3 Gwers Priodas a Ddysgais O'm Dannoedd Annifyr

3 Gwersi Priodas a Ddysgais o Fy Dannoedd

Roedd hi'n rhy hwyr!

Roedd y panig ynof yn real. Roeddwn yn gorwedd yn ôl ar gadair/bwrdd gyda sbectol haul ar fy wyneb yn syllu ar 2 ddynes yn gwisgo menig rwber ac yn siarad am y tywydd glawog y tu allan.Roedd yn llawdriniaeth arferol iddynt.

Ond i mi, roedd yn brofiad dioddefaint o gael fy mrocio, fy mhrocio, a chael tynnu un o fy nannedd yn y pen draw (roedden nhw'n defnyddio gair ffansi: echdynnu).

Yr unig beth y gallwn i feddwl amdano oedd pa mor dwp oeddwn i wedi bod a’i bod hi’n llawer rhy hwyr i droi yn ôl, rydw i wedi gwneud camgymeriad ofnadwy. ABRT! ABRT!

Roedd hyn yn wir yn digwydd a doedd dim troi yn ôl.

Ar ôl iddo ddod i ben, dangosodd y deintydd y dant i mi (neu beth oedd ar ôl ohono).

Y cyfan welais i oedd y bwlch du, pwdr hwn, sy'n drasiedi o geudod!

Roedd yn fwy ar ochr anhygoel fy mod wedi goroesi cael y pydredd dannedd hwnnw yn y geg am bron i 5 mlynedd.

Dyna lle daeth y meddyliau ‘twp’ i mewn.

Roeddwn yn dwp i oedi cyn mynd i weld y deintydd am 5 mlynedd.

Roeddwn yn dwp am wastraffu 5 mlynedd o fflosio gormodol, codi dŵr, rinsio fy ngheg i gael ychydig o sborion gormodol o fwyd o fy dant.

Ond yr 1 peth na wnes i a fyddai wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol oedd newid.

Daliais at fy arferion o ddewisiadau bwyta gwael. Os rhowch gwci yn agos ataf, dylech ystyried y cwci hwnnw a fwyteir.

Dydw i ddim yn siŵr y gallai unrhyw beth fod wedi achub fy nant yn onest, ond efallai y byddwn wedi cael cyfle gyda gwell dewisiadau.

Efallai y gallai rhywfaint o ofal ychwanegol ac ymrwymiad fod wedi helpu.

Efallai dim ond sugno i fyny fy balchder, rhoi yn fy dyn-gerdyn a gofyn gweithiwr proffesiynol am help.

Efallai eich bod chi'n pendroni, beth sydd gan stori fy dant i'w wneud â'r gwersi priodas?

Gall priodas a dannedd fod â llawer yn gyffredin ond hefyd rhai gwahaniaethau allweddol. Darllenwch ymlaen i wybod am y gwersi priodas a ddysgais ymlaen ymrwymiad priodas trwy fy mhydredd dannedd!

Gwers 1

Gwers 1

Fi yw’r math sy’n gyndyn o ofyn am help (bydd fy ngwraig yn tystio i hyn). Fel arfer byddaf yn gofyn am help unwaith y byddaf wedi profi lleiafswm o hanner awr o ddarganfod y peth sy'n golygu fy mod yn grunting, yn crafu fy mhen, yn eistedd, yn sefyll, yn cofleidio, yn pwffian, o fy!

Ar ôl yr ymarferion hynny o oferedd, byddaf yn gofyn iddi yn fy llais melysaf am help, bydd yn datrys y mater mewn tua 10 munud neu lai.

Nawr yn ôl at fy dant.

Bu'n pydru yn fy ngheg am bron i 5 mlynedd, roedd y boen yn annioddefol ar adegau gan achosi i mi golli cwsg ac achosi i mi gwyno'n gyson. Dim ond wedyn penderfynais mai digon oedd digon.

Rydw i wedi bod yn migwrn ac wedi gwrthod y cymorth gan eraill oherwydd fy mod yn gwybod yn barod. Yn union fel dwi'n dweud wrth fy mhlant dyw hynny ddim yn wir oherwydd petaech chi'n gwybod yna byddech chi'n gwneud. Gall gofyn am help, ni waeth beth yw'r frwydr, deimlo'n annioddefol.

Nid oes unrhyw un eisiau cael ei farnu. Nid oes unrhyw un eisiau cael ei fychanu a chael rhywbeth wedi'i daflu'n ôl yn ei wyneb.

Gwers 2

Pan ddaw i ymrwymiadau a gofalu amdanom ein hunain , gadewch i ni feddwl am y peth am eiliad.

