10 Baner Goch mewn Perthynas

Baneri Coch mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honMae gan bob perthynas eu rhwystrau. Ac mae hynny'n beth da! Mae'r ffordd rydych chi a'ch partner yn datrys gwrthdaro yn ddangosydd pwysig o hyfywedd tymor hir eich perthynas.Mae gwahaniaeth, fodd bynnag, rhwng camgymeriadau anghofiadwy a disglair baneri coch mewn perthynas yn chwifio o flaen eich wyneb, gan ddweud TALU SYLW I'R HWN!

Rhyfeddod beth yw baneri coch mewn perthynas? Maent yn arwyddion rhybuddio, sydd weithiau'n amlwg iawn ac weithiau ddim cymaint, a all nodi a ydych chi'n gydnaws mewn perthynas ai peidio.Dyma rai baneri coch perthynas gynnar na ddylech eu hanwybyddu, oherwydd gallant fod yn arwydd y gallai'r berthynas hon fod yn cylchredeg y draen.

1. Siarad yn wael am gyn

Os yw'ch partner yn mynd ymlaen ac ymlaen ynglŷn â pha mor erchyll oedd ei gyn, mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun pam y byddai rhywun yn aros mewn perthynas a oedd mor ofnadwy?

Naill ai roeddent yn rhy wan i adael sefyllfa ofnadwy, neu roeddent yn mwynhau cael eu trin fel baw. Y naill ffordd neu'r llall, rydych chi'n haeddu rhywun nad yw'n teimlo'r angen i bardduo ei gyn.Hyn baner goch mewn perthynas newydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan eich partner os cewch eich gwahanu yn y dyfodol.

2. Maen nhw'n ymarfer polisi daear cras pan rydych chi'n ymladd

Mae'n naturiol i bethau gynyddu yng ngwres dadl. Ond baner goch gynnar mewn perthynas yw os yw'ch partner yn mynd o ddim i 60 mewn 30 eiliad, gan ddod yn fyw cyn gynted ag y ceisiwch fagu pwnc sensitif, neu droi a gadael yr ystafell ar unwaith, gwyliwch allan.

Mae person aeddfed yn mynd i mewn i ddeialog, hyd yn oed un sy'n annymunol, gyda myfyrio a pharch tuag at y person arall, hyd yn oed os yw am anghytuno.3. Maen nhw'n oriog yn gronig

Dyn Ifanc wedi

Un diwrnod mae'ch partner yn dod adref gyda thusw o rosod i chi; ychydig oriau yn ddiweddarach maent yn eu sgubo allan o'r fâs ac yn eu taflu yn y sbwriel, gan eich beio am “ddifetha'r hwyliau.”Peidiwch â glynu o gwmpas i'w gwylio nhw'n swingio'n ôl. Bydd y pendil yn dal i bownsio o'r chwith i'r dde ac nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i'w sefydlogi. Mae hwn yn baner goch amlwg o berthynas afiach.

4. Maen nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw'n eich caru chi, ond mae eu gweithredoedd yn dweud fel arall

Nid yw diwrnod yn mynd heibio nad ydych chi'n derbyn neges destun, e-bost neu alwad ffôn lle maen nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw'n eich caru chi. Ond mewn bywyd go iawn, mae'n stori wahanol.

Maent yn anghofio arddangos am ddyddiad neu maent yn hwyr yn gyson. Yr addewid hwnnw i'ch helpu chi i baentio'ch fflat? Mae'n ddrwg gennym, daeth rhywbeth arall i fyny.

Pan fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw nad ydych chi'n teimlo fel blaenoriaeth iddyn nhw, maen nhw'n tynnu sylw at yr holl negeseuon cariad maen nhw'n eu hanfon atoch chi. Mae'n hawdd dweud eich bod chi'n caru rhywun, yn llai felly er mwyn eu dangos gyda'ch gweithredoedd.

Peidiwch ag anwybyddu baneri coch o'r fath mewn perthnasoedd. Mae eu dympio a dod o hyd i rywun sy'n deall cariad yn ferf.

5. Nid ydych chi ar yr un dudalen ynglŷn â ffyddlondeb

Rydych chi'n meddwl bod monogami'n hanfodol mewn perthynas hirdymor. Neu dydych chi ddim ac eisiau agor eich cwpl i gynnwys pobl eraill. Beth bynnag ydyw, mae angen i'r ddau ohonoch fod yn gytûn ar yr un hon, neu mae rhywun yn mynd i fod yn anhapus.

Un arall baner goch amlwg mewn perthynas wrth ddyddio yw pan fydd gennych chi a'r person arall farn wahanol am yr hyn y mae ffyddlondeb yn ei olygu mewn perthynas.

Peidiwch byth â diystyru arwyddion rhybuddio baner goch o'r fath mewn perthynas gan na fyddent ond yn brifo'r naill neu'r llall ohonoch.

Dyn Du Cenfigennus Cenfigennus Yn Edrych Dros Ei Ysgwydd Yn Ei Ferch Yn Ceisio Gweld Beth Mae hi

6. Mae gennych farn wahanol tuag at reoli eich cyllid

Rydych chi'n byw ar gyfer eich taenlenni, gan ddyrannu'ch cyflog misol i gategorïau manwl gywir, heb fyth wario'r hyn nad oes gennych chi.

Eich nod yw bod yn berchen ar gartref mewn ychydig flynyddoedd, felly byddwch chi'n rhoi digon o'r neilltu bob mis ar gyfer gostyngiad yn y dyfodol. Nid yw'ch partner eisiau “cael ei glymu i lawr i wrthrychau materol” ac mae wrth ei fodd yn “byw oddi ar y grid.”

Maent yn hapus i fod yn rhentwr am oes ac yn aml yn cynyddu eu cardiau credyd oherwydd eu bod yn gorfod “dianc i Hawaii” i glirio eu pen. Peidiwch â glynu o gwmpas; nid ydyn nhw'n mynd i newid.

Dewch o hyd i rywun sy'n rhannu'r un rhagolygon tuag at eu cyllid personol, a gallwch chi ddechrau adeiladu'ch nyth, a'ch wy nythu, gyda'ch gilydd.

Mae cael nodau ariannol hynod wahanol hefyd yn faner goch mewn perthnasoedd newydd i edrych amdanynt.

7. Rydych chi eisiau priodi, maen nhw eisiau aros yn sengl

Maen nhw wedi dweud wrthych chi o'r dechrau eu bod nhw yn erbyn sefydliad priodas. Ond mae gennych eich sbectol gariad ymlaen ac yn argyhoeddedig y gallwch eu newid.

Wedi'r cyfan, rydych chi wedi gweld hyn yn digwydd gyda pherthynas eich ffrind gorau (er bod y briodas honno i'w gweld ar y creigiau). Gwrandewch! Fe wnaethant ddweud wrthych o'r dechrau lle roeddent yn sefyll ar ymrwymiad ffurfiol.

Pan fydd rhywun yn dangos i chi pwy ydyn nhw, coeliwch nhw. Os yw priodas yn bwysig i chi, mae angen i chi gerdded i ffwrdd a dod o hyd i rywun y mae hyn yn bwysig iddo hefyd.

Os na wnewch chi, rydych chi'n condemnio'ch hun i berthynas lle bydd y darn bach hwn ohonoch chi bob amser yn anfodlon.

8. Maen nhw'n defnyddio bygythiadau i'ch gorfodi chi

Ydych chi'n cofio'r bwli hwnnw yn y bedwaredd radd? Yr un a ddywedodd pe na baech yn fforchio dros eich arian cinio, ei fod yn mynd i'ch curo i fyny?

Os yw'ch partner yn defnyddio bygythiadau i'ch annog chi i wneud rhywbeth (fel aros gyda nhw), dyma'r fersiwn oedolyn o'r un bwli hwnnw, dim ond yn fwy peryglus. Y math hwn o nid yw rheoli ymddygiad yn iach , ac ni allwch wasanaethu fel eu therapydd.

Ymchwil yn dangos bod dioddefwyr trais mewn perthnasoedd yn aml yn dyfynnu llu o resymau pam y bu iddynt aros er iddynt gael eu haflonyddu, gan gynnwys ymdeimlad o hunan-werth, ofn, awydd i fod yn achubwr, unigedd, cyfyngiadau ariannol a mwy.

Gwnewch ffafr i chi'ch hun a'i dorri i ffwrdd (hyd yn oed os ydyn nhw'n dweud na allan nhw fyw heboch chi - mae hynny'n fygythiad ynddo'i hun). Byddant yn gwneud yn iawn heboch chi, ond os arhoswch, byddwch yn sicr yn dioddef, yn gorfforol yn bennaf.

9. Maen nhw wedi peidio â bod yn chwilfrydig amdanoch chi

Nid ydyn nhw'n gofyn unrhyw beth amdanoch chi'ch hun mwyach. Mae'r sgyrsiau'n canolbwyntio o'u cwmpas. Rydych chi'n cerdded i ffwrdd o'ch dyddiadau gan deimlo'n anweledig ac yn anhysbys. Ddim yn ornest dda. Ewch o hyd i rywun sydd eisiau gwybod pob manylyn am eich diwrnod.

10. Mae yna faterion dibyniaeth nad ydych chi'n gyffyrddus â nhw

Gwraig Yn Ysbïo Ffôn Ei Gwr Tra


adeiladu cyfeillgarwch cyn perthynas

Nid yw caethiwed o reidrwydd yn golygu cyffuriau nac alcohol (er y gall). Efallai y bydd eich partner yn gaeth i Candy Crush neu'n eistedd o flaen Netflix trwy'r penwythnos. Gall fod yn bethau anhraddodiadol, fel bwyd neu siopa.

Beth bynnag maen nhw'n ei ddefnyddio i leddfu eu hunain neu dynnu eu hunain oddi wrth realiti, os nad yw'n angerdd a rennir, mae'n tarfu ar eich cysylltiad. Yn y tymor hir, rydych chi'n mynd i ddigio gwrthrych eu dibyniaeth.

Mae eich dewis yn glir: naill ai rydych chi'n codi'r un dibyniaeth, neu rydych chi'n dod o hyd i rywun y mae ei syniad o sut i dreulio amser gyda'ch gilydd yn fwy cydnaws â'ch un chi.

Gall edrych yn rhagweithiol am y fflagiau coch hyn mewn perthynas eich arbed rhag llawer o dorcalon yn nes ymlaen. Efallai eich bod yn meddwl eich bod mewn cariad a gellir maddau ychydig o bethau oherwydd nad oes unrhyw berthynas yn berffaith ond dylai fod rhai delio â phethau nad ydynt yn dderbyniol gan y gall achosi problemau mawr yn nes ymlaen yn eich perthynas.