5 Awgrymiadau Hanfodol ar y Broses Gwnsela ar gyfer Rhieni

Y Canllaw Cwnsela ar gyfer Rhieni

Yn yr Erthygl honMae priodi yn fusnes peryglus. Nid oes unrhyw warantau, ac nid oes afters hapus yn awtomatig byth. A pho fwyaf o weithiau rydych chi wedi bod yn briod, po fwyaf y mae'r ystadegau'n eich syllu yn eich wyneb, gan ddweud wrthych efallai na fydd pethau'n gweithio allan.Yn enwedig os yw plant yn cymryd rhan, mae pethau'n tueddu i fynd ychydig yn gymhleth. Nid ydych chi ddim ond yn dod â dau berson at ei gilydd mewn priodas newydd, ond rydych chi hefyd yn dod â phlant sy'n gorfod dod i adnabod llys-riant ac addasu i wahanol drefniadau byw.

Gall beri straen iddyn nhw a phawb sy'n gysylltiedig. Y gwir amdani yw bod bod mewn teulu cymysg yn cymryd llawer o addasu.Beth allwch chi ei wneud i helpu pawb i bontio yn haws, adeiladu sylfaen deuluol gref, a bod y llys-riant gorau y gallwch chi fod?

Gall ymgynghori â ffrindiau agos a theulu helpu mewn rhai achosion. Neu, gall cyfeirio at ganllaw llys-riant hefyd helpu i raddau.

Ond, yn lle cyfeirio at ryw ganllaw ar hap i lys-rianta, y dewis gorau yw mynd am gwnsela llys-riant.Y therapi ar gyfer llys-rieni sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr. Y rheswm am hyn yw y gall y therapydd neu'r cwnselydd eich helpu i fynd i'r afael â materion cyffredin y mae teuluoedd cyfunol a llys-rieni yn eu hwynebu gan ddefnyddio dull systematig a diduedd.

Felly, dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddechrau cwnsela ar gyfer llys-rieni.

1. Dechreuwch yn gynnar

Gallwch chi ddechrau cwnsela hyd yn oed cyn i'r ysgariad a / neu'r briodas ddigwydd; fe'i gelwir yn gwnsela cyn-llysfamily.

Gorau po gyntaf y gallwch chi i gyd ddod at eich gilydd yn swyddfa'r therapydd a thrafod pethau. Gallwch drafod disgwyliadau, helpu i chwalu ofnau, ac ati.

Y peth gwych am siarad â chynghorydd hyfforddedig yw eu bod wedi helpu teuluoedd cymysg eraill ac yn gwybod y materion cyffredin a allai godi a sut i weithio drwyddynt.

Therapi teulu

Therapi teulu

Mae teuluoedd cyfunol yn wynebu heriau unigryw; er bod yna lawer o deuluoedd cymysg y dyddiau hyn, nid oes unrhyw ddau deulu fel ei gilydd. Mae hefyd yn cymryd sawl blwyddyn i drosglwyddo esmwyth ddigwydd oherwydd bod cymaint o ffactorau ar y gweill.

Mae eistedd gyda chwnselydd fel uned deuluol gymysg lawn yn bwysig ar gyfer didoli'ch holl faterion magu plant.


cyngor rhieni

Gall y cwnselydd weld y deinameg newydd a sut y bydd yn effeithio ar bawb. Byddant yn sicrhau bod pawb yn cyfrannu ac yn cadw pethau i symud ymlaen.

Gall therapi llys-deulu eich helpu i weld pethau na welsoch chi o'r blaen, gan eich gwneud chi'n well riant-riant.

2. Therapi unigol

P'un ai chi yw'r unig berson sydd eisiau mynd i gwnsela, neu angen ychydig o help ychwanegol, mae therapi unigol yn ardderchog i unrhyw un yn y teulu. Ar wahân i gwnsela i rieni, mae llawer i'w ennill trwy fynd ar eich pen eich hun.

Gallwch chi gloddio'n ddwfn wrth i chi siarad un ar un â'ch therapydd, yn benodol am yr heriau rydych chi'n eu gweld yn y teulu a sut i ddelio â nhw orau. Gall gwella eich agwedd a'ch sgiliau i fynd i'r afael â materion gael effaith sylweddol ar y teulu cyfan.

Os ydych chi'n teimlo bod angen therapi unigol ar unrhyw un o'r plant, mae hynny hefyd yn opsiwn gwych.

3. Cyfathrebu teulu cyfunol

Gall dod â rhiant lys a llys-blant ynghyd fod yn lletchwith ar y dechrau. Mae therapi yn ffordd wych o sefydlu sylfaen gyfathrebu eich teulu cyfunol newydd.

Heb gyfathrebu, bydd bywyd o ddydd i ddydd yn anodd yn unig. Ni fyddwch yn gallu cyfleu'ch teimladau, nid ydych yn gwybod ble rydych chi'n sefyll, ac ni all eich uned deuluol weithredu.

Gall therapydd eich helpu chi i gyd i agor eich llinellau cyfathrebu fel y gallwch fynd i'r afael yn well â'r materion eraill sydd o'ch blaen.

4. Materion cyffredin i'w trafod

Problemau teulu cyfunol

Wrth fynd i gwnsela fel rhiant neu fel teulu cymysg, dyma rai o'r materion cyffredin y gallwch eu trafod: helpu pawb i deimlo'r un mor annwyl, cyfrif traddodiadau teuluol newydd, disgwyliadau afrealistig, cyfrifo sut i weithredu fel teulu, plant nid mynd yn hir, rhiant biolegol yn cymryd gormod o reolaeth, yn goresgyn pam y digwyddodd yr ysgariad, yn addasu i'r briodas newydd, yn llys-rianta, yn teimlo ymdeimlad o golled neu ofn, ddim yn cysylltu â llysblant, ac ati.

Gwnewch arfer o ysgrifennu'ch meddyliau i lawr wrth iddyn nhw ddod atoch chi fel bod gennych chi gyfeiriad clir eisoes wrth fynd i mewn i swyddfa'r therapydd ac y gallwch chi wneud peth cynnydd.

Hefyd, gwyliwch y fideo a roddir isod i ddeall pa heriau sy'n wynebu'r plant yn ogystal â llys-rieni mewn teulu cymysg.

5. Dod o hyd i gynghorydd da

Os ydych chi'n barod i ddod o hyd i gynghorydd da i helpu'ch teulu cymysg, sut ydych chi'n gwybod ble i gael un da?

Yn amlwg, gallwch wneud chwiliad ar-lein am ‘gwnsela llys-riant yn agos ataf’ a gwirio gwefannau. Os gwnewch hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen bio llawn y therapydd i weld eu cymwysterau a'u profiad, a hefyd cael synnwyr o bwy ydyn nhw.

Nid yw pob therapydd yr un peth! Gan y byddwch chi'n siarad am faterion personol, mae'n hanfodol dod o hyd i rywun y gallwch chi uniaethu â nhw ac ymddiried ynddyn nhw. Y ffordd orau yn y pen draw o ddod o hyd i therapydd da yw gofyn am atgyfeiriad.

Er nad yw bod angen therapydd yn rhywbeth rydych chi am ei ddarlledu i eraill, gallwch yn sicr dawel fel ychydig o ffrindiau agos os ydyn nhw'n gwybod am unrhyw un sy'n addas.

Cofiwch, os nad yw'ch cwnselydd yn eich helpu chi, yna ystyriwch ddod o hyd i rywun newydd. Bydd cael ffit da i chi a'ch teulu yn gwneud byd o wahaniaeth.