Oni fyddai wedi bod yn llawer haws peidio ag yfed soda a sudd? Oni fyddai wedi bod yn haws peidio â bwyta sglodion, cwcis a chacennau?

Oni fyddai fy mywyd wedi bod yn llawer haws pe bawn i newydd wneud yr hyn yr oeddwn i fod i'w wneud yn y lle 1af? Wrth gwrs!

Felly, y cwestiwn hud yw, pam na wnes i?

Ydw i'n llawer o wrthryfelwr? Ai dyma fy ffordd i lynu wrth y dyn? O gadw fy machismo?

Mae hyn yn ymddangos yn fy mhriodas o bryd i'w gilydd. Mae'n magu ei hyll pan dwi'n gwybod bod rhywbeth sydd angen i mi ei wneud i fy ngwraig, ond dwi'n dal yr hen fyg gwrthryfel hwnnw .

Efallai ei fod yn edrych yn rhywbeth fel hyn:

Mêl allwch chi fy helpu i wneud…? Dydw i ddim yn gallu, dwi'n gwylio'r gêm.

Babe Roeddwn i wir yn gallu defnyddio llaw gyda'r plant O DDIFRIFOL? Dwi WEDI BOD YN GWEITHIO TRWY'R DYDD!

Boo beth am noson ddêt? CHI'N GWYBOD HENO YW NOS BECHGYN YN UNIG.

Faint o hwnna allai rhywun ei gymryd? Sawl gwaith ydych chi wedi rhoi eich priod ar y backburner?

Yn hytrach na chymryd yr amser neu wneud yr ymdrech fach, glyfar, chwerw, ychwanegol i dreulio amser a phrofi eich ymrwymiad, rydych chi'n dirwyn i ben yn gollwng y bêl.

Rydych chi'n achosi i'r cariad a'r cyffro ddadfeilio ... math o fel dant (Gweld i ble rydw i'n mynd gyda hyn?).

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy o wersi ar adeiladu priodas hapus:

Gwers 3

Gwers 3

Byddaf yn ei osod allan mewn Saesneg clir. Dysgodd fy dant i mi chwilio am weithiwr proffesiynol. Ar un adeg rhoddais ystyriaeth ddifrifol i yancio y dant fy hun.

Ar y pwynt hwnnw beth oedd yn rhaid i mi golli?

Gan fod fy ngwraig yn llais rheswm, gwnaeth fy ngwraig feddyliau cymhellol i mi eu hystyried.

Mae siawns y gallai fod wedi cracio a pheidio â dod allan yn llwyr.

Mae'n bosibl y gallwn fod wedi achosi niwed i'r nerfau. A dwi wir ddim yn gwybod beth rydw i'n ei wneud ac nid wyf yn weithiwr proffesiynol.

Felly, fe wnes i ei sugno i fyny a gweld y deintydd ac fe wnaethon nhw yancio'r sugnwr hwnnw allan.

Nid nes i’r dant gael ei dynnu y gallwn weld pa mor ddrwg oedd y ceudod a faint roedd fy dant wedi pydru.

Mor aml ni allwn weld ein mannau gwan yn ein perthnasoedd hefyd. Efallai na fydd eich priod bob amser yn gallu ei ddal a'ch galw allan ar eich B.S.

Nid nes i chi gamu’n ôl ac edrych arno a chael trydydd parti gwrthrychol i roi barn yr eryr o’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd, a all unrhyw newid gwirioneddol ddigwydd.

Felly, pan fyddwch wedi rhedeg allan o'ch cronfa wrth gefn o strategaethau fformiwläig i achub eich perthynas sy'n methu, mae'n well estyn allan i therapydd priodas neu gynghorydd priodas.

Credwch fi, gall cwnsela priodas wneud llawer o dda i chi yn union fel y gwnaeth y deintydd i'm dant annifyr.

Mae gennym adnoddau i'w cynnig i gadw'ch perthynas rhag dadfeilio. Mae'r adnodd hwnnw yn gyfres fideo 3 diwrnod rhad ac am ddim, H.O.W. i Gefnogi Eich Priod mewn 3 Cham Hawdd.

Mae hwn yn gyfle i gamu i'r cyfeiriad cywir a gofyn am help, i gryfhau eich ymrwymiad, ac i geisio cefnogaeth arbenigol yna mae hyn yn berffaith i chi.

Gadewch i ni gael eich priodas allan o le poenus ac i gyflwr o gydweithio, uniondeb a chynhyrchiant. Peidiwch ag aros i gael tynnu dant eich priodas a gweld y cariad a'r gefnogaeth yn pylu. Rhowch y gofal, y sylw, a'r egni y mae'n ei haeddu'n iawn.

Gallwch ddysgu mwy am y gyfres AM DDIM hon yn plentydaily.com .

Ranna ’: