Pryd Mae Alimony yn Stopio?

Pryd Mae Alimony yn Stopio?


NJ undeb sifil

Os ydych chi'n talu alimoni efallai y byddwch yn y pen draw yn ysu i wneud iddo stopio, ac os ydych chi'n derbyn alimoni efallai y byddwch yn ysu iddo barhau. Dyma rai pethau sylfaenol ar sut mae'r broses honno'n gweithio.Beth yw alimoni?

Mewn sawl gwladwriaeth, gellir gorchymyn i'r priod sy'n ennill cyflog uwch mewn cwpl sy'n ysgaru wneud taliadau i gefnogi'r priod arall am gyfnod o amser. Mae hyn wedi dod yn llai cyffredin, gan fod y gyfraith wedi dod yn fwy derbyniol i gyplau sy'n ysgaru heb fai. Mae Alimony yn awgrymu lefel o ymrwymiad parhaus i gyn-briod sydd ychydig yn anghyson ag ysgariad dim bai. Mae alimoni yn dal i gael ei ddyfarnu mewn sawl gwladwriaeth, fodd bynnag.Ar wahân i wahaniaethau incwm, mae yna rai rhesymau eraill oherwydd gellir cyfarwyddo un partner i dalu alimoni i'r llall:

  • Pan fydd gan gwpl blant, mewn sawl achos mae un partner yn neilltuo mwy o amser mewn gofal plant ac yn canolbwyntio llai ar ei yrfa. Yn yr achos hwn, gall y llys orchymyn i'r partner arall dalu alimoni iddynt.
  • Pan fydd un partner yn cyfrannu'n ariannol at ddatblygiad y partner arall, er enghraifft, yn ysgwyddo peth rhan o'u cost addysg uwch, yna gallant dderbyn alimoni rhag ofn ysgariad.
  • Pan fydd gan un partner rywfaint o anabledd corfforol neu bryder iechyd, yna gellir cyfarwyddo'r partner arall i dalu alimoni iddynt.

Llinellau amser alimoni arferol

Byth ers i'r Ddeddf Priodas ac Ysgariad Gwisg gael ei chwblhau ym 1970, mae taleithiau wedi bod yn symud tuag at alimoni a ddyfernir yn unig i gefnogi priod sydd heb y gallu i gynnal ei hun. Yn gyffredinol, dim ond am gyfnod byr y caiff ei roi, yn y bôn i roi digon o amser i'r priod sy'n ennill cyflog is fynd yn ôl ar ei draed.
unigedd mewn priodas

Gadewch inni ystyried Taleithiau Efrog Newydd, sydd ag un o’r deddfau alimoni amlycaf sydd ar ôl, y mae’r wladwriaeth yn ei galw’n “gynnal a chadw.” Yn nodweddiadol mae Efrog Newydd wedi bod yn dipyn o rhad ac am ddim i bawb, lle mae gan y barnwr ddisgresiwn eang ar ba fath o gefnogaeth i'w ganiatáu. Nawr, mae fformiwla gymhleth yn seiliedig ar incwm pob priod a fydd yn cael ei defnyddio i bennu swm canllaw. Rhaid i farnwr ystyried y canllaw ond gall wyro. Gall faint o alimoni a ddewisir wasanaethu ailsefydlu priod trwy gynnig cefnogaeth i wneuthurwr cartref wrth ddod o hyd i swydd, er enghraifft. Gall alimoni hefyd fod yn fwy parhaol i gefnogi priod priod am weddill ei oes.

Mae'r barnwr yn dewis hyd priodol yr alimoni trwy edrych ar restr o 20 ffactor . Mae'r ffactorau ar hyd a lled y map, ac nid oes esboniad clir o sut mae barnwr i fod i'w defnyddio. Maent yn cynnwys pethau fel incwm, hyd priodas, oedran ac iechyd, yr angen am hyfforddiant swydd, y gallu i gael swydd, enillion a gollwyd o fod yn wneuthurwr cartref, buddion iechyd, ac “unrhyw ffactor arall.” Er hynny, bydd alimoni yn aml yn cael ei drafod i ffwrdd yn ystod rhannu eiddo. Er enghraifft, yn lle gofyn am alimoni bydd llawer o briod sy'n ysgaru yn gofyn am gyfran fwy o'r cyfrif cynilo ar y cyd. Mae hyn yn caniatáu rhaniad glanach, gan nad yw llawer o briod eisiau i'w bywoliaeth ddibynnu ar daliadau cyson gan eu cyn.

Digwyddiadau sy'n torri alimoni i ffwrdd

Mae alimoni yn llif incwm, gall unrhyw nifer o ddigwyddiadau ei dorri i ffwrdd:  • Marwolaeth yw'r digwyddiad amlycaf a fyddai'n torri cefnogaeth.
  • Digwyddiad terfynu cyffredin arall yw ailbriodi. Mae hyn yn adlewyrchu'r syniad bod alimoni i fod i amddiffyn priod rhag cael ei ddifetha'n ariannol gan ysgariad. Unwaith y byddant mewn perthynas newydd, nid oes angen alimoni mwyach. Gall hyn fynd y tu hwnt i briodas yn unig. Yn Virginia, er enghraifft, bydd alimoni yn terfynu “ yn seiliedig ar dystiolaeth glir ac argyhoeddiadol bod y priod sy'n derbyn cefnogaeth wedi bod yn cyd-fyw fel arfer â pherson arall mewn perthynas sy'n debyg i briodas am flwyddyn neu fwy. ”
  • Pan fydd lefel yr incwm y mae'r derbynnydd alimoni yn ei newid er gwell, yna gellir terfynu alimoni hefyd. Darperir alimoni fel cymorth i'r partner sy'n wannach yn ariannol a phan nad oes angen y math hwnnw o gefnogaeth ar y partner hwnnw mwyach, gellir terfynu alimoni
  • Ni chaiff y person sy'n cael ei gyfarwyddo i dalu'r alimoni aros mor gryf yn ariannol ag yr oedd ef / hi adeg yr ysgariad. Os yw ef / hi yn colli'r gallu i ysgwyddo'r gost alimoni, yna gellir ei derfynu'n gynnar.