10 Rheswm Pam Mae Gwragedd yn Osgoi Agosrwydd mewn Priodas?

10 Rheswm Pam Mae Gwragedd yn Osgoi Agosrwydd mewn Priodas?

Yn yr Erthygl honNid yw cariad yn aros yr un peth; mae'n colli ei swyn a'i atyniad wrth i amser fynd heibio.Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn wynebu'r mater hwn. Maen nhw'n nodi nad yw eu gwraig eisiau bod yn agos atoch mwyach. Mae ffactorau amrywiol yn arwain at y mater hwn. Rhaid mynd i'r afael â'r ffactorau hyn yn drwsiadus ac yn effeithlon er mwyn osgoi gwyro oddi wrth ei gilydd.

Edrychwch am y rhesymau pam mae'ch gwraig yn osgoi agosatrwydd emosiynol.Mae'r canlynol yn rhai o'r rhesymau. Gall y rhain eich helpu chi lawer i ddarganfod sut i oresgyn materion agosatrwydd.

1. Ni all hi gysylltu â chi'n emosiynol

Efallai eich bod newydd ganolbwyntio ar gysylltiad corfforol, nid yr un emosiynol. Dyma'r rheswm pam nad yw'ch gwraig yn gyffyrddus â chi. Ceisiwch feithrin perthynas emosiynol â'ch gwraig ac osgoi canolbwyntio ar ryw yn unig.

2. Nid yw hi'n ymddiried ynoch chi mwyach

Mae eich gwraig yn osgoi agosatrwydd, ac un o'r rhesymau allai fod eich bod wedi torri addewid neu ei bradychu. Os ydych chi am lenwi'ch perthynas â'r un swyn ac atyniad, yna ceisiwch edrych am y camgymeriadau a wnaethoch yn y gorffennol. Ymddiheurwch iddi, ac ennill ei hymddiriedaeth yn ôl. Er ei bod yn ymddangos yn anodd iawn, mae'n rhaid ei wneud i achub y berthynas.3. Mae eich gwraig yn dwyn baich rhwng cyfrifoldebau cartref

Os ydych chi'n well eich hanner yn fenyw broffesiynol hefyd, yna mae'n anodd iawn rheoli'r ddau sffêr ar yr un pryd. Mae hwn yn ffactor pwysig iawn sy'n esbonio pam mae'ch gwraig yn osgoi agosatrwydd. Mae baich eithafol cylchoedd bywyd proffesiynol a phersonol yn aml yn gadael y menywod wedi blino'n lân.

Yr hyn y gallwch chi ei wneud yma yw ceisio rhannu'r baich. Efallai, gallwch ei helpu gyda chyfrifoldebau cartref fel bod gan y ddau ohonoch beth amser i rannu agosatrwydd.

4. Mae eich gwraig wedi troi'n ddynes sy'n ymwybodol o'r corff

Mae eich gwraig wedi troi

Os yw'ch gwraig wedi rhoi genedigaeth i blentyn neu oherwydd rhyw reswm wedi rhoi rhywfaint o bwysau, yna gallai hyn wneud iddi golli ei hyder. Dyma un o'r prif resymau pam mae'ch gwraig yn osgoi agosatrwydd. Mae hi'n dioddef o gymhleth ac nid yw'n teimlo'n ddeniadol bellach.

Ceisiwch chwistrellu hyder ynddo a gwneud iddi deimlo'n hardd a deniadol eto.

5. Materion ariannol

Mae materion ariannol yn achosi llawer o iselder, ac mae hefyd yn arwain at wanhau'r bond atyniad rhwng y ddau ohonoch. Mae eich gwraig bob amser dan straen oherwydd cyllidebu ac nid yw'n cael amser i ganolbwyntio ar bethau fel rhannu agosatrwydd. Ceisiwch ddod o hyd i ffordd allan o faterion ariannol fel y gallwch gael yr amser gwerthfawr hwnnw yn ôl a oedd gennych ar un adeg.

6. Rydych chi'n ddiofal iawn am eich iechyd

Gallai hyn fod yn rheswm arall pam mae'ch gwraig yn osgoi agosatrwydd. Nid oes gennych ddiddordeb yn eich hylendid o gwbl. Rhaid sicrhau eich bod yn gofalu am eich hylendid a'ch bod yn egnïol hefyd. Gofalwch am eich iechyd fel ei bod yn eich gweld chi'n ddeniadol eto.

7. Iselder

Gallai eich hanner gwell fod yn isel ei ysbryd am ryw reswm.

Dyna pam na all hi gysylltu'n emosiynol â chi. Mae iselder yn torri person. Mae angen ichi edrych am y rheswm pam ei bod hi'n isel ei hysbryd. Efallai ei bod wedi dod yn gaeth i gyffuriau neu'n mynd trwy unrhyw salwch meddwl arall. Mae iselder yn cael effaith negyddol iawn ar hwyliau ac agwedd rhywun. Mae angen i chi siarad â hi a'i helpu allan o hyn.

8. Mae hi'n brysur iawn gyda phlant

Dyma un arall o'r rhesymau pam mae'ch gwraig yn osgoi agosatrwydd.

Byddech wedi sylwi nad oes ganddi unrhyw amser i ddod yn agosach atoch byth ers i blant gael eu geni. Mae hynny'n hollol wir bod blaenoriaeth merch yn newid pan mae plant yn ei hamgylchynu i ofalu amdani. Helpwch eich gwraig i reoli ei thasgau cartref sy'n gysylltiedig â phlant. Ceisiwch roi peth amser i'r plant hefyd, fel hyn rydych chi'n bendant yn help i'ch priod.

9. Ni allwch roi amser iddi

Tybed pam mai dyma'r rheswm nad oes gan eich gwraig ddiddordeb mewn agosatrwydd?

Dyma, mewn gwirionedd, yw gwraidd y rheswm pam ei bod hi'n colli ei diddordeb ynoch chi. Efallai eich bod chi'n brysur iawn gyda naill ai'ch gwaith neu'ch ffrindiau eich bod chi wedi anghofio'n llwyr am anghenion rhywiol ac emosiynol eich gwraig. Amser yw'r unig ofyniad y mae'n rhaid i chi ei gyflawni.

Byddai amser o ansawdd yn gwneud i'ch perthynas fynd y tu hwnt i'r disgwyliadau, ac mae'n siŵr eich bod chi wrth eich bodd!


Priodas 5 iaith gariad

10. Mae gan eich gwraig ryw afiechyd

Mae hyn yn bosibl bod eich hanner gwell yn dioddef o glefyd ac nad ydych yn ymwybodol ohono. Efallai bod y clefyd yn ei bwyta i lawr, ac ni all ei rannu gyda chi, yn ôl pob tebyg oherwydd ei bod hi'n ofni ichi ei gadael.

Byddech chi'n sylwi arni ei bod hi'n aros yn dawel hyd yn oed os ydych chi'n agosach ati. Ceisiwch ddod o hyd i ffordd allan; siaradwch â hi'n dyner am y mater. Amiably eistedd wrth ei hymyl a gwrando; byddai hi'n cynnig popeth y mae hi'n mynd drwyddo. Helpwch hi yn yr amser caled hwn nes iddi wella eto. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu tanio'r cariad hwnnw eto.