Archwilio Dynameg Perthynas Drwg

Archwilio Dynameg Perthynas Drwg

Yn yr Erthygl honMae pob perthynas yn ddeinamig i raddau, yn gwyro ac yn pylu ychydig, gan newid yn gyflym ac yn araf wrth i amser ac amgylchiadau fynd heibio, ac fel y gwyddom, nid oes unrhyw ddwy berthynas fel ei gilydd. Mae perthnasoedd camdriniol yn rhannu cyffredinedd: nid ydynt yn berthnasoedd cadarnhaol sy'n cadarnhau bywyd. Cam-drin gall perthynas fod yn gorfforol neu'n feddyliol neu'n gorfforol ac yn feddyliol. Cyn mentro ymhellach i’r pwnc difrifol iawn hwn, gadewch inni edrych ar rai diffiniadau, ffeithiau a ffigurau ynghylch cam-drin.Y diffiniad o gam-drin

Mae cam-drin ar sawl ffurf . Gall fod yn feddyliol, corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, ac unrhyw gyfuniad o'r rhain. Gall dynion a menywod fod yn wrthrychau cam-drin, ond mae llawer mwy o fenywod na dynion yn dioddef camdriniaeth am wahanol resymau.

Trais domestig yw'r term ymbarél ar gyfer pob math o gamdriniaeth. Mae'n effeithio ar bobl o bob lefel economaidd-gymdeithasol, ac ar unrhyw gam mewn perthynas: dyddio, cyd-fyw, neu briod. Mae'n effeithio ar bobl o bob lefel addysgol, crefyddau, rhywiau, hiliau, tueddfryd rhywiol.Mae gan y Prosiect Trais yn y Cartref Cenedlaethol ddiffiniad cynhwysol manwl iawn: Mae trais domestig yn cynnwys ymddygiadau sy'n niweidio'n gorfforol, yn ennyn ofn, yn atal partner rhag gwneud yr hyn y mae'n ei ddymuno neu'n ei orfodi i ymddwyn mewn ffyrdd nad ydyn nhw eu heisiau.

Mae'n cynnwys defnyddio trais corfforol a rhywiol, bygythiadau a bygwth, cam-drin emosiynol ac amddifadedd economaidd. Gall llawer o'r gwahanol fathau hyn o drais / cam-drin domestig fod yn digwydd ar unrhyw un adeg yn yr un berthynas agos.

Ffeithiau a ffigurau

Mae'n amhosibl gwybod union ffigurau ynglŷn â pherthnasoedd camdriniol gan nad yw llawer yn cael eu hadrodd. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae 35% o ferched ledled y byd wedi riportio trais corfforol a / neu rywiol gan bartner nad yw'n bartner ar ryw adeg yn eu bywydau. Dyma ystadegyn sobreiddiol pwerus: hefyd yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae rhai gwledydd yn nodi bod hyd at 70% o fenywod wedi profi trais corfforol a / neu rywiol gan bartner agos yn eu bywydau. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am yr adroddiadau hyn gan y Cenhedloedd Unedig yma.Mwy o ystadegau syfrdanol

Mae dynion yn cam-drin menywod ar gyfradd o dros 10 i 1. Nid yw'n hysbys beth yw cyfradd y menywod sy'n cam-drin dynion, ond gallwch chi fynd yma i gael mwy o wybodaeth am y maes cam-drin llai astudiedig hwnnw. Gellir dod o hyd i lawer mwy o ffeithiau a ffigurau am berthnasoedd camdriniol yma . Yr hyn sy'n anhygoel yw pa mor wirioneddol frawychus yw'r ystadegau hyn. Mae hwn yn faes sy'n haeddu llawer mwy o sylw ac adnoddau nag y mae'n ei gael.

