5 Awgrymiadau Cyfathrebu Cyplau Hawdd ac Effeithiol

Awgrymiadau Cyfathrebu Cyplau Hawdd ac Effeithiol

Yn yr Erthygl honMae hyd yn oed y rhai sydd hapusaf angen rhai awgrymiadau cyfathrebu cyplau defnyddiol ar brydiau. Pan fydd bywyd yn brysur ac yn teimlo dan straen, byddwch yn aml yn colli golwg ar y person rydych chi'n briod ag ef. Er eich bod chi'n caru'ch gilydd a'ch bod chi yno i'ch gilydd, weithiau rydych chi'n anghofio siarad â'ch gilydd. Efallai eich bod wedi'ch draenio'n feddyliol neu ddim ond angen rhywfaint o amser ar eich pen eich hun, ac mae mor hawdd cymryd eich gilydd yn ganiataol yn yr eiliadau hynny.Fodd bynnag, os nad ydych chi'n siarad â'ch gilydd, rydych chi'n colli allan ar sylfaen fawr i'ch priodas - ac mae'n bryd cael pethau yn ôl ar y trywydd iawn!


sut i adennill oddi gariad unrequited

Nid oes raid i siarad â'i gilydd fod yn feichus. Gall fod yn hwyl, gall fod yn bleserus, a gallwch fynd yn ôl i amser lle roedd y sgwrs yn hawdd ac yn ddi-dor. Pan oeddech chi'n dyddio gyntaf mae'n debyg eich bod wedi treulio oriau yn siarad â'ch gilydd, a gallwch chi fod felly mewn priodas unwaith eto. Efallai nad ydych yn ei gredu, ond gyda'r ymdrech a'r pwyslais cywir ar sgwrsio da, gallwch siarad mwy mewn priodas nag y gwnaethoch erioed o'r blaen. Rydych chi eisiau sicrhau eich bod chi'ch dau ar y dudalen iawn a'ch bod chi'n gwneud cyfathrebu'n flaenoriaeth gyda'ch gilydd, ond mae'r awgrymiadau gorau yn hawdd eu tynnu i ffwrdd a dechrau gyda gweithio fel tîm.Dyma rai awgrymiadau cyfathrebu cyplau gwych sy'n eich helpu i fwynhau'r cysylltiad hwnnw a theimlo'n hapus gyda'ch gilydd eto.

1. Cofiwch barchu'ch gilydd

Mae'n swnio fel y dylai fod yn gynhenid, ond mae gormod ohonom ni'n colli parch tuag at ein gilydd ar y ffordd. Gall fod oherwydd rhyw reswm sylweddol neu dim ond oherwydd eich bod yn cymryd eich gilydd yn ganiataol. Mae dynion angen parch fel mae menywod angen cariad, ac yn wir mae angen i ni i gyd deimlo ein bod ni'n cael ein parchu gan ein partner.

Os gallwch chi wneud anghenion eich gilydd yn flaenoriaeth a gallwch fyfyrio ar yr hyn sy'n dda ac yn gadarnhaol am yr unigolyn hwn rydych chi'n briod ag ef, yna mae cyfathrebu'n dod yn hawdd i'r berthynas ac rydych chi'n rhoi eich gilydd yn gyntaf yn y broses.2. Anfonwch nodyn cariad bach at ei gilydd

Faint mae'n gwneud ichi wenu pan gewch nodyn cariad gan eich priod? Hyd yn oed os yw wedi bod yn hir, anfonwch destun atynt i ddweud eich bod yn meddwl amdanynt. Gadewch nodyn cariad iddyn nhw yn y bore allan o unman, ac am ddim rheswm penodol o gwbl.

Rhowch nodyn yn eu cinio neu ysgrifennwch rywbeth ciwt mewn llyfr nodiadau y byddan nhw'n dod o hyd iddo. Mae'r nodiadau cariad mwyaf digymell yn cael yr ymateb gorau ganddyn nhw, a byddan nhw'n sicr o fod eisiau dychwelyd. Os ydych chi am ddechrau siarad eto, yna daliwch nhw oddi ar eu gwyliadwriaeth a gadewch i'r ystum fach hon wella eu diwrnod.

3. Dim ond dweud “Rwy'n dy garu di' bob dydd

Un o'r awgrymiadau cyfathrebu cyplau mwyaf defnyddiol yw dweud wrth eich gilydd eich bod chi'n caru'ch gilydd yn amlach. Rydych chi'n gwybod sut mae'n mynd - rydych chi'ch dau ar frys yn y bore ac efallai y byddwch chi'n rhoi cusan cyflym ond dyna ni. Cymerwch yr amser i edrych eich priod yn y llygad a dweud “Rwy’n dy garu di” a gwyliwch sut mae eu hymarweddiad cyfan yn newid.

Maen nhw'n dechrau meddwl faint maen nhw'n eich caru chi ac maen nhw'n dechrau siarad â chi mwy. Mae'n ystum mor hyfryd a syml y dylech chi fod yn ei wneud beth bynnag. Cymerwch yr amser i rannu'ch cariad, edrych i mewn i lygaid eich gilydd, cusanu ychydig yn hirach, a thrwy'r gweithredoedd hyn daw'r cyfathrebu sy'n llifo'n llawer mwy rhydd nag erioed o'r blaen.

4. Sôn am bethau sy'n gwneud y ddau ohonoch chi'n hapus

Os ydych chi wrth eich bodd yn siarad am ddigwyddiadau cyfredol neu safbwyntiau gwleidyddol, yna gwnewch hynny. Os yw'n gwneud y ddau ohonoch yn hapus i siarad am eich swyddi neu'r diwydiant neu'r farchnad stoc, yna ewch amdani. Nid oes unrhyw beth da nac anghywir yma, dewch o hyd i ryw fath o dir cyffredin i danio'r sgyrsiau.

Mae'n siŵr bod siarad am gerrig milltir neu gyflawniadau eich plentyn yn wych, ond ewch â hi gam ymhellach. Siaradwch am y pethau sy'n eich cysylltu chi ac a ddaeth â chi at eich gilydd yn y lle cyntaf - os ydych chi'n siarad am bethau hapus yna bydd yn gwneud sgwrs yn llawer haws ac yn fwy pleserus wrth symud ymlaen.

5. Myfyriwch ar bwy ydych chi i'ch gilydd

Os ydych chi'n briod yn hapus yna rydych chi'n briod, yn bartneriaid, yn system gymorth, yn dîm, ac yn caru'ch gilydd. Er y gallech golli'ch ffordd gyda rhai o'r rheini ar brydiau, cymerwch amser i fyfyrio ar y rolau hyn. Meddyliwch faint yn wahanol fyddai'ch bywyd heb y person arall, ac yna defnyddiwch hwn fel egni positif wrth symud ymlaen.


rhwystredigaeth rywiol mewn priodas

Un o'r awgrymiadau cyfathrebu cyplau gorau yw myfyrio ar faint gwell yw eich bywyd gyda'ch gilydd - ac yna nid yw siarad bellach yn feichus ond yn hytrach rhywbeth rydych chi'n mwynhau ei wneud gyda'r person rydych chi'n ei garu ac yn wirioneddol ei angen yn eich bywyd!