Sut i Ymarfer Gwrando Heb Fynd yn Amddiffynnol: Offeryn Gwella Perthynas

Gwrando Heb Fynd yn Amddiffynnol


diffyg agosatrwydd gan ŵr

Pan fyddwch chi a'ch partner yn ddwfn pen-glin mewn trafodaeth sy'n cael ei hysgogi gan wrthdaro (neu, fel yr ydym yn hoffi dweud “ymladd”), mae'n hawdd torri ar eu traws â datganiadau amddiffynnol fel “Mae hynny'n hollol anwir!” neu “Rydych chi'n camddeall yr hyn yr oeddwn i'n ei olygu wrth hynny!” Yn anffodus, mae hon yn ffordd berffaith o ddwysau'r sgwrs yn ddadl danbaid, yn hytrach na'i symud tuag at ddatrysiad cytûn.Cyfathrebu da mewn priodas yn ystod gwrthdaro yw'r hyn sy'n cadw perthynas gyda'i gilydd. Gwrando di-amddiffynnol yn sgil wych i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd fel y rhain oherwydd ei fod yn caniatáu i'r sgwrs barhau mewn modd sy'n gadael i'r ddau barti deimlo eu bod yn cael eu clywed a'u deall. A phan fydd hynny'n digwydd, mae'n fwy effeithiol eich cael chi tuag at eich nod: mynd i'r afael â'ch mater mewn ffordd iach.Beth yw gwrando di-amddiffynnol?

Yn syml, mae gwrando di-amddiffynnol yn ffordd ddeublyg o glywed eich partner yn wirioneddol ac adeiladu sianel gyfathrebu well mewn priodas. Yn gyntaf, mae'n caniatáu i'ch partner fynegi ei hun heb i chi neidio i mewn a'u torri i ffwrdd. Yn ail, mae'n eich dysgu sut i ymateb i'ch partner mewn ffordd sy'n eu parchu, heb absenoldeb emosiwn neu fai negyddol. Bydd y ddau ddull hyn yn eich arwain at y man yr ydych am fod: deall y mater, a gweithio arno fel bod y ddau ohonoch yn fodlon â'r canlyniad.

Beth yw gwrando di-amddiffynnol?Gadewch inni ddadelfennu elfennau gwrando di-amddiffynnol a dysgu sut i ymgorffori'r offeryn hwn fel y gallwn ei dynnu allan y tro nesaf y mae ei angen.

Er mwyn deall beth yw pwrpas gwrando di-amddiffynnol, gadewch inni edrych ar rai o'r technegau a ddefnyddir amddiffynnol gwrando:

Rydych chi'n “gwrando” yn amddiffynnol pan fyddwch chi:  • Stonewall eich partner (“Stopiwch siarad am hyn. Dwi wedi blino eich clywed chi !!!”)
  • Ymateb i'ch partner trwy aros yn dawel neu adael yr ystafell (Diffyg cyfathrebu)
  • Gwadu ffordd eich partner o weld pethau (“Rydych chi'n camddeall !!!”)

Os ydych chi erioed wedi ymarfer gwrando amddiffynnol (sydd gan bob un ohonom, felly peidiwch â theimlo'n ddrwg am hyn), rydych chi'n gwybod nad yw'n unman i chi.

Gwrando di-amddiffynnol mae a wnelo popeth â chanolbwyntio ar gyfathrebu eich partner a sicrhau eglurder a dealltwriaeth o'r mater y maent yn dod ag ef i'r bwrdd. Mae'n ymwneud ag ymateb, nid ymateb.

Sut i wrando heb fynd yn amddiffynnol

1. Peidiwch â thorri ar draws

Mae hyn yn cymryd peth ymarfer i berffeithio - mae gan bob un ohonom dueddiad i fod eisiau neidio i mewn pan nad ydym yn cytuno â'r hyn yr ydym yn ei glywed. Hyd yn oed os ydyn ni'n meddwl bod yr hyn rydyn ni'n ei glywed yn wallgof, yn hollol anwir, neu'n bell oddi ar y trywydd iawn - gadewch i'ch partner orffen. Bydd gennych eich amser i ymateb pan fyddant wedi gorffen.

Pan fyddwch chi'n torri ar draws rhywun yn siarad, rydych chi'n gwneud iddyn nhw deimlo'n rhwystredig ac yn anhysbys. Maent yn cael eu gadael yn annilys ac fel pe na bai eu meddyliau o bwys i chi.

