10 Awgrym ar Greu Eich Perthynas Berffaith

Awgrymiadau ar Greu Perthynas Berffaith

Yn yr Erthygl hon

Os gofynnwch, a yw ‘perthynas berffaith’ yn gysyniad go iawn?I fod yn onest, nid oes unrhyw berthynas yn hollol berffaith. Dylai fod rhai diffygion.

Ond, os yw'r ddau ohonoch yn sicrhau eich bod yn gwneud yr ymdrechion gorau, yn ystod yr amseroedd da a'r gwael, ni all eich perthynas fod yn ddim llai na pherthynas berffaith.

Felly, beth yw perthynas berffaith? A, sut i gael perthynas berffaith?

Mae gan bawb anghenion gwahanol yn eu bywyd rhamantus. Er mwyn sicrhau bod eich perthynas yn cael y maeth sydd ei angen arno i dyfu, bydd angen i chi gynnal archwiliad perthynas fawr, a nodi'r gwerthoedd perthynas sydd o bwys i'r ddau ohonoch.

Mae'n hanfodol bod yn agored gyda'ch partner ynglŷn â'r hyn y gallwch ei wneud i wneud eich perthynas yn hapusach ac yn iachach yn yr amseroedd sydd i ddod.

Mae bod yn rhagweithiol yn golygu, mae'n rhaid i chi weithredu i gyflawni'ch nodau. Nid yw perthnasoedd hapus yn creu eu hunain. P'un a ydych chi newydd gwrdd â chariad eich bywyd neu os ydych chi'n edrych i berffeithio'r berthynas sydd gennych chi eisoes, mae yna awgrymiadau a thriciau bob amser i'w wella.

Yn yr erthygl hon trafodir nodweddion perthnasoedd iach a all eich helpu i adeiladu perthnasoedd iach i chi'ch hun.

Felly, darllenwch ymlaen am ddeg awgrym defnyddiol ar gyfer perthynas berffaith.

1. Gwneud eich perthynas yn brif flaenoriaeth i chi

Un ffordd i fod yn rhagweithiol ynglŷn â chreu eich perthynas berffaith yw rhoi gwybod i'ch partner mai nhw yw eich blaenoriaeth. Mae hynny'n golygu talu mwy o sylw iddynt nag yr ydych chi'n ei wneud i'ch ffôn! Mae'n golygu gadael y gwaith wrth y drws ffrynt.

Pan fydd rhywbeth yn bwysig i chi, rydych chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau ei fod yn para. Yn yr un modd, mewn perthnasoedd, pan fydd eich partner yn flaenoriaeth, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n meithrin y berthynas honno.

Gallwch chi wneud i'ch partner wybod ei fod yn bwysig fel hyn nid yn unig trwy'r hyn rydych chi'n ei wneud, ond trwy'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu . Rydych chi'n siarad yn sifil â nhw, rydych chi'n eu hystyried cyn i chi wneud penderfyniadau, ac nid ydych chi'n ymosod ar eu cymeriad.

Mae dangos i'ch partner bod eich perthynas yn flaenoriaeth i chi yn helpu i feithrin ymddiriedaeth ac yn gadael iddynt wybod y gallant ddibynnu arnoch chi. Wedi'r cyfan, dibynadwyedd yw'r sylfaen perthynas sylfaenol.

2. Dyddiad nos

Noson nos

Am gymryd un cam yn agosach at greu eich perthynas berffaith? Dechreuwch amserlennu noson ddyddiad.

Un noson yr wythnos, ewch â'ch partner allan (neu i mewn!) A thrinwch nhw fel y byddech chi pe byddech chi'n dal i ddyddio. Woo nhw, eu swyno, cael cinio a diodydd, archwilio hobi newydd.

Beth bynnag rydych chi'n ei gynllunio, dim ond gwnewch yn siŵr mai unig bwrpas eich noson gyda'ch gilydd yw ail-archwilio'ch perthynas.

Mae nos dyddiad yn wych ar gyfer perthnasoedd am nifer o resymau. Mae'n agor y llinellau cyfathrebu, mae'n adeiladu chwant a thensiwn rhywiol, ac mae'n newydd-deb hwyliog sy'n dod â chyffro yn ôl i'r berthynas, yn adeiladu agosatrwydd, ac yn lleihau straen.

3. Byddwch yn rhamantus

Ydych chi'n dal i ryfeddu, beth sy'n gwneud perthynas berffaith? Neu, sut i wneud perthynas berffaith?

Wel, ychwanegwch dash o ramant!

Mae rhamant, i ferched yn arbennig, yn un ffordd y mae cyplau yn dangos eu cariad at ei gilydd ac yn gwella eu perthynas.

Mae dangos gweithredoedd rhamant ar hap fel blodau meddylgar, gadael nodiadau i'ch partner, neu roi anrhegion annisgwyl iddynt yn ffordd felys o adael i'ch partner wybod eich bod yn meddwl amdanynt.

4. Gwneud perthynas i mewn

Perthynas neu “gofrestriad priodas” yw pan fydd y ddau gwpl yn dod at ei gilydd unwaith yr wythnos i drafod sut mae pethau'n mynd.

Mae hwn yn arferiad gwych i'w godi gan ei fod yn agor cyfathrebu i'r ddau bartner siarad yn onest am yr hyn maen nhw'n ei garu a'r hyn nad ydyn nhw mor wallgof amdano yn y berthynas. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd at eich gilydd yn barchus.

Dywedwch wrth eich ffrind beth rydych chi'n ei garu ac yn ei werthfawrogi amdanyn nhw. Gadewch iddyn nhw wneud yr un peth. Yna gofynnwch, “A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i fod yn bartner gwell i chi?” a gadewch iddynt ddychwelyd.

Mae hyn yn caniatáu i'r ddau bartner godi unrhyw faterion posib heb i'r llall deimlo fel bod rhywun yn ymosod arnyn nhw.

5. Amserlen amser chwarae

Ar wahân i fod yn gariad i chi a'ch ceidwad cyfrinachol, mae'ch partner i fod i fod yn ffrind gorau i chi, ac rydych chi i fod i gael hwyl gyda'ch ffrind gorau.

Pryd oedd y tro diwethaf i chi wneud rhywbeth a oedd yn eich gwneud chi'n hapus gyda'ch ffrind? Mae hi'r un mor bwysig i drefnu amser chwarae ag ydyw i drefnu rhamant.

Mae cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn adrodd perthnasoedd hapusach na'r rhai nad ydyn nhw. Beth bynnag sy'n eich gwneud chi'n hapus, cymerwch ran ynddo gyda'ch gilydd.

6. Rhowch yr hyn rydych chi'n disgwyl ei gael

Rhowch yr hyn rydych chi

A ydych erioed wedi clywed y neges “Trin eraill fel yr hoffech gael eich trin?”

Wel, un ffordd y gallwch chi fynd ati i greu eich perthynas berffaith yw dilyn y dywediad a rhoi dirgryniadau da allan.

Trin eich partner gyda dealltwriaeth, parch, cariad, edmygedd a gonestrwydd, ac fe welwch ei fod yn ymateb mewn da.

7. Byddwch yn lleisiol am yr hyn rydych chi ei eisiau

Un ffordd i newid eich perthynas er gwell eleni yw bod yn lleisiol am eich dymuniadau a'ch anghenion. Stopiwch chwarae gemau. Nid yw eich partner yn ddarllenwr meddwl.

Os ydych chi eisiau mwy o ryw, gofynnwch amdano. Os ydych chi'n mynd i ddechrau teulu, prynu ci bach, newid gyrfaoedd, neu ddim ond angen ychydig mwy o amser a sylw eich ffrind, peidiwch ag eistedd yn ôl a gobeithio y byddan nhw'n ei gyfrif drostyn nhw eu hunain.

Dywedwch beth rydych chi'n ei olygu a golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud.

8. Dysgu maddau

Un ffordd y gallwch chi fod yn rhagweithiol ynglŷn â chreu eich perthynas berffaith yw rhoi'r gorau i ddisgwyl perffeithrwydd gan eich partner.

Mae maddeuant yn ansawdd hanfodol mewn perthynas hirhoedlog.

Agweddau iach ar faddeuant i ymarfer yw peidio byth â mynd i’r gwely yn ddig, dysgu gadael i fynd, a pheidiwch â thaflu camgymeriadau eich partner yn eu hwyneb unwaith y byddwch wedi maddau iddynt.

Hefyd, efallai yr hoffech chi edrych ar y fideo canlynol sy'n sôn am ffyrdd o osgoi camgymeriadau perthynas gyffredin.

9. Cael rhyw o ansawdd

Mae rhyw yn chwarae rhan hanfodol yn iechyd perthynas. Nid yn unig y mae'r difyrrwch gwych hwn yn teimlo'n wych, ond mae'n dod â chwpl yn agosach at ei gilydd.

Mae dal dwylo, cusanu, cofleidio, a chwerthin gyda'i gilydd hefyd yn rhan enfawr o agosatrwydd perthynas sy'n gwneud cariad cwpl yn gryfach ac yn cynyddu teimladau o ymddiriedaeth. Pan ddaw i ryw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis ansawdd yn hytrach na maint.

Cyfathrebu â'ch partner ynghylch pryd mae angen i chi uchafbwynt neu beth sy'n gwneud rhyw yn fwy ystyrlon, yn hwyl neu'n gyffyrddus i chi.

10. Sôn am bethau go iawn

Weithiau mae'n hwyl eistedd yn ôl ac ymlacio gyda'ch partner, gan siarad am y pethau gwirion. Ond, pryd oedd y tro diwethaf i chi gael sgwrs go iawn gyda'ch gilydd?

Pan fydd y cyfle yn cyflwyno'i hun, siaradwch am y pethau mwy dwys mewn bywyd. Trafodwch eich nodau, breuddwydion, eich ffydd, neu hel atgofion am yr amseroedd gorau yn eich perthnasoedd.

Gofynnwch gwestiynau teipio dod i adnabod eich gilydd a gweld beth sydd i'w ddysgu o hyd am eich ffrind.

Ranna ’: