A all Fy Mhriodas oroesi anffyddlondeb?

A all Fy Mhriodas oroesi anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honMae'n un o'r geiriau gwaethaf y gellir ei draethu mewn priodas: perthynas. Pan fydd cwpl yn cytuno i fod yn briod, maen nhw'n addo bod yn ffyddlon i'w gilydd. Felly pam felly mae anffyddlondeb mewn priodas mor gyffredin? A sut y gall priodas oroesi anffyddlondeb?Yn dibynnu ar ba astudiaeth ymchwil rydych chi'n edrych arni a beth rydych chi'n ystyried bod perthynas, mae rhywle rhwng 20 a 50 y cant o briod priod yn cyfaddef bod ganddyn nhw berthynas un-amser o leiaf.

Twyllo mewn priodasyn niweidiol i'r berthynas briodas , gan rwygo cwpl a oedd unwaith yn hapus. Gall ddiddymu'r ymddiriedolaeth ac yna, yn ei dro, effeithio ar bawb o'u cwmpas.Mae plant, perthnasau a ffrindiau yn cymryd sylw ac yn colli gobaith oherwydd a perthynas roeddent unwaith yn cael eu gwerthfawrogi yn cael problemau. A yw hynny'n golygu bod cyplau eraill yn anobeithiol o ran goroesi anffyddlondeb mewn priodas?

Gadewch inni edrych ar fathau o anffyddlondeb, pam mae priod yn twyllo, a gyda phwy y maent yn twyllo; yna penderfynwch a yw goroesi perthynas yn wirioneddol bosibl. Y naill ffordd neu'r llall, bydd godinebu sydd wedi goroesi mewn priodas yn her.

Gwyliwch hefyd:Mathau o anffyddlondeb

Mae dau fath sylfaenol o anffyddlondeb: emosiynol a chorfforol. Er mai dim ond un neu'r llall ydyw weithiau, mae yna ystod rhwng y ddau hefyd, ac weithiau mae'n cynnwys y ddau.

Er enghraifft, gallai gwraig fod yn dweud ei holl feddyliau a breuddwydion mwyaf agos atoch wrth weithiwr cow y mae hi'n cwympo amdano, ond nad yw hyd yn oed wedi cusanu nac wedi cael perthynas agos â hi.

Ar y llaw arall, gallai gŵr fod yn cael perthynas rywiol gyda ffrind benywaidd, ond nid yw mewn cariad efo hi.

Edrychodd astudiaeth ym Mhrifysgol Chapman ar beth mathau o anffyddlondeb trafferthu pob priod. Daeth eu canfyddiadau i'r casgliad, ar y cyfan, byddai dynion yn cael eu cynhyrfu'n fwy gan anffyddlondeb corfforol , a byddai anffyddlondeb emosiynol yn cynhyrfu menywod yn fwy.

Pam bod priod yn twyllo

Pam wnaeth ef neu hi dwyllo? Gall yr ateb i'r cwestiwn hwnnw amrywio'n fawr. Mewn gwirionedd, mae'n ateb unigol iawn.

Un ateb amlwg fyddai nad oedd y priod naill ai'n fodlon yn emosiynol neu'n gorfforol yn y briodas, neu fod yna ryw fath o fater yn y briodas, gan beri i'r priod deimlo'n unig.

Ond o hyd, mae yna lawer o briod sydd, mewn gwirionedd, yn fodlon ond bob amser yn twyllo. Un cwestiwn mawr i'w ofyn i'r priod sy'n troseddu yw hwn: A wnaethoch chi rywbeth o'i le pan wnaethoch chi dwyllo?

Gall rhai priod resymoli eu hymddygiad i'r pwynt o beidio â'i weld yn ddrwg. Er mai'r realiti yw eu bod wedi torri a adduned briodas , weithiau mae'r realiti y mae pobl yn dewis ei gredu yn eu paentio fel y dioddefwr, yn lle'r ffordd arall.

Pam bod priod yn twyllo

Gallai rhesymau eraill fod yn a caethiwed rhyw neu gael eu herlid gan rywun y tu allan i'r briodas, ac mae'r demtasiwn yn eu gwisgo i lawr dros amser. Hefyd, mae'n anodd anwybyddu'r fflat.


pwysigrwydd cyfeillgarwch mewn priodas

Mae eraill yn ei chael yn haws syrthio i demtasiwn o dan sefyllfaoedd llawn straen, ac mae llawer yn cyfaddef i faterion yn ystod teithiau busnes pan fyddant yn bell oddi wrth eu priod, ac mae'r siawns y byddant yn darganfod yn is.

Mae rhai astudiaethau wedi dod i'r casgliad bod anffyddlondeb priodasol yn y genynnau. Yn ôl ymchwil gan Scientific American, dynion a oedd ag amrywiad o vasopressin yn fwy tebygol o fod â llygad crwydrol.

