Ffeithiau pwysig am Ddalfa ar y Cyd

Ffeithiau pwysig am Ddalfa ar y Cyd

Yn yr Erthygl honMae dalfa ar y cyd, a elwir hefyd yn ddalfa a rennir, yn sefyllfa lle caniateir yn gyfreithiol i'r rhieni gyfrannu at y dyletswyddau gwneud penderfyniadau ar gyfer eu plentyn. Gall hyn gynnwys gofal iechyd, addysg a dewisiadau crefydd, ymhlith y lleill. Gall cyd-ddalfa fod yn berthnasol os yw'r rhieni wedi gwahanu, ysgaru, neu ddim yn byw o dan yr un to mwyach.Mathau o ddalfa ar y cyd

Dylid nodi nad yw'r ddalfa gyfreithiol yr un peth â dalfa gorfforol. Mae hyn yn golygu y gall rhieni rannu dalfa gyfreithiol dros eu plentyn ond nid dalfa gorfforol. Mewn gwirionedd, gellir dosbarthu cyd-ddalfa i'r canlynol:


sut i reoli cyllid fel pâr priod

 • Dalfa gyfreithiol ar y cyd
 • Dalfa gorfforol ar y cyd (mae'r plentyn / plant yn treulio cryn dipyn o amser gyda phob rhiant)
 • Dalfa gyfreithiol a chorfforol ar y cyd

Felly, pan fydd y llys yn rheoli dalfa gyfreithiol ar y cyd, nid yw'n golygu'n awtomatig y byddant yn caniatáu dalfa gorfforol ar y cyd. Mae hefyd yn bosibl i'r rhieni gael cyd-ddalfa gyfreithiol a chorfforol dros y plentyn.Manteision ac anfanteision cyd-ddalfa

Mae manteision ac anfanteision yn dod gyda dalfa ar y cyd. Mae rhai o'r manteision yn cynnwys:

 • Mae'r plant fel arfer yn elwa pan fydd eu rhieni mewn termau da ac yn eu cael i weithio'n agos gyda'i gilydd a thrafod unrhyw anghytundebau mewn ffordd iach.
 • Mae dalfa ar y cyd yn sicrhau bod y plentyn yn derbyn rhyngweithio a chyfranogiad parhaus gan y ddau riant.
 • Mae cyd-ddalfa ar y cyd yn ei gwneud yn ofynnol i rieni gyfathrebu'n gyson â'i gilydd, gan wella'r cysylltiad rhyngddynt.
 • Mae'r rhieni'n dysgu cyd-rianta ar y cyd ac yn effeithiol.
 • Mae cael cyd-ddalfa yn helpu i leddfu cystuddiau magu plant ar bob rhiant.
 • Trwy dreialon a chaledi, daw mewnbwn cyd-riant yn werthfawr, yn enwedig wrth wneud penderfyniadau mawr am les y plentyn.

Yn y cyfamser, mae'r anfanteision o gael cyd-ddalfa yn cynnwys:

 • Gall anghytgord rhwng y rhieni arwain at gyd-rianta afiach a gall gael effaith negyddol ar y plentyn.
 • Heb unrhyw ddull wedi'i drefnu ar sut i gyd-rianta, efallai y bydd y rhieni'n ei chael hi'n anodd ymuno wrth wneud penderfyniadau allweddol i'r plentyn.
 • Mae rhai achosion pan fydd ymgynghori â'r rhiant arall cyn gwneud penderfyniad yn ymddangos yn anymarferol.
 • Byddai'n rhaid symud y plentyn neu'r plant o un cartref i'r llall.
 • Gall cael gwahanol gartrefi i'r plentyn neu'r plant fod yn gostus.
 • Mae llawer o rieni yn dadlau y gellir trin y system. Enghraifft o hyn yw pan fydd un rhiant yn cwyno bod yn rhaid i'r llall ildio i'r hyn maen nhw ei eisiau oherwydd y ddalfa ar y cyd a rennir.

Trefniadau dalfa ar y cyd

Wrth rannu dalfa ar y cyd, mae'r rhieni fel arfer yn dyfeisio amserlen sy'n gyson â'u trefniadau tai a gwaith yn ogystal ag anghenion eu plant. Os na all y rhieni setlo trefniant, mae'r llys yn camu i mewn ac yn gorfodi amserlen ddichonadwy. System gyffredin yw cael y plentyn i rannu wythnosau rhwng tai pob rhiant. Ymhlith y patrymau arferol eraill ar gyfer rhannu amser y plentyn mae: • Misoedd neu flynyddoedd bob yn ail
 • Cyfnodau o chwe mis
 • Treulio dyddiau'r wythnos gydag un rhiant wrth dreulio penwythnosau a gwyliau gyda'r rhiant arall

Mewn rhai achosion, mae trefniant lle mae'r rhieni'n cymryd eu tro yn symud i mewn ac allan o'r cartref tra bod y plentyn yn aros ynddo. Mae'r rhiant sydd â'r amser allan yn byw mewn lle ar wahân. Gelwir hyn yn “nythu” neu “ddalfa nyth adar”.

Ffactorau i'w hystyried wrth ennill cyd-ddalfa

Er mwyn ennill cyd-ddalfa, mae'n rhaid i rieni ystyried yr elfennau canlynol:

 • Budd gorau plentyn - Y brif flaenoriaeth ar gyfer unrhyw gamau yn y ddalfa yw budd gorau'r plentyn. Rhaid i rieni gydnabod sut y bydd cyd-ddalfa yn effeithio ar les eu plentyn.
 • Cyfathrebu– Y ffordd orau yw ceisio trafod trefniadau dalfa gyda'r cyd-riant. Mae cyfathrebu yn allweddol i gyd-rianta effeithiol a bydd hefyd yn helpu gyda'r cyfnod pontio ar gyfer y plentyn.
 • Gwasanaethau cyfreithiol - Mae atwrnai yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu rhieni i ennill dalfa ar y cyd. Mae caffael gwasanaethau atwrnai yn hanfodol. Yn ôl canllawiau'r wladwriaeth, mae rhai rhieni'n gymwys i gael atwrnai a benodir gan y llys. Anogir rhieni i gyfathrebu â'r atwrnai a gofyn unrhyw gwestiynau am faterion sy'n aneglur iddynt.
 • Gwisg briodol - Er ei fod yn ymddangos yn ddibwys, gall gwisgo'n addas ar gyfer gwrandawiadau llys gael effaith ar ddelwedd rhiant.

Beth bynnag rydych chi neu'ch cyn-briod yn ei wneud i gael cyd-ddalfa, cadwch les eich plentyn mewn cof bob amser.