10 Rheswm Pam fod Dynion a Merched yn Osgoi Agosrwydd Emosiynol

Rhesymau Pam fod Dynion a Merched yn Osgoi Agosrwydd Emosiynol

Yn yr Erthygl honMae yna lawer o resymau pam y gall pobl ofni agosatrwydd emosiynol. Cafwyd adroddiadau bod pobl wedi bod yn briod flynyddoedd lawer cyn iddynt ddarganfod am hunaniaethau eu priod neu deuluoedd nad oeddent erioed yn gwybod amdanynt.Yn ddiweddarach o edrych yn ôl, adlewyrchwyd ei bod yn ymddangos bod y priod wedi osgoi agosatrwydd emosiynol dwfn yn y briodas neu'r berthynas.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio ychydig o'r rhesymau a welwyd pam mae'n well gan ddynion a menywod osgoi agosatrwydd emosiynol mewn priodas.1. Teulu camweithredol

Gadewch inni ei wynebu, ac rydym yn gynnyrch o'n hamgylchedd. Os ydych chi'n dod o gartref di-gariad, mae yna rai blociau seicolegol i agosatrwydd.

Gall dynion a menywod ddioddef teuluoedd camweithredol. Ni welsant erioed fodelau o fynegiadau iach o gariad. Felly, gallant fod ag ofn agosatrwydd emosiynol, ac yn eu tro, osgoi agosrwydd emosiynol ar lefelau nad ydyn nhw'n gyffyrddus â nhw.

Ond, nid osgoi agosatrwydd yw'r ateb i'r broblem hon. Hefyd, rhaid i chi beidio â cheisio ei wneud ar eich pen eich hun.Os oes blynyddoedd o gamdriniaeth i'w datgelu, peidiwch â bod ofn ceisio cymorth proffesiynol.

2. Ffo

Credwch ef, neu ni chanfuwyd bod llawer o bobl yn briod pan ymddangosodd heddwas ar y drws, yn chwilio am briod ar ôl ugain mlynedd.

Nid yw'r dynion neu'r menywod ffo hyn eisiau dod yn agos at unrhyw un oherwydd nad ydyn nhw byth yn gwybod pryd y bydd yn rhaid iddyn nhw ddal yr hediad nesaf allan o'r dref!

Gallent hefyd fod yn bigamyddion - yn briod â mwy nag un person ar yr un pryd.

3. Isel

Efallai bod y mathau hyn o ddynion a menywod wedi gwneud rhywbeth nad yw eu cydwybod euog yn caniatáu iddynt uniaethu'n dda ag eraill yn emosiynol. Maent yn osgoi agosatrwydd emosiynol oherwydd eu bod yn ofni ymddiried mewn pobl ac yn difetha'r cyfrinachau cudd.

Mae'r pryder o ddatgelu'r cyfrinachau cudd yn gwneud i'r bobl hyn gadw cryn bellter gyda'u priod. Mae gŵr neu wraig o’r fath yn osgoi agosatrwydd emosiynol oherwydd efallai mai eu priod presennol yw eu tocyn dioddefwr neu bryd bwyd nesaf.

Weithiau, efallai na fydd menywod neu ddynion sy'n osgoi agosatrwydd hyd yn oed yn droseddwyr ond gallent fod yn cadw'n isel yn unig oherwydd eu bod yn teimlo y gallai eu gorffennol brifo eu priod.

Nid yw'r bobl hyn yn cuddio unrhyw beth yn fwriadol ond yn ofni y gallent golli eu partner os dônt i wybod am eu gorffennol tywyll.

4. Problemau meddyliol

Problemau meddyliol


ymdrin â rhieni ysgaru pan fyddant yn oedolion

Mae rhai materion iechyd meddwl yn arwain at wraig neu ŵr, gan osgoi agosatrwydd â'u priod.

Mae yna rai materion datblygiadol a all ddechrau yn ystod plentyndod a pharhau hyd nes eu bod yn oedolion. Gall problemau o'r fath godi oherwydd rhai diffygion datblygiadol neu hyd yn oed brofiadau trawmatig, fel damwain car.

Felly, os byddwch chi'n arsylwi unrhyw ofn annormal o agosatrwydd ymysg dynion neu fenywod, gofynnwch am gymorth proffesiynol ar unwaith.

5. Sgiliau cymdeithasol annigonol

Ar adegau fe welwch ddynion sy'n osgoi menywod neu hyd yn oed y menywod sy'n osgoi dynion yn annodweddiadol. Maent yn tueddu i ymddwyn yn lletchwith, sy'n wahanol i'r arferol.