Gyda phriod sy'n twyllo

Ydy priod yn twyllo gyda dieithriaid neu bobl maen nhw'n eu hadnabod? Yn ôl Focus on the Family, y bobl fwyaf tebygol maen nhw eisoes yn eu hadnabod. Gallai fod yn gyd-weithwyr, ffrindiau (hyd yn oed ffrindiau priod), neu hen fflamau maen nhw wedi ailgysylltu â nhw.

Mae Facebook a phlatfform ar-lein arall yn gwneud cysylltu â nhw hyd yn oed yn fwy hygyrch, hyd yn oed os oedd y cysylltiad yn ddieuog i ddechrau.

I Arolwg YouGov ar gyfer papur newydd The Sun ym Mhrydain adroddodd twyllo priod:

  • Cafodd 43% berthynas â ffrind
  • Cafodd 38% berthynas â chydweithiwr
  • Cafodd 18% berthynas â dieithryn
  • Cafodd 12% berthynas â chyn
  • Cafodd 8% berthynas â chymydog, a
  • Cafodd 3% berthynas â pherthynas partner.

A yw anffyddlondeb yn torri bargen?

Mae'r cwestiwn hwn yn bersonol iawn ac yn gofyn am lawer o chwilio am enaid. Yn ôl yr ymchwilwyr Elizabeth Allen a David Atkins, o’r rhai sy’n adrodd bod priod wedi cael rhyw allgyrsiol, mae tua hanner y priodasau ar ôl anffyddlondeb yn arwain at y pen draw ysgariad .

Dywed rhai bod y berthynas yn ganlyniad i faterion a oedd eisoes yn arwain at ysgariad, ac mae eraill yn dweud mai'r berthynas yw'r hyn sy'n arwain at ysgariad. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ymchwilwyr yn awgrymu, er bod hanner yn torri i fyny, bod hanner mewn gwirionedd yn aros gyda'i gilydd.

Un ffactor arwyddocaol sy'n ymddangos fel pe bai'n dylanwadu ar lawer o gyplau i aros gyda'i gilydd ar ôl anffyddlondeb yw os oes plant yn cymryd rhan. Mae torri priodas rhwng cwpl priod heb blant ychydig yn llai cymhleth.

Ond pan mae plant, mae priod yn tueddu i ailystyried torri'r cyfan i fyny teulu uned, yn ogystal ag adnoddau, er mwyn y plant.

Yn y diwedd, mae ‘a all priodas oroesi perthynas?’ Yn dibynnu ar yr hyn y gall pob priod fyw gydag ef. A yw'r priod twyllo yn dal i garu'r person y maent yn briod ag ef, neu a yw ei galon wedi symud ymlaen?

A yw'r priod a gafodd dwyll yn barod i edrych heibio'r berthynas a chadw'r briodas yn fyw? Mae hi i fyny i bob person ateb drosto'i hun.


mewn perthynas â neu i

Sut i oroesi anffyddlondeb - os ydych chi'n aros gyda'ch gilydd

Os ydych chi a'ch priod wedi penderfynu aros gyda'ch gilydd er gwaethaf anffyddlondeb, y peth pwysicaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gweld therapydd priodas ac efallai hyd yn oed edrych am grwpiau cymorth anffyddlondeb.

Gall gweld cwnselydd gyda'ch gilydd - ac ar wahân - eich helpu i weithio trwy'r materion sy'n arwain at y berthynas a helpu'r ddau ohonoch i fynd heibio'r berthynas. Ailadeiladu yw'r allweddair yn y blynyddoedd yn dilyn y berthynas.

Gall cynghorydd priodas da eich helpu i wneud hynny, o frics wrth frics.

Y rhwystr mwyaf i ddod drosodd yw i'r priod sy'n twyllo gymryd cyfrifoldeb llawn, a hefyd i'r priod arall gynnig yn gyflawn maddeuant .

Felly i ateb y cwestiwn “a all perthynas oroesi twyllo?” Ni fydd yn digwydd dros nos, ond gall priod sydd wedi ymrwymo i'w gilydd symud heibio iddo gyda'i gilydd.

Sut i oroesi anffyddlondeb - os ydych chi'n torri i fyny

Hyd yn oed os ydych chi'n ysgaru ac nad ydych chi'n gweld eich cyn-briod mwyach, mae anffyddlondeb wedi rhoi ei farc ar y ddau ohonoch o hyd. Yn enwedig pan fydd perthnasoedd newydd yn cyflwyno'u hunain, yng nghefn eich meddwl gall fod diffyg ymddiriedaeth yn y person arall neu chi'ch hun.

Efallai y bydd siarad â therapydd yn eich helpu i wneud synnwyr o'r gorffennol a hefyd yn eich helpu i symud ymlaen perthnasoedd iach .

Yn anffodus, nid oes ffon hud i gadw pawb yn ddiogel rhag anffyddlondeb priodas . Mae'n digwydd i barau priod ledled y byd. Os bydd yn digwydd i chi, gweithiwch drwyddo orau y gallwch, a cheisiwch help.

Ni allwch reoli'r hyn y mae eich priod yn ei wneud, ond gallwch reoli sut y bydd yn effeithio ar eich bywyd yn y dyfodol.