Niwed brad mewn Perthynas Briodasol

Difrod brad mewn perthnasoedd priodasol

Mae ymddiriedaeth a pharch yn gonglfeini i'r holl berthnasoedd dynol, yn enwedig priodas. A all eich priod gyfrif ar eich gair yn gyson heb amheuon? Ni all perthnasoedd priodas fod yn iach nac yn para heb i'r ddau bartner fod â gonestrwydd mewn gweithredoedd a geiriau. Mae peth methiant yn anochel ym mhob priodas. Felly, nid yw ymddiriedaeth yn cael ei adeiladu ar absenoldeb methiant gymaint ag ar ymdrechion dilys y ddau bartner i gymryd cyfrifoldeb am y methiannau hynny a cheisio eu hatgyweirio. Mewn perthnasoedd iach, gall y methiannau arwain at fwy o ymddiriedaeth pan gânt eu trin â gonestrwydd a chariad.Mae pob un ohonom yn profi brad mewn perthnasoedd priodasol. Gall ffurfiau brad mewn perthynas fod yn wahanol yn dibynnu ar y sawl a'ch bradychodd. Gall brad mewn perthnasau priodasol ddod ar ffurf siarad yn annoeth â phrynu annoeth neu fod ffrind yn dweud celwydd wrtho. Y difrod sy'n cael ei ddisgrifio yma yw'r math sy'n dod o rywbeth difrifol iawn fel anffyddlondeb.Difrod twyll

Rwyf wedi gweld difrod twyll mewn sawl priodas. Mae'n troi perthnasoedd o fod yn ofalgar ac yn ystyriol yn frwydr am bŵer. Os yw sylfaen ymddiriedaeth yn cael ei thorri, bydd y partner sy'n cam-drin yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar geisio rheoli a lleihau poen y brad honno mewn perthnasoedd priodasol. Mae rhywbeth dwfn y tu mewn i ni yn cael ei gyffwrdd pan rydyn ni wedi cael ein twyllo a'n bradychu. Mae'n dinistrio'r gred yn ein partner, ynom ein hunain ac yn peri inni ddechrau cwestiynu popeth yr oeddem yn ei gredu am ein priodas.


nodau perthynas difrifol

Mae'r bobl sy'n cael eu bradychu mewn perthynas briodasol yn aml yn pendroni sut y gallent fod wedi bod mor dwp neu naïf i fod wedi ymddiried yn eu priod. Mae'r cywilydd o gael ei fanteisio yn dyfnhau'r clwyf . Yn aml, mae'r partner a anafwyd yn credu y gallai fod wedi atal y brad mewn priodas pe byddent wedi bod yn ddoethach, yn fwy effro neu'n llai agored i niwed.Mae'r difrod a wneir i'r partneriaid sy'n profi brad mewn perthnasoedd priodasol yr un peth fel rheol p'un a ydynt yn penderfynu dod â'r berthynas i ben ai peidio. Mae priod sydd wedi cael ei fradychu yn dechrau cau'r awydd am berthynas. Mae'r un sy'n cael ei fradychu yn teimlo na ellir ymddiried yn unrhyw un mewn gwirionedd a byddai'n ffôl ymddiried yn rhywun i'r graddau hynny eto. Mae'r priod sy'n profi poen brad mewn priodas fel arfer yn adeiladu wal emosiynol o'u cwmpas er mwyn peidio â theimlo'r boen eto. Mae'n llawer mwy diogel disgwyl ychydig iawn o unrhyw berthynas.


seicoleg perthynas

Mae priod sydd wedi'i fradychu yn aml yn dod yn dditectifs amatur .

Un o effeithiau brad mewn priodas yw bod y priod yn dod yn or-wyliadwrus wrth fonitro a chwestiynu popeth sy'n gysylltiedig â'u partner. Maent yn dod yn amheus iawn o gymhellion eu partner. Yn nodweddiadol, yn eu holl berthnasoedd eraill maent yn aml yn pendroni beth mae'r person arall ei eisiau mewn gwirionedd. Maent hefyd yn dod yn hynod sensitif mewn unrhyw ryngweithio lle maent yn teimlo pwysau i wneud y person arall yn hapus, yn enwedig os ydynt yn teimlo bod angen rhywfaint o aberth ar eu rhan. Yn hytrach na chwilio am ffyrdd o ddod dros frad mewn priodas mae priod yn dod yn sinigaidd tuag at bobl o gwmpas.

Y difrod eithaf i frad corfforol neu emosiynol mewn priodas yw'r gred bod perthnasoedd dilys yn anniogel ac yn colli gobaith am agosatrwydd go iawn. Mae'r colli gobaith hwn yn aml yn arwain at brofi pob perthynas o bellter diogel. Mae agosatrwydd wedi dod i gynrychioli rhywbeth peryglus iawn . Mae'r priod sy'n teimlo ei fod wedi'i fradychu mewn perthynas yn dechrau gwthio'r dyheadau am gysylltiad dwfn ag eraill yn ddwfn i lawr y tu mewn. Efallai na fydd y rhai sydd mewn perthynas â'r partner a fradychwyd yn cydnabod y safbwynt amddiffynnol hwn oherwydd gall ymddangos ei fod yr un peth ar yr wyneb. Gall y ffordd o berthnasu ymddangos yr un peth ond nid yw'r galon yn ymgysylltu mwyach.O bosib yr agwedd fwyaf niweidiol ar frad difrifol mewn perthnasoedd yw'r hunan gasineb a allai ddatblygu. Daw hyn o'r gred y gellid bod wedi atal y brad priodasol. Mae hefyd yn ganlyniad i ddod i gredu eu bod yn annymunol. Mae'r ffaith y gallai'r partner yr oeddent yn ymddiried ynddo mor hawdd ddibrisio a thaflu'r ymddiriedaeth yn y briodas yn brawf o hyn.

Y newyddion da yw, p'un a yw'r briodas yn parhau ai peidio, gall y priod sy'n cael ei fradychu brofi iachâd a dod o hyd i obaith am agosatrwydd go iawn eto. Mae delio â brad mewn priodas yn gofyn am fuddsoddiad gwirioneddol o amser, ymdrech a help. Pan fydd priod yn bradychu eich ymddiriedaeth, gadael i'r hunan-ddirmyg trwy faddeuant yw'r man cychwyn. Mae cael brad yn y gorffennol mewn perthynas yn cymryd llawer o amynedd a dealltwriaeth gan y ddau bartner.