2. Canolbwyntiwch ar yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud

Mae hyn yn anodd oherwydd mae gennym dueddiad i dorri i mewn ac ymateb yn enwedig pan nad ydym yn cytuno â'r hyn y maent yn ei fynegi. Er mwyn parhau i ganolbwyntio, ymarferwch dechnegau hunan-leddfol. Tra'ch bod chi'n gwrando, rhowch sylw i'ch anadlu, gan ganiatáu iddo aros yn sefydlog a thawelu. Gallwch hefyd hunan-leddfu trwy gymryd llyfr nodiadau a nodi i lawr y pwyntiau yr hoffech roi sylw iddynt pan fydd eich tro chi i siarad. Efallai yr hoffech chi ddwdlo ychydig i'ch helpu chi i aros mewn cyflwr lleddfol. Dywedwch wrth eich partner eich bod chi'n gwrando'n llawn ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud, fel nad ydyn nhw'n meddwl eich bod chi ddim ond yn parthau allan wrth ddwdlo.

Pan fydd hi'n eich tro chi i ymateb, defnyddiwch ddatganiad ymateb sy'n dangos i'ch partner eich bod chi'n deall yr hyn maen nhw'n ei gyfathrebu, yn hytrach na'ch dehongliad o'r hyn rydych chi'n meddwl y dywedon nhw.

Os oes angen peth amser arnoch i fyfyrio ar eich ymateb, gadewch i'ch partner wybod nad offeryn i ddangos eich dicter yw eich distawrwydd, ond ffordd i chi lunio'r meddyliau sy'n digwydd yn eich pen. Tawelwch ystyriol yw hwn, nid distawrwydd dialgar, felly rhowch wybod iddynt mai dim ond rhoi amser ichi feddwl yw eich bod yn dawel, ac nid eu cau allan.

3. Arhoswch empathi

Mae gwrando'n empathig yn golygu eich bod chi'n deall y gallai fod gan eich partner bersbectif gwahanol ar y mater. Rydych chi'n deall efallai nad eich gwirionedd nhw yw eich gwir chi, ond mae'r un mor ddilys. Mae gwrando'n empathetig yn golygu eich bod chi'n osgoi pasio barn ar yr hyn rydych chi'n ei glywed, a'ch bod chi'n cydnabod yr emosiwn y tu ôl i'w geiriau. Mae'n rhoi eich hun yn esgidiau eich partner fel y gallwch chi weld yn well pam eu bod nhw'n gweld pethau mewn ffordd benodol. Mae “Rwy’n deall pam eich bod yn gweld pethau fel hynny, ac mae’n gwneud synnwyr” yn ffordd empathetig i ymateb pan mai eich tro chi yw siarad. Mae gwneud ymatebion empathig yn ffordd dda o atal materion perthynas rhag crynhoi.

4. Gwrando fel mai dyma'r tro cyntaf i chi gwrdd â'r person hwn

Mae hon yn un anodd, yn enwedig os oes gennych hanes hir gyda'ch partner. Mae gwrando di-amddiffynnol yn gofyn ichi gwrdd â'r sgwrs hon yn ffres, heb gario drosodd unrhyw weledigaethau a ragdybiwyd o'ch partner. Er enghraifft, os yw'ch partner wedi bod yn anonest o'r blaen gyda chi, efallai y cewch eich temtio i gael hyn yng nghefn eich meddwl wrth wrando arno. Efallai eich bod yn clywed popeth trwy sgrin o amheuaeth neu'n chwilio am y celwydd, yn chwilio ei ymadroddion am ffyrdd y gallwch brofi ei fod yn anonest. Er mwyn gwrando'n wirioneddol yn amddiffynnol, mae angen i chi roi eich barn a'ch rhagfarnau o'r neilltu a chwrdd ag ef o'r newydd a heb unrhyw hanes llusgo yn cymylu'r sgwrs bresennol hon.

5. Gwrando gyda bwriad i ddeall, ac i beidio ag ateb

Nod eang gwrando di-amddiffynnol yw clywed eich partner a'i ddeall. Bydd gennych amser i lunio'ch ymateb, ond pan fydd yn siarad, gadewch i'ch hun gymryd hynny i gyd i mewn a pheidio â llunio'ch ateb yn eich meddwl tra ei fod yn mynegi ei hun.

Mae dysgu sgil gwrando di-amddiffynnol yn un o'r arfau gorau y gallwch eu cael yn eich pecyn cymorth perthynas ac yn un a fydd yn dod â chi'n agosach at eich partner ac at eich nodau perthynas.