Mae'r dynion a'r menywod hyn yn j nid yw'n dda mynegi eu hunain. Nhw yw'r mewnblyg nodweddiadol sy'n well ganddyn nhw aros yn eu plisgyn ac osgoi cymdeithasu â phobl.

Efallai y bydd rhai pobl sy'n perthyn i'r math hwn hyd yn oed yn teimlo na wnaethant ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i uniaethu'n dda ag eraill ers iddynt ddod o ddosbarth cymdeithasol penodol. Er mwyn cuddio'r annigonolrwydd hyn, maent yn osgoi agosatrwydd emosiynol dwfn.


rhyw gŵr a gwraig

6. Personoliaeth

Credwch neu beidio, mae rhai dynion a menywod sydd â phersonoliaethau dirywiol yn gyffyrddus â chael rhywfaint o bellter yn emosiynol gydag eraill. Cofiwch, mae cysylltu'n emosiynol yn dibynnu ar dderbyniad y ddau barti.

Y briodferch a'r priodfab sy'n penderfynu ar bob gradd perthynas o agosatrwydd emosiynol. Dyna'r rheswm pam y dylai pobl ddod o hyd i ornest yn emosiynol ac yn gorfforol.

7. Gwrthod

Mae llawer o ddynion a menywod wedi cael o leiaf un profiad perthynas wael yn y gorffennol.

Efallai eu bod wedi cael eu dwyn, eu bradychu, neu eu brifo'n gorfforol o ganlyniad i ymddiried a chysylltu'n emosiynol â pherson arall.

Mae hyd yn oed yn bosibl y gallent fod wedi chwarae rhan emosiynol yn eu perthynas flaenorol ac wedi wynebu cael eu gwrthod yn niweidiol. Dyma hefyd un o'r rhesymau posibl i bobl ymbellhau oddi wrth bawb o'u cwmpas yn emosiynol.

8. swil

Efallai bod y priod hwn yn swil yn unig. Maent yn cysylltu'n emosiynol ond ymddengys nad ydynt yn cysylltu â'u partneriaid ar lefel emosiynol, agos atoch.

Mae angen i’w priod ddysgu dysgu iaith gorff ac ymadroddion wyneb y priod swil er mwyn deall eu bod yn cysylltu a pheidio â dibynnu ar sgwrs. Efallai eu bod yn mynegi eu hunain yn dda ond yn ei chael hi'n ychydig yn chwithig siarad ar lefelau emosiynol, agos atoch.

9. Cam-drin sylweddau

Cam-drin sylweddau

Gall sylweddau sy'n newid meddwl gadw dynion a menywod rhag cysylltu ag agosatrwydd emosiynol mewn perthnasoedd. Mae'r synwyryddion sy'n gadael iddyn nhw deimlo'n emosiynol wedi'u blocio.

Felly, maent yn colli'r eiliadau agosatrwydd emosiynol hynny i gyffwrdd neu fflyrtio â'u priod. Efallai eu bod hefyd yn meddwl bod y berthynas yn dda oherwydd eu bod yn uchel.

Gallai gwirionedd neu realiti’r sefyllfa fod i’r gwrthwyneb i’r hyn y maent yn ei feddwl.

10. Materion ymddiriedaeth

Mae llawer o ddynion a menywod wedi dioddef cynlluniau twyll buddsoddi a drefnwyd gan ffrind neu gyn-briod. Mae'r profiadau hyn yn creu problemau ymddiriedaeth wrth gysylltu'n emosiynol â phriod ar lefel uchel o lefelau agos atoch yn emosiynol.

Neu, gallai materion yr ymddiriedolaeth fod yn berthynas a fethodd yn y gorffennol lle mae'n rhaid eu bod wedi rhoi eu calon a'u henaid, ond gallai eu cyn-bartner fod wedi twyllo arnynt gyda rhywun arall.

Fel y dywedir yn gyffredin - unwaith y caiff ei frathu, yn swil ddwywaith!

Mae pobl o'r fath yn tueddu i fod â phroblemau ymddiriedaeth a byddai'n well ganddyn nhw bob amser aros yn wyliadwrus trwy osgoi agosatrwydd emosiynol â'u partner presennol.

Gwyliwch y fideo hon i ddysgu am seicoleg ymddiriedaeth:

I gloi, mae yna lawer o resymau pam y gall dynion a menywod ofni agosatrwydd emosiynol: personoliaethau, ymddiriedaeth, cymeriad isel, cam-drin sylweddau, gwrthod, sgiliau cymdeithasol annigonol, ac ati.

Weithiau, nid oes unrhyw reswm nad yw person yn cysylltu’n emosiynol ag eraill, heblaw nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny. Mae'r teimladau newydd fynd, ac efallai na fydd y person hyd yn oed yn ymwybodol, pryd, sut a pham.