych chi'n cymryd popeth o ddifrif ac yn parhau i boeni trwy'r amser, yna bydd gennych chi broblemau rhyngoch chi a'ch priod. Os yw'ch priod yn ddig, ceisiwch beidio â bod yn wallgof arnyn nhw; arhoswch yn dawel ac yn dawel a'i chwerthin yn nes ymlaen.

6. Cadwch bersbectif clir

Problemau go iawn yw rhywun sy'n marw neu'n cael canser; mae pob peth arall yn rhwystr yn unig y bydd yn rhaid i chi ei oresgyn.

Ceisiwch beidio â chwysu dros y pethau bach; cyn i chi godi eich llais a sgrechian ar eich gŵr yn meddwl i chi'ch hun, a fydd hyn o bwys mewn 10 mlynedd o nawr?


problemau teuluol a pherthynas

Os na fydd, yna nid oes diben dadlau ac ymladd drosto.

7. Neilltuwch amser ar gyfer sgyrsiau difrifol

Pan fydd pobl yn colli agosatrwydd, sy'n digwydd yn anochel, pan fydd eich holl sgyrsiau'n ymwneud â thasgau a biliau, gallai fod yn anodd ei gael yn ôl. Ond nid yw'n amhosibl.

Datgelodd astudiaeth hynny mae datgelu a rhannu eich meddyliau a'ch trafodaethau mewnol yn dod â dieithriaid hyd yn oed at ei gilydd. Dychmygwch yr hyn y gall ei wneud i'ch priodas!

Neilltuwch un noson yn yr wythnos nesaf i dreulio gyda'ch gŵr yn siarad a - dod i adnabod ei gilydd eto. Bydd yn dod ag atgofion yn ôl o'r cyffro rydych chi wedi'i deimlo pan oeddech chi'n darganfod gyntaf pwy yw ef fel person.

Gwnewch hi'n hwyl, a gofynnwch gwestiynau am ei freuddwydion, am yr hyn y byddai'n mynd gydag ef i ynys anial, am ei ddiwrnod perffaith.

Gwyliwch hefyd: Sut i gael sgwrs ddwfn

8. Bod â chynllun B.

Meddyliwch am atebion ac awgrymiadau amgen. Os yw pethau'n mynd yn llawn tyndra, efallai yr hoffech chi siarad â'ch gŵr a gofyn iddi m os yw am daflu syniadau ar rai dewisiadau eraill.

Pan fydd pethau'n mynd yn anodd, ac nad oes gennych unrhyw syniad beth i'w wneud, yna eisteddwch i lawr, rhowch ychydig o feddwl at ei gilydd a lluniwch gynllun a datrysiad tuag at y mater go iawn.

9. Cerddwch i ffwrdd

Os oes gennych chwalfa emosiynol ddifrifol, yna ceisiwch ei gerdded i ffwrdd; ewch â'ch plant i'r parc neu ewch am dro. Bydd hyn yn helpu i'ch lleddfu ac osgoi dweud rhywbeth nad ydych yn ei olygu.

Mewn priodas, rydych yn sicr o gael helbulon, bydd adegau y byddwch yn teimlo'n bell oddi wrth eich partner, ac yna bydd adegau y byddwch am gerdded i ffwrdd.

Ar adegau fel hyn, rhaid i chi fod yn ymwybodol o ffyrdd i ailgysylltu â'ch gŵr.


a yw gwahanu yn helpu neu'n brifo priodas

Ceisiwch osgoi cronni drwgdeimlad, efallai y bydd cyplau sy'n dal gafael ar gwynion a drwgdeimlad yn cael eu hunain yn ymladd ar y pethau lleiaf.

Y gyfrinach i gael priodas hir a pharhaol yw synnwyr digrifwch da a chof tymor byr.