6 Peth Dylai Pob Menyw sy'n Ysgaru Gwybod

Pethau Dylai Pob Menyw sy

Yn yr Erthygl honMae gwybod pryd i ysgaru yn aml yn anodd iawn. Un o'r ffyrdd gorau o gadarnhau eich bod yn symud i'r cyfeiriad cywir yw gwrando ar eich llais mewnol. Gan ddefnyddio pen gwastad, ffactor o ran sut y bydd ysgariad yn effeithio arnoch chi a phawb sy'n gysylltiedig ac a fydd yn gosod llwyfan ar gyfer bywyd gwell i bawb, yn y tymor hir.
yr hyn y mae dynion am i fenywod ei wybod

Dywed seicoleg fod menywod yn fwy tebygol o fynd yn isel eu hysbryd na dynion a bod angen mwy o gefnogaeth gymdeithasol arnynt.

Dyma pam rydyn ni yma i fod yn rhan o'r gefnogaeth honno a chynnig gwerthfawr cyngor ysgariad i ferched ac yn ddefnyddiol awgrymiadau ar sut i baratoi ar gyfer ysgariad i fenyw .Mae'n iawn i fod yn emosiynol

Efallai y credwch fod y gwaethaf y tu ôl i chi unwaith y broses ysgaru yn cychwyn, ond peidiwch â gadael i'r rhyddhad dros dro eich twyllo. Nid fy annog yw eich digalonni, dim ond eich atgoffa i fod yn garedig â chi'ch hun a gofalu am eich Iechyd meddwl .

Y cyngor ysgariad mwyaf hanfodol i fenywod yw cofio bod ysgariad yn broses araf ac weithiau'n boenus. Waeth beth ddigwyddodd rhyngoch chi a'ch partner, mae gennych hawl i fod yn drist, yn ddig, yn brifo, yn siomedig, yn ofnus, yn ddryslyd neu hyd yn oed yn hapus. Mae'n debyg y bydd yn rholercoaster emosiynol.

Os oes gennych blant, bydd llawer o bobl yn dweud wrthych fod yn rhaid i chi gadw emosiynau i chi'ch hun a bod yn gryf i'r plant. Peidiwch â gwrando arnyn nhw, mae'n wych bod yn gryf, ond dangos emosiynau yw'r ffordd i adael i'ch plant wybod ei bod hi'n iawn teimlo fel hyn, ni fydd y byd yn cwympo. Peidiwch ag esgeuluso'ch plant oherwydd eich emosiynau a bydd popeth yn iawn. Hefyd, peidiwch â rhannu gwybodaeth am eu rhiant arall y dylid ei chadw'n breifat.Gwyliwch hefyd:

Torrwch eich treuliau

Mae Gweithwyr Benywaidd yn Gweithio gyda Chyfrifiannell i

Darn pwysig o gyngor ysgariad i fenywod yw gweithio ar gyllidebu, cynilo a thorri treuliau.

Y peth yw bod ysgariad yn costio arian. Peth arall yw, talu a atwrnai ysgariad , bydd trethi llys ac o bosibl therapydd yn costio llawer i chi.

Un o'r pethau i'w wybod am ysgariad yw bod delio â'r dasg annifyr a chymhleth fel cyllid yn ffordd dda o roi'r gorau i feddwl am eich poen emosiynol am eiliad.

Hefyd, os byddwch chi'n rhoi'ch gorau i gyfrifo'ch treuliau cyn gynted â phosib, mae'n llawer llai tebygol y byddwch chi wedi torri yn y pen draw. Eistedd, cyfrifo, asesu, gwneud cynlluniau. Os nad ydych chi'n wych gyda niferoedd, ymgynghorwch ag arbenigwr ariannol. Bydd hyn yn cadw bwyd ar eich bwrdd.

Hefyd, fel rhagflaenydd yr ysgariad, peth pwysig i'w wybod am gael ysgariad , yw y gallech chi a'ch priod roi cynnig ar ddull cydweithredol.

Os daw’r ddau barti i gytundeb eu bod yn terfynu’r briodas ac mae’n anochel, fe allech chi arbed eich hun rhag llawer o straen a threuliau a ddaw o achos llys hir. Gellir tynnu cyfryngwr i mewn i helpu i gyrraedd telerau y mae pawb yn cytuno arnynt ar gyfer ysgariad cyfeillgar.

Ceisiwch gefnogaeth

Beth mae ysgariad yn ei wneud i fenyw?

Mae ysgariad yn oftentimes yn llethol, ac yn gadael llongddrylliad emosiynol ar ôl.


sut i gael ymddiriedaeth yn ôl

Carwr, ffrind, partner bywyd, a chefnogaeth. Mae derbyn nad oes unrhyw ffordd i wneud iawn am golli'r holl bethau hyn ar unwaith yn ddarn pwysig o gyngor ysgariad i fenywod. Fodd bynnag, cefnogaeth yw'r un bwysicaf ar hyn o bryd.

