Dadansoddiad o'r Berthynas yn ystod Beichiogrwydd - Achosion a Ffyrdd o ddelio ag ef

Mae perthynas yn chwalu yn ystod beichiogrwydd yn digwydd yn amlach na

Yn yr Erthygl honMae perthynas yn chwalu yn ystod beichiogrwydd yn digwydd yn amlach nag y bydd llawer yn ei ddisgwyl. Mae beichiogrwydd fel arfer yn cael ei gyflwyno i ni trwy'r cyfryngau, hysbysebion, ac atgofion o'n ffrindiau a teulu , fel cyfnod blissful a harmonig o cariad a chydsynio. Fodd bynnag, y gwir amdani yw y gall hefyd fod yn gyfnod hynod o straen ac anodd i gwpl.Yn sicr, gall y fam i fod yn profi hapusrwydd a thawelwch anesboniadwy. Ond, heblaw am hynny, gall beichiogrwydd gyflwyno'r treial mwyaf heriol i unrhyw gwpl os bydd perthynas yn chwalu gyda rhieni cyn bo hir.

Yr hyn y mae beichiogrwydd yn dod â pherthynas iddo

Mae beichiogrwydd yn digwydd i gyplau mewn gwahanol ffyrdd ac mewn gwahanol bwyntiau yn y berthynas, ond mae un peth yn sicr - mae'n gyhoeddiad o'r newid mwyaf ym mywyd y partneriaid ac yn y berthynas.O'r eiliad y mae cwpl yn beichiogi, ni fydd unrhyw beth yr un peth. Bydd, bydd yn brydferth, ac anaml y byddai cyplau byth yn ei newid unwaith y byddant yn cael gweld eu babi. Ond y gwir hefyd yw ei fod yn newid pob peth bach ac mae llawer yn mynd yn hynod bryderus yn ei gylch.

Yr hyn a allai fod yn trafferthu’r rhieni cyn bo hir yw unrhyw un o’r pethau a ganlyn - cyllid, Rhamant , bywyd cymdeithasol, dyfodol, rôl bywyd newydd, rhyddid. Yn y bôn, gall unrhyw newid bach neu fawr sbarduno chwalu perthynas ac achosi problemau priodas eraill yn ystod beichiogrwydd.

Gall y ddau riant fod yn hynod bryderus ac ofnus am gannoedd o bethau. Gall y ddau fod angen cefnogaeth a sicrwydd ychwanegol. Mae dynion, yn arbennig, yn tueddu i ofni colli hoffter a gofal eu partner.Bydd y ddau riant yn hynod bryderus ac ofnus am gannoedd o bethau

Pam ei fod mor heriol i'r cwpl?

Mae'r holl newidiadau y soniasom amdanynt yn rhoi straen enfawr ar y ddau bartner. Mae pwysau deublyg, un sy'n ystyried yr unigolion yn y berthynas, a'r llall sy'n ymwneud â dynameg y berthynas ei hun.

I ddynion a menywod, mae hon yn her i'w hunaniaethau personol yn ogystal â'u perthynas.Gall menywod ofni a fyddant yn colli eu hunain yn rôl mam, ac yn dod yn famau yn unig yn lle cariadon. Gallant ofni sut y bydd eu cyrff yn gofalu am y beichiogrwydd ac a fyddant yn anneniadol i'w partneriaid.

Gall mamau cyn bo hir hefyd ddioddef o chwalfa emosiynol yn ystod beichiogrwydd. Maent yn ofni i'w perthynas ddisgyn ar wahân wrth feichiog ac yn profi straen perthynas yn ystod beichiogrwydd. Ac mae'r ddau, dynion a menywod, fel arfer yn dychryn pa mor dda y byddan nhw'n trin bod yn rhiant.Mae pob amheuaeth a hunan-amheuaeth yn rhoi straen ar berthynas, a gall yr amheuon hyn arwain at chwalfa priodas yn aml. Gall beichiogrwydd fod yn un o'r cyfnodau mwyaf heriol mewn unrhyw berthynas, gan ei fod yn cyhoeddi diwedd un oes a dechrau'r un nesaf.