Dynameg nodweddiadol perthnasoedd nad ydyn nhw'n cam-drin

Dynameg nodweddiadol perthnasoedd nad ydyn nhw

Mae perthnasoedd iach neu an-ymosodol, ar y cyfan, yn ymwneud â chydbwysedd pŵer. Meddyliwch am y dadleuon rydych chi wedi'u cael gyda phartner. Gobeithio, mae gan y ddau ohonoch yr un pŵer a dweud yn y berthynas. T. y rheol ddigymell mewn perthnasoedd iach yw bod pob plaid yn cydnabod hawl y blaid arall i arddel barn wahanol ac i gael ei pharchu. Rydych chi'n dadlau, rydych chi'n gwrando ar eich gilydd, mae cyfaddawd, cytundeb neu anghytundeb yn cael ei gyrraedd ac mae'r berthynas yn parhau, yn newid ac yn tyfu. Ni wneir unrhyw niwed.

Un elfen bwysig o berthynas iach yw bod hunan-barch rhwng y partneriaid . Mae'r ddau bartner yn parchu ei gilydd.

Dynameg nodweddiadol perthnasoedd camdriniol

Mae perthnasoedd camdriniol ar y llaw arall, bob amser yn cynnwys anghydbwysedd pŵer. Mae'r patrwm fel arfer yn mynd rhywbeth fel hyn: mae'r camdriniwr yn defnyddio tactegau amrywiol i ennill a chynnal pŵer dros y dioddefwr. Mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn, yn feddyliol ac yn gorfforol. Gellir darlunio hyn yn fwyaf nodweddiadol ac orau ar siart olwyn fel hwn un.

Os ydych chi'n gweld agweddau ar eich perthynas neu ffrind agos, dylech ofyn am gymorth proffesiynol ar unwaith.

Mae yna sefydliadau lleol, cyhoeddus, preifat, gwladol, ffederal a rhyngwladol a all ddarparu help. Mae'n rhaid i chi ofyn. Mae un o'r goreuon isod, ond yn anffodus, mae ei gyrhaeddiad wedi'i gyfyngu i bobl yn yr Unol Daleithiau.

Os ydych chi'n cydnabod agweddau ar eich perthynas yn unrhyw un o'r uchod

Mae yna gamau y dylech eu cymryd, a chamau na ddylech eu cymryd yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Er enghraifft, gallai hyd yn oed ymchwilio ar gyfrifiadur yr hyn rydych chi wedi bod yn ei brofi fod yn beryglus gan y gallai eich defnydd cyfrifiadur gael ei fonitro heb i chi ei wybod gan eich camdriniwr. Efallai bod rhywfaint o feddalwedd wedi'i osod sy'n cofnodi pob trawiad bysell a gwefan rydych chi'n ymweld â hi. Mae'r feddalwedd hon yn gweithio'n annibynnol ar y swyddogaeth neu'r tab “Hanes” ar eich cyfrifiadur personol neu'ch Mac. Mae'n anodd iawn canfod y feddalwedd hon ar ôl ei gosod. Am y rheswm hwnnw, gallai fod yn syniad da gwneud eich chwiliadau ar gyfrifiaduron cyhoeddus mewn llyfrgell, neu ysgol, neu fenthyg cyfrifiadur ffrind. O leiaf, dilëwch eich hanes ar eich cyfrifiadur, neu ychwanegwch ymweliadau gwefan diniwed â'ch “hanes”. Efallai y bydd gwneud chwiliadau ar eich ffôn clyfar yn fwy diogel hefyd.


cam-gyfathrebu mewn priodas

Dioddefwyr perthnasoedd camdriniol

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi profi perthnasoedd camdriniol, gall yr effeithiau bara am amser hir iawn; yn wir gall rhai bara oes. Bydd cleisiau yn gwella, ond gall iachâd emosiynol fod yn broses hir iawn i adferiad llawn.

Dyma un rheswm pam y dylech geisio cymorth cyn gynted ag y byddwch yn adnabod arwyddion perthynas ymosodol. Ni ddylid gwadu nac anwybyddu'r amrywiaeth o emosiynau a theimladau y gallech fod wedi'u profi o ganlyniad i'r berthynas. Gall amgylchedd cefnogol lle gallwch drafod eich perthynas fod yn ddefnyddiol iawn yn eich camau i ddod yn berson hapus, cyfan unwaith eto. O leiaf, dylech edrych ar adnoddau.