Cyngor ysgariad pwysig i ferched sydd wedi'u gwahanu oddi wrth eu priod yw cysylltu â'u ffrindiau, eu teulu a'u perthnasau. Siaradwch â phobl, ewch at weithiwr iechyd meddwl proffesiynol, mynychu grwpiau cymorth, gwneud beth bynnag sydd ei angen arnoch chi.

Bydd rhai pobl yn eich helpu chi'n emosiynol; bydd rhai yn cynnig arian neu'n rhoi help llaw. Fodd bynnag, mae croeso i bob math o gefnogaeth.

Arhoswch yn wybodus

Pwer yw gwybodaeth. Rhowch wybodaeth i chi'ch hun am bopeth i wybod am ysgariad. Mae aros yn wybodus yn hanfodol gan ei bod yn well bod yn barod ar gyfer canlyniad posib yr ysgariad.

Pan ewch i mewn i'r broses ysgaru, dylech fod yn ymwybodol y bydd yn cymryd peth amser cyn i chi lofnodi'r papurau o'r diwedd. Dylech roi gwybod i chi'ch hun am wahanol fathau o ysgariad, ar bob un o'r atwrneiod ysgariad posib yn eich tref, eich hawliau a'ch rhwymedigaethau, beth mae menyw yn ei gael mewn ysgariad yn gyffredinol a hyd yn oed yn benodol yn eich achos chi, sut i ofalu am eich plant a sut i beidio â dod i ben rhoi eich holl eiddo i'ch cyn-briod .

Rhyngrwyd, siopau llyfrau, llyfrgelloedd, ffrindiau - gall yr holl ffynonellau hyn gynnig gwybodaeth werthfawr i chi. Mae pobl fel arfer yn ofni'r anhysbys.

Yn ogystal, os mai'ch gŵr oedd yr un a ddeliodd â thasgau ariannol a'r gyfraith yn eich tŷ, gall y broses hon fod yn fwy bygythiol fyth. Ond, os byddwch chi'n dysgu popeth y gallwch chi am y sefyllfa rydych chi ynddi, bydd eich lefel cysur yn codi yn ogystal â'ch siawns o lwyddiant.

Peidiwch â bod yn oddefol, ymladdwch drosoch eich hun trwy ddysgu. Yn bwysicaf oll, peidiwch ag oedi cyn estyn allan at fenywod sydd â hanes tebyg i gael arweiniad ar sut i fynd trwy ysgariad fel menyw.

Gofalwch am eich plant

Os oes gennych blant, mae'n rhaid i chi dalu sylw iddynt. Cyngor ysgariad i ferched â phlant yw cofio y bydd yr ysgariad, waeth beth fo'u hoedran, yn eu brifo. Efallai na fyddant hyd yn oed yn gallu mynegi eu hunain, ond bydd eu hymddygiad yn dweud llawer wrthych am eu cyflwr emosiynol.

Os oes gennych blant bach, rhowch sylw i ffrwydradau ymosodol, sut maen nhw'n chwarae, a yw'n well ganddyn nhw fod ar eu pen eu hunain yn fwy na'r arfer, ydyn nhw'n sbio yn amlach nag y dylen nhw, a oes ganddyn nhw boenau anarferol, a ydych chi'n sylwi gwahanu pryder?

Os yw'ch plant yn mynd i'r ysgol, i weld a yw eu graddau wedi newid, ydyn nhw'n rhedeg o gartref i ysgol, ydyn nhw'n treulio llawer mwy o amser gyda'u ffrindiau nag arfer? Gall unrhyw newid ymddygiad sylweddol fod yn addysgiadol.

Siaradwch â'ch plant . Esboniwch eich bod chi a'ch gŵr yn llonydd cariad nhw ac nad dyna'r rheswm ichi ysgaru. Peidiwch â gadael iddyn nhw deimlo'n euog, ond peidiwch â cheisio dileu eu tristwch. Mae ganddyn nhw bob hawl i fod yn emosiynol, yn union fel y gwnewch chi.

Hyd yn oed os yw popeth yn edrych yn ddiflas, yn dywyll ac yn ddiddiwedd ar y pwynt hwn, fe gewch drwyddo. Tynnwch o'ch cryfder mewnol. Yn dilyn yr ysgariad hwn, bydd cyngor i ferched yn adeiladu eich gwytnwch ac yn adfywio'r croen coll am oes. Rydych chi'n ddigon cryf, yn ddigon da, yn ddigon craff ac yn ddigon gwydn i oresgyn unrhyw beth sy'n digwydd i chi.

Er gwaethaf gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am ysgariad, ni ellir gwadu bod priodas wedi torri yn dorcalonnus. Yr hyn y mae angen i fenywod ei wybod am ysgariad, hyd yn oed cyn cofrestru ar ei gyfer yw bod terfynu priodas yn boenus, ac mae angen i chi arfogi'ch hun â'r ffordd y mae cyfraith yn berthnasol i'ch achos ysgariad a bod â disgwyliadau realistig o'r canlyniad.


atodiad adeilad

Cofiwch, nid ydych chi ar eich pen eich hun yn hyn, mae yna lawer o bobl sy'n eich caru chi o hyd.