Ar hyn o bryd bydd y mwyafrif o bobl yn dechrau meddwl tybed a allant drin newid o'r fath. Mae'n anochel y bydd eu perthynas yn newid. Bydd eu goddefgarwch yn cael ei brofi. Bydd galw mawr am gefnogaeth. Gall unrhyw gamwedd yn ystod beichiogrwydd gyfrif ddeg gwaith yn fwy niweidiol a hunanol. Heb sôn, gall problemau posibl o ran bywyd rhywiol yn ystod beichiogrwydd godi.

Problemau beichiogrwydd a pherthynas

Mae chwalu perthynas yn gyffredin oherwydd bod perthnasoedd yn newid yn ystod beichiogrwydd. Rydym yn aml yn clywed cyplau yn cwyno am brofi problemau priodasol yn ystod beichiogrwydd gan eu bod yn ei chael yn anodd ymdopi â materion perthynas yn ystod beichiogrwydd.

Mae perthnasoedd yn ystod beichiogrwydd yn mynd trwy lawer o bethau anarferol. Mae'r hormonau beichiogrwydd yn tueddu i wneud i'r mamau beichiog deimlo'n fwy agored i niwed neu'n bryderus wrth iddynt brofi cymysgedd o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau emosiynol.

Mae rhai yn methu ymdopi â'r symptomau a'r newidiadau y mae eu corff yn mynd trwyddynt. Hefyd, mae cymhlethdodau yn ystod beichiogrwydd yn achosi straen ychwanegol gan arwain at broblemau perthynas diangen yn ystod beichiogrwydd.

Gall y dadansoddiad perthynas dros dro hwn, os na chaiff ei drin â gofal, arwain at gwahanu a ysgariad .

Gall cwnsela helpu cyplau ifanc i ddelio â phroblemau perthynas beichiogrwydd ac arbed eu priodas rhag chwalu perthynas dros dro.

Gall beichiogrwydd fod yn un o

Sut i atal perthynas rhag chwalu yn ystod beichiogrwydd

Gall yr hyn a ddisgrifiwyd roi straen enfawr ar berthynas. Nid yw'n syndod bod perthnasoedd a oedd yn fwy swyddogaethol ac iachach cyn y beichiogrwydd yn well siawns o'i oroesi. Er bod dod yn rhieni yn her ar ei ben ei hun, byddwn yn trafod sut i atal perthynas rhag chwalu yn ystod beichiogrwydd.

Os ydych chi'n ymddiried bod eich perthynas yn sefyll ar sylfaen gadarn, mae hynny'n newyddion da! Ond, hyd yn oed wedyn, fe'ch cynghorir i gael sgwrs gyda'ch partner am eich persbectif a'ch disgwyliadau.

Fodd bynnag, os oedd eich perthynas yn sigledig cyn y beichiogrwydd, efallai y byddai angen help ychwanegol arno i sicrhau ei bod yn tyfu'n gryfach cyn i'r babi ddod. Wedi'r cyfan, nid yw toriadau yn ystod beichiogrwydd yn anhysbys.

Y cyngor pwysicaf yw cyfathrebu

Mae hyn yn golygu siarad am bob amheuaeth ac ofn, yn ymwneud â'r beichiogrwydd a bod yn rhiant, ac â'r berthynas ei hun. Sgwrs, siarad, siarad.

Mae'r cyngor hwn bob amser ar waith, mewn unrhyw berthynas, ac ar unrhyw adeg, ond yn ystod beichiogrwydd, mae'n bwysicach nag erioed i fod yn gwbl agored ac uniongyrchol ynghylch eich anghenion, eich ofnau a'ch dymuniadau.

Nid yw osgoi'r broblem yn help. Mae yna lawer o gyplau sydd, er mwyn y babi, yn ceisio ysgubo'r anghytundebau o dan y ryg. Bydd hyn yn tanio unwaith y bydd y babi yn cyrraedd.

Felly, y peth gorau y gallwch chi ei wneud i'ch perthynas chi, a'ch teulu, yw ymweld â seicotherapydd.

Mae hyn yn rhywbeth y dylai pobl mewn perthnasoedd gwych ystyried ei wneud yn ystod y beichiogrwydd hyd yn oed, ond mae'n gam hanfodol i bawb sy'n teimlo y gallai eu perthynas ddioddef o'r straen sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd ac a fydd yn gorffen yn ystod beichiogrwydd, yn dilyn y berthynas yn chwalu.


ffyrdd o gysylltu gyda'ch partner